งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประเด็นทางเทคนิค  นิยามของพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ประเภทของเชื้อเพลิง  หน่วยวัด  กฎธรรมชาติ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประเด็นทางเทคนิค  นิยามของพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ประเภทของเชื้อเพลิง  หน่วยวัด  กฎธรรมชาติ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ประเด็นทางเทคนิค  นิยามของพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ประเภทของเชื้อเพลิง  หน่วยวัด  กฎธรรมชาติ 2

3 นิยามของพลังงาน  ทั่วไป Energy: “capacity to do work” “ สมรรถนะในการ ทำงาน ” 3

4 นิยามของพลังงาน  วิทยาศาสตร์ Energy: “a property of matter that can be converted into work, heat or radiation” “ คุณสมบัติของสสารซึ่ง สามารถแปลงไปเป็น งาน ความร้อน หรือรังสี ” 4

5 พลังงานมี 6 รูปแบบ (forms)  พลังงานกล (mechanical energy) การเคลื่อนไหว เช่น แรงน้ำหมุนใบพัด  พลังงานเคมี (chemical energy) กระบวนการทาง เคมี เช่น เผาไหม้น้ำมันเกิด ความร้อน 5

6 พลังงานมี 6 รูปแบบ (forms)  พลังงานความร้อน (thermal energy) ความร้อนจากการ สั่นสะเทือนของโมเลกุล  พลังงานรังสี (radiant energy) แสงและรังสีทุก ชนิด แหล่งสำคัญคือดวง อาทิตย์ 6

7 พลังงานมี 6 รูปแบบ (forms)  พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy) การ แยกนิวเคลียสของอะตอม (fission) ทำให้มวลสารอะ ตอนเปลี่ยนรูปเป็นพลังงาน Einstein’s equation: E = MC 2 7

8 พลังงานมี 6 รูปแบบ (forms)  พลังงานไฟฟ้า (electrical energy) การวิ่งของอีเล็กต รอน ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็น พลังงานอื่นได้ง่าย 8

9 เชื้อเพลิง (Fuel)  สสารที่เปลี่ยนรูปเป็น พลังงาน  แปลไทยว่า “ เชื้อเพลิง ” แต่ไม่จำเป็นต้องมีไฟ 9

10 เชื้อเพลิง (Fuel)  แบ่งประเภทได้หลายวิธี  Renewable fuels/energy กับ Nonrenewable  Modern/Commercial กับ Traditional  Fossil fuels กับ Nonfossil 10

11 เชื้อเพลิง (Fuel)  แบ่งแบบ Renewable fuels/energy กับ Nonrenewable  Nonrenewable ( ไม่ หมุนเวียน ) ปริมาณจำกัด ใช้หมดในที่สุด ส่วนใหญ่ เป็น fossil fuels จากซาก พืช / สัตว์ 11

12 เชื้อเพลิง (Fuel)  Nonrenewable fossil fuels ที่สำคัญคือ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งเรียกเป็น พลังงานทันสมัย / เชิง พาณิชย์ (commercial) ด้วย  Fossil fuels ที่ยังไม่เป็น เชิงพาณิชย์คือ ทราย น้ำมัน (tar sand) และหิน น้ำมัน (oil shale) 12

13 เชื้อเพลิง (Fuel)  Renewable energy ( หมุนเวียน ) มีปริมาณ มาก potential supply > demand ใช้ได้ตลอด ตราบเท่าที่มี ดวงอาทิตย์ 13

14 เชื้อเพลิง (Fuel)  Renewable energy ( หมุนเวียน ) ได้แก่ แสงแดด ลม พลังน้ำ คลื่น ความร้อนใต้พิภพ กลุ่มวัสดุเกษตร (biomass หรือชีวมวล ): ไม้ กากอ้อย แกลบ มูล สัตว์ (biogas หรือก๊าซ ชีวภาพ ) 14

15 เชื้อเพลิง (Fuel)  Renewable energy ( หมุนเวียน ) ได้แก่ น้ำมันจากพืช : ethanol biodiesel ขยะ น้ำเสีย 15

16 เชื้อเพลิง (Fuel)  กึ่ง Renewable energy ได้แก่ พลังงานนิวเคลียร์ เป็น nonrenewable โดย เทคโนโลยีปัจจุบัน (fission) แต่จะเป็น renewable โดยเทคโนโลยีอนาคต (fusion) 16

17 เชื้อเพลิง (Fuel)  ไฟฟ้า ผลิตโดยอาศัย เชื้อเพลิงอื่นๆ  ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ใช้ได้ สะดวก เปลี่ยนเป็น พลังงานรูปอื่นได้ง่ายและ หลากหลาย 17

18 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดทางกายภาพ น้ำมัน : บาเรล ( ปริมาตร ) : ตัน ( น้ำหนัก ) 1 บาเรล = 158.99 ลิตร = 42 แกลลอน 18

