งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าแรกของบทเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( ให้มีการเคลื่อนไหว ) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน ( แผนบริหารประจำวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าแรกของบทเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( ให้มีการเคลื่อนไหว ) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน ( แผนบริหารประจำวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าแรกของบทเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( ให้มีการเคลื่อนไหว ) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน ( แผนบริหารประจำวิชา ) 4. เข้าสู่บทเรียน ( บทที่ 1-5) 5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน 6. เอกสารอ้างอิง 7. ออกจากโปรแกรม 8. ภาพประกอบบทเรียน ( เคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ ) 9. พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 9 เป็นการนำเสนอแบบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้วางแผนได้ถูกต้อง ในส่วนรายละเอียดของเนื้อหานั้นมีความจำเป็น อย่างมากที่ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้สอนต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน จึงจะได้บทเรียนที่สมบูรณ์

2 รูปแบบ Story Board อย่างง่าย 1 2 3 4 5 6 7 9 10 หน้าแรกของบทเรียน ( บทที่ 1) 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( บทที่ 1) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน ( แผนบริหารประจำบท ) 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 5. เนื้อหาบทเรียน 6. แบบทดสอบหลังเรียน 7. เอกสารอ้างอิงประจำบท 8. กลับเมนู ( หน้าหลัก ) 9. ภาพประกอบบทเรียน ( เคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ ) 10. พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 8

3 รูปแบบ Story Board อย่างง่าย 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( บทที่ 1) 3.-7 หัวข้อย่อยของบทเรียน 8. กลับเมนู ( หน้าหลักของบทเรียน ) 9. เนื้อหาของบทเรียนทั้งหมด มีภาพประกอบบทเรียน ( เคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ ) 10. พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ 8 หน้าบทเรียน ( เนื้อหาทั้งหมดของบทที่ 1)

4 1 2 3 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( บทที่ 1) 3. เนื้อหาบทเรียน 4. ปุ่มควบคุมการเปิด / ปิดเสียง 5-6 ปุ่มควบคุมการเดนหน้าและ ย้อนกลับบทเรียน 7. ออกจากบทเรียน ( กลับหน้าหลัก ) 6 หน้าบทเรียน ( เนื้อหาย่อยในบทเรียน ) รูปแบบ Story Board อย่างง่าย 547

5 1 2 4 3 6 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( แบบทดสอบก่อนเรียน ) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับแบบทดสอบ ก่อนเรียน 4. เริ่มแบบทดสอบก่อนเรียน 5. กลับหน้าบทเรียน 6. เข้าสู่แบบทดสอบ รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าแรก แบบทดสอบก่อนเรียน 5 ในการสร้างแบบทดสอบต้องมีการสรุปผลหลังสอบเสร็จ ข้อสอบต้องมีการจับเวลา ข้อละ ไม่เกิน 1 นาที ข้อสอบแต่ละข้อต้องมีการสลับตัวเลือกทุกครั้งที่เข้าทดสอบ

6 1 2 3 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน ) 3. คำถาม 4.-7 คำตอบแบบตัวเลือก 8. บริเวณแสดง feedback ทั้งกรณี ที่ตอบถูกและตอบผิด 9. พื้นหลังให้ใช้สีโทนสว่างอ่อน ๆ รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้า แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 5 6 7 4 8 9 Feedback หากตอบถูก “ ถูกต้องแล้วครับ เก่งมาก ” หากตอบผิด “ ผิดครับ ลองทบทวนเนื้อหาใหม่อีกรอบ ”

7 ส่วนรายละเอียดของบทที่ 2-5 ดำเนินการ เหมือนกับบทที่ 1 ในบทเรียนหน้าหลักต้องมีการนำเสนอที่ น่าสนใจ มีการเคลื่อนไหว ในบทเรียนต้องมีเสียงบรรยายของบทเรียนให้ ครบถ้วน หากผู้เรียนไม่สามารถทำแบบทดสอบได้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไม่อนุญาต ให้ข้ามบทเรียนหรือไปในบทเรียนถัดไปได้ ภาพประกอบในแต่ละบทควรทำให้มีการ เคลื่อนไหว ในหน้าหลักก่อนเข้าสู่บทเรียนคงขึ้นอยู่กับ โปรแกรมเมอร์เพราะจะได้เป็นรูปแบบที่ เหมือนกันทุกคน รูปแบบ Story Board อย่างง่าย


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบ Story Board อย่างง่าย หน้าแรกของบทเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ตรามหาวิทยาลัย 2. หัวเรื่อง ( ให้มีการเคลื่อนไหว ) 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบทเรียน ( แผนบริหารประจำวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google