งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ. วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ. วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ. วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

2 การท่องเที่ยว = Tourism หมายถึง การเดินทาง (Travel) ที่ มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1. เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัย ปกติไปยังที่อื่นชั้วคราว 2. เดินทางด้วยความสมัครใจ 3. เป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อการ ประกอบอาชีพ

3 องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว 1. นักท่องเที่ยว 2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4 องค์การสหประชาชาติให้ความหมาย ว่า นักท่องเที่ยว (Tourists) ได้แก่ ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อน หย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การ บันเทิงหรือการอื่นใด นักทัศนาจร (Excursionitst) ได้แก่ ผู้เดินทางมาเยื่อนชั่วคราว และ อยู่ในประเทศที่มาเยื่อนเป็นเวลาน้อย กว่า 24 ชม. และไม่มีการพักค้างคืน

5 สาเหตุที่ทำให้เกิดการ ท่องเที่ยว 1. ความเครียดจากงาน 2. เนื่องจากรายได้ของ ประชากรเพิ่มขึ้น 3. มีเวลาว่าง 4. ความสะดวกของการ คมนาคม 5. การเพิ่มขึ้นของ ประชากร

6 รูปแบบการท่องเที่ยว มี 2 ประเภท 1. การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent Tourism) นักท่องเที่ยวกำหนดรายการท่องเที่ยว เอง ติดต่อที่พักเอง เลือกวิธีการเดินทางเอง ไม่ใช่บริการ ของบริษัททัวร์

7 รูปแบบการท่องเที่ยว มี 2 ประเภท 2. การท่องเที่ยวมวลชน ( Mass Tourism) นักท่องเที่ยวใช้บริการของ บริษัทนำเที่ยว ในการเลือกรายการ ท่องเที่ยว ที่พัก วิธีการเลือก หรือเรียกว่า การท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour)

8 Mass Tourism

9 จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว 1. การท่องเที่ยวเพื่อความ สนุกสนานและความบันเทิง

10 2. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน

11 2. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษา วัฒนธรรม

12 4. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

13 5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ

14 6. การท่องเที่ยวเพื่อการ ประชุมสัมมนา

15 7. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา กลุ่มที่สนใจเฉพาะอย่าง เช่น วิจัย

16 8. การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก เช่น เดินป่า ปีนเขา ส่องนก

17 9. การท่องเที่ยวเพื่อญาติมิตร เช่น พบเพื่อน สังสรรค์

18 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการ ท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว 1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น เพิ่มประสบการณ์ รสนิยมในการ ท่องเที่ยว

19

20 2. รายได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษาสูงขึ้น อาชีพดีขึ้น 3. การเติบโตทางเศรษ กิจ

21 4. อัตราการแลกเปลี่ยน เงินตรา 5. สภาวะการเมือง 6. ฤดูกาล / การส่งเสริมจาก ภาครัฐ 7. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ( วัฒนธรรมที่แตกต่าง )

22 8. การคมนาคม 9. ปัจจัยทางธรรมชาติ

23 ความสำคัญของการท่องเที่ยว 1. ความสำคัญทางด้านเศรษกิจ - สร้างรายได้เงินตรา ต่างประเทศ - เกิดการกระจายรายได้ - เกิดการสร้างอาชีพและการจ้าง งาน

24 2. ความสำคัญทางด้านสังคม - สร้างความเข้าใจระหว่าง นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน - เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - เกิดความพวงแหนและรักษา สิ่งแวดล้อม - ชุมชนเกิดการพัฒนา

25 3. ความสำคัญทางด้านการเมือง - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เพิ่มความสัมพันธ์ทางการฑูต - ลดความตึกเครียดทางด้านการเมือง ระหว่างประทเศ

26 4. ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม - เกิดความหวงแหน - เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - เกิดการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมให้ดีขึ้น

27 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ - ค่าครองชีพสูงขึ้น - เงินตราประเทศไหลออก 2. ผลกระทบทางด้านสังคม - ความอบอุ่นในครอบครัวลดลง - มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรม - อาชญากรรม เพศพาณิชย์ ยาเสพย์ติด

28 3. ผลกระทบด้านการเมือง - เกิดการแฝงตัวของผู้ก่อการร้าย - เกิดอาชญากรข้ามชาติ - เกิดธุรกิจผิดกฏหมาย เช่น กลุ่มมา เฟีย

29 4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหามลภาวะ - การบุกรุกที่สาธาณะประโยชน์ - ปัญหาทัศนียภาพจากสิ่งปลูกสร้าง - ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว

30 The end


ดาวน์โหลด ppt การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Tourism For life-Quality Development อ. วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google