งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell  Surveillance of the environment  Correlation of the social parts  Transmission of social Inheritance  สังคมประกิต หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell  Surveillance of the environment  Correlation of the social parts  Transmission of social Inheritance  สังคมประกิต หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell  Surveillance of the environment  Correlation of the social parts  Transmission of social Inheritance  สังคมประกิต หรือ สังคมกร (Socialization)

2 Surveillance of the environment การเสนอข่าว การรายงานข่าว เหตุการณ์ แหล่งข่าว

3 Correlation of the social parts งานของสื่อมวลชนในเชิง วิพากษ์วิจารณ์ Correlation เอกภาพของสังคม

4 Transmission of social Inheritance

5 หน้าที่ของสื่อมวลชน ( ต่อ ) Charles R. Wright  Entertainment

6 หน้าที่ของสื่อมวลชน  To Inform  To Persuade  To Educate  To Entertain

7 มองต่างมุม เรื่อง การทำหน้าที่ของ สื่อมวลชน  Function  Dysfunction

8 การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา 2548 ( งานกลุ่มวิชา 412 262) 1. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานเรื่อง “ บทบาทของการสื่อสารที่มีส่วนใน การพัฒนาสังคม ” 2. ให้นักศึกษานำเสนอรายงานหน้า ชั้นเรียนอย่างสมบูรณ์ ภายใน ระยะเวลา 30-40 นาที ต่อ หนึ่ง กลุ่ม

9 รายละเอียดของการทำรายงาน  นักศึกษาจับฉลาก เพื่อเลือกหัวข้อ  นักศึกษาภายในกลุ่มร่วมระดมความ คิดเห็นเพื่อคัดเลือกประเด็นนำเสนอ รายงาน  ตัวอย่าง บทบาทของ....(. เลือกสื่อ )...... ที่มีต่อการพัฒนา.......( สังคม ด้านใด )....... หัวข้อแบบเจาะจง บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย หัวข้อแบบภาพรวม บทบาทของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ

10 ตัวอย่าง  หัวข้อแบบเจาะจง บทบาทของ....(. เลือกสื่อ )...... ที่มีต่อการ.......( สังคม ด้านใด )....... บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย  หัวข้อแบบภาพรวม บทบาทของ ( การสื่อสาร ) ที่มีต่อการ ( พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ) บทบาทของ...... การสื่อสาร.... ที่มีต่อการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

11  การศึกษา  การสื่อสารในรูปแบบ...... มีส่วนช่วย ส่งเสริม โครงสร้างระบบการศึกษาได้ อย่างไร  การเมือง  การสื่อสารในรูปแบบ.. มีส่วนช่วย ส่งเสริมการบริหารงานของรัฐ ( นโยบาย การดำเนินงาน ) ได้อย่างไร  สภาวะทางสังคม  การสื่อสารในรูปแบบ..... มีส่วนช่วย ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม

12  วัฒนธรรม  การสื่อสารในรูปแบบ..... มีส่วนช่วย พัฒนาประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  การสื่อสารในรูปแบบ........ มีส่วน ส่งเสริมทางด้านธุรกิจที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell  Surveillance of the environment  Correlation of the social parts  Transmission of social Inheritance  สังคมประกิต หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google