งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช
อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช Effect of global warming on insect pests

2 ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming)
การเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่ระดับใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา (นับถึง พ.ศ ) อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.74±0.18 องศาเซลเซียส ภาพที่มา:

3 กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี ค.ศ. 1860-2000
กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี ค.ศ ที่มา :

4 ปรากฏการเรือนกระจก ( greenhouse effect )
ปรากฏการที่รังสีความร้อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาแล้วถูกกักไว้ในโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์

5 กราฟแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เพิ่มขึ้น ในบรรยากาศในปี ค
ที่มา : Loa_Carbon_Dioxide.png

6 ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่มีต่อภาวการณ์ผลิตพืช
1. ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงในพืชแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อัตราการสังเคราะห์แสงในพืช C4 เพิ่มขึ้นต่ำกว่า พืช C3 ที่มา: Wolfe, D.W and Erickson, J.D, 1993 กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของพืช C3 และ C4

7 ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่มีต่อภาวการณ์ผลิตพืช(ต่อ)
2. อัตราการสังเคราะห์แสงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พืชอาหารมีคุณภาพต่ำลง เนื่องจากอัตราส่วนของธาตุไนโตรเจนลดลง (C:N ratio สูงขึ้น) (ลดลง 15-25%) 3. ส่งผลต่อการเปิด-ปิด ปากใบของพืช ทำให้พืชหลายชนิด มีอัตราการคายน้ำลดลง 4. ปริมาณของสาร secondary metabolites เพิ่มขึ้น (30%)

8 ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่มีต่อภาวการณ์ผลิตพืช(ต่อ)
6. พืชตัดแต่งพันธุกรรมต้านทานแมลงผลิต toxin- proteins ลดลง 7. อัตราการกินอาหารของแมลงกินพืชเพิ่มขึ้น (30%) ความเสียหายเพิ่มขึ้น

9 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อแมลงศัตรูพืช
1. ระยะเวลาในการพัฒนาจนเป็นตัวเต็มวัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาหารมีคุณภาพต่ำลง 2. อัตราการตายเพิ่มขึ้น/ระดับประชากรลดลง 3. เกิดการแพร่กระจายและระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่แทนที่ศัตรูหลัก

10 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อแมลงศัตรูพืช (ต่อ)
3. ความสมบูรณ์ (Fecundity) และขนาดของไข่ลดลงในประชากร รุ่นที่ 2 4. แมลงพวกเจาะดูด (phloem-feeding) whole-cell-feeding insects) มีอัตราการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยสูงขึ้น มีประชากรเพิ่มขึ้น

11 แนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน
ลดการบริโภคเชื้อเพลิง ที่เป็นน้ำมัน หรือถ่านหิน ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ หันไปใช้พลังงานอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังลม หรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ ปรับปรุงลักษณะนิสัยการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากยิ่งขึ้น

12 แนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน (ต่อ)
การรักษา เสริมสร้าง และเพิ่มพูนแหล่งดูดซับ (sinks) และแหล่งเก็บกัก (reservoirs) ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การรักษาพื้นที่ป่าโดยลดการตัดไม้ทำลายป่าและโดยการปลูกป่า

13 นางสาวพุฒตาล ทิพเพ็ง รหัสนักศึกษา 4740163
เสนอโดย... นางสาวพุฒตาล ทิพเพ็ง รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google