งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Branding ชุมชน บ้านโคกไคร. Branding (Why?) SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อน - สมาชิกในชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง - เงินทุน - ทุนทางธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายและสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Branding ชุมชน บ้านโคกไคร. Branding (Why?) SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อน - สมาชิกในชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง - เงินทุน - ทุนทางธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายและสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Branding ชุมชน บ้านโคกไคร

2 Branding (Why?)

3 SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อน - สมาชิกในชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง - เงินทุน - ทุนทางธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายและสมบูรณ์ - ที่พักสำหรับรองรับ นักท่องเที่ยว - มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง OTOP ติดอันดับ 5 ดาว - ความชำนาญด้าน ภาษาต่างประเทศ โอกาสอุปสรรค - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น - เอเยนซี่และ โรงแรม - เครือข่ายของกลุ่มท่องเที่ยวมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง - ไม่เป็นที่รู้จักของ กลุ่มเป้าหมาย - หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและสนับสนุน - ปัญหาการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ - การได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐน้อย - ข้อจำกัดของธรรมชาติ

4 Competitive Analysis คู่แข่ง คู่แข่ง - บริษัท SIAM ECO TOURISM - หจก. โชคธาราซีคายัค สภาพการแข่งขัน สภาพการแข่งขัน - ความพร้อมของเครื่องมือในการให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว - การเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวที่มีเครือข่ายสนับสนุนที่ กว้างกว่าทั้งในด้าน - โรงแรม เคาเตอร์ทัวร์ เอเยนซี่ ระบบการขนส่ง และ ใบรับรองของ ททท. - พร้อมที่จะเสนอส่วนแบ่งให้กับเครือข่ายที่ส่งลูกค้าให้ อย่างเต็มที่

5 Target market ลูกค้าหลัก ตลาดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ - นักท่องเที่ยวอิสระ - ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ( เอเยนซี่ )/ โรงแรมและเกส เฮาส์ ลูกค้ารอง นักท่องเที่ยวชาวไทย - นักท่องเที่ยวอิสระ - หน่วยงานรัฐและเอกชน - สถาบันการศึกษา

6 Brand identity Dark Tunnel Lagoon

7 Brand Personality “ จริงใจ ติดดิน ผจญภัย ชาวประมง ”

8 Brand Positioning ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง ทะเลอย่างครบวงจร

9 Brand Strategies การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้า หมู่บ้านโคกไคร โดยสร้าง Brand หมู่บ้านโคกไคร ผ่าน การสื่อสารแบบบูรณาการ IMC สร้างการตระหนักรู้ Awareness Brand Perceive Quality จากการ สื่อสาร

10 IMC Prefer ence Awaren ess Knowl edge Perceive Quality Tri al Brand Strategies Brand Experience การจัดการ ประสบการณ์ ลูกค้า Brand Equity

11 Awareness การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และป้ายบอกทาง จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ อินเตอร์เน็ต แนะนำกลุ่มและโปรแกรม ท่องเที่ยว ร่วมออกงานแสดงนิทรรศนาการกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพาสื่อมวลชนมาเยี่ยม ชมกลุ่ม จัดโปรแกรมพิเศษแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเน้นการ บอกต่อ จัดทำเว็ปไซต์ของหมู่บ้าน ( ใส่ Content ประวัติ, ข่าวสาร, รูปถ่าย, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ) บล็อก Pantip, Social Network, Face book, Youtube สร้างโฆษณาผ่าน Youtube ( ชาวต่างชาติถูกพันธนาการ เจอ บังแม็ค แล้วบังแม็คพาตัวชาวต่างชาติไป สัญญาณขาด 10 วินาที ภาพกลับมาเจอชาวต่างชาติกับบังแม็คในวิวที่มีธรรมชาติ สวยงามที่สุด ) “Clam down your life for your life place” ภาคต่อชีวิตบังแม็ค 7 วัน Brand Communication

12 Brand Experience ใช้รูปถ่ายจากสถานที่จริง จัดทำ E-card ส่งให้กับ ลูกค้าชาวต่างชาติ อบรมคนในชุมชนให้มีมาตรฐานเดียวกัน Brand Communication

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 สมพร สาระกลาง เลขานุการกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร


ดาวน์โหลด ppt Branding ชุมชน บ้านโคกไคร. Branding (Why?) SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อน - สมาชิกในชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง - เงินทุน - ทุนทางธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายและสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google