งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dust Explosion. สถิติการระเบิดของฝุ่น ในประเทศไทย ที่มา : คู่มือการจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตารางที่ 1.3 แสดงสถิติการระเบิดของฝุ่นในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dust Explosion. สถิติการระเบิดของฝุ่น ในประเทศไทย ที่มา : คู่มือการจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตารางที่ 1.3 แสดงสถิติการระเบิดของฝุ่นในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dust Explosion

2 สถิติการระเบิดของฝุ่น ในประเทศไทย ที่มา : คู่มือการจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตารางที่ 1.3 แสดงสถิติการระเบิดของฝุ่นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2552

3 ที่มา : http://www.hughesenv.com/combustible-dust-remediation-services

4 องค์ประกอบของการระเบิดของ ฝุ่น 1. ฝุ่นสันดาปได้ (Combustible Dust ) ฝุ่นที่สามารถระเบิดได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นฝุ่นที่ติดไฟได้ มีขนาดเล็กกว่า 420 ไมโครเมตร ( μ m) ตาม NFPA 654 ความเข้มข้นของฝุ่นมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าความ เข้มข้นต่ำสุดที่จะระเบิดได้ (Minimum Explosible Concentration ; MEC) ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 50–100 g/m 3 จนถึง 2 – 3 Kg/m 3

5 แบ่งออกเป็น ฝุ่นอินทรีย์สาร เช่น ฝุ่นแป้ง ฝุ่นไม้ ผงน้ำตาล ฝุ่นอินทรีย์สารสังเคราะห์ เช่น ฝุ่นพลาสติก ฝุ่นยา หรือยาฆ่าแมลง ฝุ่นถ่านและถ่านหิน ฝุ่นโลหะ เช่น ผงอะลูมิเนียม แมกนีเซียม สังกะสี ชนิดของฝุ่นที่ ติดไฟ

6 2. ปริมาณออกซิเจนในอากาศ (Oxygen) มี ผลต่อความเร็วในการเผาไหม้ ปริมาณออกซิเจนที่ มากกว่า 20.9 เปอร์เซ็นต์จะทำให้ฝุ่นลุกติดไฟได้อย่าง รวดเร็ว ถ้าออกซิเจนมีปริมาณลดลงความเร็วในการเผา ไหม้ก็จะลดลง 3. แหล่งกำเนิดความร้อนหรือเปลวไฟ (Ignition Sources) ต้องมีพลังงาน ความร้อนที่เพียงพอในการกระตุ้นการแพร่ขยายของ เปลวไฟออกไปเป็นวงกว้างและสัมผัสกับฝุ่นที่ แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ องค์ประกอบของการ ระเบิดของฝุ่น ( ต่อ )

7 4. การฟุ้งกระจายของฝุ่น (Dispersion of Dust Particles) มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นสันดาปได้ในอากาศ และความ เข้มข้นอยู่ในช่วง MEC ถ้าฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายจะเกิดเพียงการลุกไหม้ ไม่เกิดการ ระเบิด 5. ขอบเขตของหมอกฝุ่น (Confinement of the Dust Cloud) หมายถึง ขอบเขตที่เกิดหมอกฝุ่นปกคลุมซึ่งมีความเข้มข้น อยู่ในช่วง MEC อาจจะอยู่ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ใน ห้อง หรือพื้นที่เปิดโล่งก็ได้ องค์ประกอบของการ ระเบิดของฝุ่น ( ต่อ )

8 Sodium carbonate ( Na 2 CO 3 ) เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น ดูดความชื้นจากอากาศได้ ดี ละลายน้ำได้ มวลโมเลกุล ( Molecular Weight ) : 106 g/mol ความหนาแน่น (Density) : 2.25 จุดหลอมเหลว (Melting Point ) : 851 o C จุดเดือด (Boiling Point) : 1,600 o C Flammability of the Product : Non-flammable Hazard Symbols : Xi (Irritant) ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/โซเดียมคาร์บอเนตhttp://th.wikipedia.org/wiki/โซเดียมคาร์บอเนต http://www.guidechem.com/dictionary/en/497-19-8.html http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927591 0 : ไม่ติดไฟ NFPA704

9 การศึกษาชนิดของฝุ่นระเบิดได้ในสหรัฐอเมริกา โดย -OSHA (Occupational Safety and Health Administration) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งฝุ่นระเบิดออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ ที่มา : http://oaep.diw.go.th/cms/images/stories/pdf/Deflagration.pdf

10 OSHA (Occupational Safety and Health Administration) OSHA ได้แบ่งฝุ่นระเบิดออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt Dust Explosion. สถิติการระเบิดของฝุ่น ในประเทศไทย ที่มา : คู่มือการจัดการความปลอดภัยโรงงานที่มีฝุ่นระเบิดได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตารางที่ 1.3 แสดงสถิติการระเบิดของฝุ่นในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google