19 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดทางกายภาพ ถ่านหิน : ตัน ( น้ำหนัก ) ก๊าซธรรมชาติ : ( ปริมาตร ) ลูกบาศก์ฟุต / ลูกบาศก์เมตร 19

20 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดความร้อน calorie BTU (British thermal unit) joule watt-hour toe (ton of oil equivalent) tce (ton of coal equivalent) 20

21 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดความร้อน BTU (British thermal unit): ปริมาณความร้อนที่ทำ ให้น้ำหนัก 1 ปอนด์มีอุณหภูมิ สูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ calorie: ปริมาณความร้อนที่ ทำให้น้ำหนัก 1 กรัมมี อุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา เซลเซียส 21

22 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดความร้อน หน่วยราชการไทยใช้ ktoe (kilo ton of oil equivalent เทียบเท่ากับ หน่วยความร้อนที่ได้จาก น้ำมันดิบหนัก 1,000 ตัน ) 22

23 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดความร้อน 1 toe (ton of oil equivalent) = 40 ล้าน BTU ( โดยประมาณ ) 10 พันล้าน calories 41,868 ล้าน joule 11.63 ล้าน watt- hour 1.4286 tce www.onlineconversion.com/e nergy 23

24 หน่วยวัดปริมาณของ เชื้อเพลิง / พลังงาน  หน่วยวัดความร้อน kilo (k) 10 3 พัน mega (M) 10 6 ล้าน giga (G) 10 9 พันล้าน tera (T) 10 12 ล้านล้าน peta (P) 10 15 พันล้านล้าน exa (E) 10 18 ล้านล้านล้าน 24

25 พลังงาน (energy) และ กำลัง (power) กำลัง (power) คืออัตรา การใช้ ( หรือผลิต ) พลังงานในหนึ่งช่วงเวลา Power = Energy/ Time หรือ Energy = Power x Time 25

26 พลังงาน (energy) และ กำลัง (power) จากจอดนิ่งถึง “100 ก. ม. ต่อ ช. ม.” รถ A ทำได้ใน 20 วินาที รถ B ทำได้ใน 10 วินาที B มี power มากกว่า A เท่าใด ? 26

27 พลังงาน (energy) และ กำลัง (power) Energy = Power x Time A: E 1 = Power A x 20 B: E 1 = Power B x 10 Power B = 2 x Power A 27

28 พลังงาน (energy) และ กำลัง (power) หน่วยวัดของ Power คือ watt 1 watt = 1 joule / 1 second มักใช้กับ “ กำลังหรืออัตรา การใช้ไฟฟ้า ” ของ เครื่องใช้ไฟฟ้า 28

29 พลังงาน (energy) และ กำลัง (power) ใช้หลอดไฟฟ้า 100 watt 8 ชั่วโมง : คิดเป็นหน่วยพลังงาน ไฟฟ้า = 100W x 8 hours = 800 Wh = 0.8 kWh kWh คือหน่วยไฟฟ้าที่ ใช้คิดค่าไฟฟ้า 29

30 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน กฎแห่ง “ อุณหพลวัต ” (laws of thermodynamics) 2 ข้อ : 30

31 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน ข้อแรก ปริมาณพลังงาน ในจักรวาลมีค่าคงที่ พลังงานที่ “ ถูกใช้ ” ไม่สูญ หาย เพียงแต่เปลี่ยนรูป (cannot be created or destroyed) energy input = energy output 31

32 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน ข้อที่ 2 พลังงานที่ใช้ ประโยชน์ได้ (useful energy) มีปริมาณลดลง ตลอด ในขณะที่พลังงาน ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (unavailable energy) มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอด 32

33 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน ข้อที่ 2 useful energy ลดลงตลอด แต่ unavailable energy เพิ่มขึ้นตลอด Energy input > “useful” energy output 33

34 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน 34 ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการเปลี่ยนรูปพลังงานต่ำกว่า 100% พลังงานบางส่วนใช้ประโยชน์ ไม่ได้

35 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน 35 อุปกรณ์เปลี่ยนรูปพลังงานจากประสิทธิภาพ (%) เครื่องเป่าผมไฟฟ้า เป็น ความร้อน 100 เตาต้มน้ำใน โรงไฟฟ้าเคมี เป็น ความร้อน 85 มอเตอร์เล็กไฟฟ้า เป็น กล 65 เครื่องรถยนต์เคมี เป็น กล 25 หลอดนีออนไฟฟ้า เป็น แสงสว่าง 20 หลอดกลมไฟฟ้า เป็น แสงสว่าง 5

36 กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ พลังงาน 36 แต่ประสิทธิภาพด้าน พลังงาน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ ประสิทธิภาพด้าน เศรษฐศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt 1. ประเด็นทางเทคนิค  นิยามของพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ประเภทของเชื้อเพลิง  หน่วยวัด  กฎธรรมชาติ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google