งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโครงร่าง การวิจัย. 1. ธรรมชาติและความสำคัญ ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโครงร่าง การวิจัย. 1. ธรรมชาติและความสำคัญ ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโครงร่าง การวิจัย

2 1. ธรรมชาติและความสำคัญ ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย 1. เป็นสื่อ แปลกระบวนคิด (thinking process) ระหว่างผู้ทำวิจัยกับ ผู้อ่าน ผู้อ่าน 2. เป็นกรอบควบคุมการดำเนินการวิจัย 3. เป็นเสมือน : สัญญาใจ / นิติกรรม / ข้อตกลง 4. เป็นสิ่งบ่งบอกคุณสมบัติและจรรยาบรรณของ ผู้วิจัย

3 2. การเขียนโครงร่างการวิจัย ความเข้าใจเบื้องต้น ความเข้าใจเบื้องต้น ข้อควรปฏิบัติก่อนเขียนโครงร่างการวิจัย ข้อควรปฏิบัติก่อนเขียนโครงร่างการวิจัย 1. ผู้จะทำวิจัยต้องสำรวจตัวเอง และตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า ตัวเองมีกรอบความ สนใจ (field of interest) ในเรื่องใด 2. ผู้จะทำการวิจัยต้องทบทวนระเบียบวิธีการ และขั้นตอนใน การทำวิจัยเป็นพื้นฐาน ก่อน 3. ผู้จะทำวิจัยต้องสำรวจ และ / หรือ ทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ ศึกษาให้ดีก่อน 4. ผู้จะทำการวิจัยควรได้มีการปรึกษาหารือผู้รู้ หรือผู้มี ประสบการณ์ในการทำวิจัยก่อน 5. ผู้จะทำวิจัยควรขวนขวายหาความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาวิจัยอยู่ตลอดเวลา

4 3. การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยอาจทำได้ ในหลายลักษณะ การเขียนโครงร่างการวิจัยอาจทำได้ ในหลายลักษณะ 1. เริ่มต้นจากผู้วิจัยเองทั้งหมด 2. มีการกำหนดเรื่อง / ปัญหาการวิจัยให้ 3. เขียนจากข้อกำหนดศึกษา (Terms of Reference : TOR )

5 4. ระเบียบวิธีการในการเขียน โครงร่างการวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง ผู้ทำวิจัย / คณะผู้ทำวิจัย ผู้ทำวิจัย / คณะผู้ทำวิจัย ที่มาและความสำคัญของการทำวิจัย ที่มาและความสำคัญของการทำวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ (Operational definition) นิยามศัพท์เฉพาะ (Operational definition) ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย เวลา / สถานที่ / ประชากร / เนื้อหา เวลา / สถานที่ / ประชากร / เนื้อหา

6 ระเบียบวิธีการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population & Sample) 2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. กรรมวิธีทางข้อมูล ตรวจสอบ / coding / วิเคราะห์ ตรวจสอบ / coding / วิเคราะห์ แผนการดำเนินการ แผนการดำเนินการ งบประมาณในการวิจัย งบประมาณในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บรรณานุกรม บรรณานุกรม

7 5. บทสรุป.. ไม่มีแปลนบ้าน สร้างบ้านได้ไม่ ดีฉันใด ไม่มีโครงร่างการวิจัย ก็ทำวิจัย ได้ไม่ดีฉันนั้น.. ไม่มีโครงร่างการวิจัย ก็ทำวิจัย ได้ไม่ดีฉันนั้น..


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโครงร่าง การวิจัย. 1. ธรรมชาติและความสำคัญ ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ธรรมชาติของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย ความสำคัญของโครงร่างการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google