งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช Effect of global warming on insect pests.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช Effect of global warming on insect pests."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช Effect of global warming on insect pests

2 ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) การเพิ่มของ อุณหภูมิเฉลี่ยของ อากาศที่ระดับใกล้ ผิวโลกและน้ำใน มหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ ผ่านมา ( นับถึง พ. ศ. 2548 ) อุณหภูมิโลกโดย เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.74±0.18 องศา เซลเซียส ภาพที่มา : http://images.google.co.th/

3 กราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกที่ เพิ่มขึ้น ในช่วงปี ค. ศ. 1860-2000 ที่มา : http://th.wikipedia.org/

4 ปรากฏการเรือนกระจก ( greenhouse effect ) ปรากฏการที่รังสี ความร้อนที่ผ่านชั้น บรรยากาศเข้า มาแล้วถูกกักไว้ใน โลก ไม่สามารถ สะท้อนกลับออกไป ได้ ปรากฏการที่รังสี ความร้อนที่ผ่านชั้น บรรยากาศเข้า มาแล้วถูกกักไว้ใน โลก ไม่สามารถ สะท้อนกลับออกไป ได้ ก๊าซเรือนกระจกที่ สำคัญ ได้แก่ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจกที่ สำคัญ ได้แก่ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ http://www.thaispaceweather.com/ IHY/Earth/images/g1.jpg http://tbn0.google.com/images?q=t bn:BVtwd6MqRB2TGM:http://www.s udipan.net/phpBB2/files/acfed41.jpg

5 กราฟแสดงปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ที่เพิ่มขึ้น ในบรรยากาศในปี ค. ศ. 1960 - 2000 ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Mauna _ Loa_Carbon_Dioxide.png

6 ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่มีต่อ ภาวการณ์ผลิตพืช 1. ปริมาณของก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ (CO2) ที่ เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ อัตราการ สังเคราะห์แสงใน พืชแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน 1. ปริมาณของก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ (CO2) ที่ เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ อัตราการ สังเคราะห์แสงใน พืชแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน อัตราการ สังเคราะห์แสงใน พืช C 4 เพิ่มขึ้นต่ำ กว่า พืช C 3 ที่มา : Wolfe, D.W and Erickson, J.D, 1993 กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่ออัตราการ สังเคราะห์แสงของพืช C 3 และ C 4

7 ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่มีต่อ ภาวการณ์ผลิตพืช ( ต่อ ) 2. อัตราการสังเคราะห์แสงที่เพิ่มขึ้น ส่งผล ให้พืชอาหารมีคุณภาพต่ำลง เนื่องจาก อัตราส่วนของธาตุไนโตรเจนลดลง (C:N ratio สูงขึ้น ) ( 2. อัตราการสังเคราะห์แสงที่เพิ่มขึ้น ส่งผล ให้พืชอาหารมีคุณภาพต่ำลง เนื่องจาก อัตราส่วนของธาตุไนโตรเจนลดลง (C:N ratio สูงขึ้น ) ( ลดลง 15-25%) 3. ส่งผลต่อการเปิด - ปิด ปากใบของพืช ทำ ให้พืชหลายชนิด มีอัตราการคายน้ำลดลง ปริมาณของสาร secondary metabolites เพิ่มขึ้น (30%) 4. ปริมาณของสาร secondary metabolites เพิ่มขึ้น (30%)

8 ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่มีต่อ ภาวการณ์ผลิตพืช ( ต่อ ) 6. พืชตัดแต่งพันธุกรรมต้านทานแมลง ผลิต toxin- proteins ลดลง 7. อัตราการกินอาหารของแมลงกินพืช เพิ่มขึ้น (30%) ความเสียหายเพิ่มขึ้น

9 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ แมลงศัตรูพืช 1. ระยะเวลาในการ พัฒนาจนเป็นตัวเต็มวัย เพิ่มขึ้น เนื่องจาก อาหารมีคุณภาพต่ำลง 2. อัตราการตายเพิ่มขึ้น / ระดับประชากรลดลง 3. เกิดการแพร่กระจาย และระบาดของแมลง ศัตรูพืชชนิดใหม่ แทนที่ศัตรูหลัก

10 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ แมลงศัตรูพืช ( ต่อ ) 3. ความสมบูรณ์ (Fecundity) และขนาด ของไข่ลดลงใน ประชากร รุ่นที่ 2 4. แมลงพวกเจาะดูด (phloem-feeding) whole-cell-feeding insects) มีอัตราการ พัฒนาเป็นตัวเต็มวัย สูงขึ้น มีประชากร เพิ่มขึ้น

11 แนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน ลดการบริโภคเชื้อเพลิง ที่เป็นน้ำมัน หรือถ่าน หิน ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ลดการบริโภคเชื้อเพลิง ที่เป็นน้ำมัน หรือถ่าน หิน ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ หันไปใช้พลังงานอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังลม หรือ แม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ หันไปใช้พลังงานอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังลม หรือ แม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ ปรับปรุงลักษณะนิสัยการใช้พลังงานอย่าง สิ้นเปลืองโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ปรับปรุงลักษณะนิสัยการใช้พลังงานอย่าง สิ้นเปลืองโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากยิ่งขึ้น

12 แนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน ( ต่อ ) การรักษา เสริมสร้าง และเพิ่มพูนแหล่งดูด ซับ (sinks) และแหล่ง เก็บกัก (reservoirs) ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การรักษาพื้นที่ ป่าโดยลดการตัดไม้ ทำลายป่าและโดย การปลูกป่า การรักษา เสริมสร้าง และเพิ่มพูนแหล่งดูด ซับ (sinks) และแหล่ง เก็บกัก (reservoirs) ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การรักษาพื้นที่ ป่าโดยลดการตัดไม้ ทำลายป่าและโดย การปลูกป่า http://www.travelthai.in.th/pic/W WF_2.jpg

13 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสุทธิ์ สิทธิฉายา เสนอโดย... นางสาวพุฒตาล ทิพเพ็ง รหัส นักศึกษา 4740163 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อ แมลงศัตรูพืช Effect of global warming on insect pests.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google