งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี พลังงาน. พลังงานถูกใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ h.php?id=42242.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี พลังงาน. พลังงานถูกใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ h.php?id=42242."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี พลังงาน

2 พลังงานถูกใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ http://www.rd1677.com/branc h.php?id=42242

3 " พลังงาน " หมายถึง ความสามารถในการ ทำงานหรือทำให้เกิดงาน - พลังงานนั้นสามารถจัดเก็บไว้ได้ - พลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้ - พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่ง ไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

4 พลัง งาน พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานหมุนเวียน

5 แหล่ง พลังงาน หลัก http://nanthakornchemistry.blogspot. com/2010/10/petroleum.html http://www.thaicapital.co.th/i ndex.php/front_end/product_ th

6 - มีสถานะเป็นของเหลว - ประกอบด้วย สารไฮโดรคาร์บอนชนิด ระเหยง่าย เป็นส่วนใหญ่ - ที่เหลือประกอบด้วย สารกำมะถัน ไนโตรเจน และ สารประกอบออกไซด์อื่น ๆ เรียกว่าเป็น สิ่งปฏิกูล น้ำมัน ดิบ

7 ก๊าซ ธรรมชาติ - ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และสิ่งเจือปนต่างๆในสภาวะก๊าซ - สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบใน ธรรมชาติ ได้แก่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น - สิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่พบในก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนได ซัลไฟด์

8 ถ่านหิน - หินตะกอนชนิดหนึ่งและเป็นแร่ เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิว มันและผิวด้าน น้ำหนักเบา - ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที่สำคัญ 4 อย่างได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ ออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุหรือสารอื่น เช่น กำมะถัน เจือปนเล็กน้อย - ถ่านหินที่มีจำนวนคาร์บอนสูงและมีธาตุ อื่น ๆ ต่ำ เมื่อนำมาเผาจะให้ความร้อนมาก ถือ ว่าเป็นถ่านหินคุณภาพดี

9

10 http://inhumba.com/2008/07/100/what-is-energy-5/

11 สถานการณ์ พลังงานปัจจุบัน นักวิชาการทางด้านพลังงานได้ข้อสรุปว่า “ การใช้พลังงานจากปิโตรเลียมนั้นผ่านครึ่ง ทางของปริมาณที่มีอยู่ในโลกไปแล้ว ” จากการประเมินปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกที่ จัดทำโดย Bp Statistical Review of World Energy 2009 คาดการณ์ว่า จะมีน้ำมันดิบเหลือให้ใช้กันได้อีก 42 ปี

12 - น้ำมันดิบ มีเพียง 17 พันล้าน ลิตรเทียบเท่า น้ำมันดิบ ไม่พอใช้ - ก๊าซธรรมชาติ มีเพียง 357 พันล้าน ลิตร เทียบเท่าน้ำมันดิบ ใช้ได้ 22 ปี - ถ่านหิน ( ลิกไนต์ ) มีเหลือเพียง 1,676 พันล้าน ลิตรเทียบเท่าน้ำมันดิบ ใช้ได้ 62 ปี แหล่งพลังงานใน ประเทศไทย

13 พลังงานทางเลือก http://www2.nesac.go.th/NESAC_LIVE/energy/

14 เซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell) http://www.siamshop.com/product-1522470 อุปกรณ์สำหรับการ เปลี่ยน พลังงานแสงให้เป็น พลังงานไฟฟ้า ใช้สารกึ่งตัวนำ (Semi Conductors) 2 ชนิด มาต่อกัน ซึ่งเรียกว่า P-N Junction

15 พลังงานลม เกิดจากความแตกต่าง ของอุณหภูมิ ความ กดดันของบรรยากาศ แรงจากการหมุนของ โลก ก่อให้เกิดความเร็วลม และกำลังลม กังหันลม เป็นเครื่องมือที่ใช้ สกัดกั้น พลังงานจลน์ของ กระแสลม แล้วเปลี่ยนเป็น พลังงานกล http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem116026.html

16 กังหันลมมี 2 แบบ http://www.ajenergy2009.com/ http://bverd.ver.go.th/innovation/bverd/ bb_project_detail.php?project_id=591 กังหันลมแนวแกนนอน กังหันลมแนวแกนตั้ง

17 เซลเชื้อเพลิง http://solarcellce ntral.com/fuel_c ells_page.html ใช้ปฏิกิริยาเคมี - ไฟฟ้าระหว่างก๊าซ ออกซิเจนกับก๊าซไฮโดรเจน เปลี่ยน พลังงานของเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้า

18 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ศึกษาและทำการวิจัยทางด้าน เซลล์เชื้อเพลิง โดยเลือกชนิดออกไซด์ ของแข็ง (Solid oxide fuel cell) ดำเนินการโดย ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ และ คณะวิจัยของศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย http://www.ecofriendlyhouses.net/index.php?page=solid-oxide-fuel-cells

19 พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า ได้มาจาก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ซึ่งใช้นิวตรอนยิง เข้าใส่ ยูเรเนียม -235 http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowcake ยูเรเนียม -235

20 1. เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และ นิวตรอนต้นกำเนิด 2. ตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน 3. วัสดุทำให้เย็น หรือระบาย ความร้อน 4. แท่งควบคุม ปฏิกิริยา 5. วัสดุกำบัง รังสี ส่วนประกอบของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี พลังงาน. พลังงานถูกใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ h.php?id=42242.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google