งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์รายการ ครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การวิเคราะห์รายการ ครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอย่าง การวิเคราะห์รายการ ครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

3 พิจารณา ครุภัณฑ์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ จาก ครุภัณฑ์ มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บ. ขั้นไป ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บ. ราคาต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บ. ( ชุดคอมฯ, ชุด เครื่องเสียง ) ราคาต่อกลุ่มตั้งแต่ 5,000 บ. ( ซื้อเก้าอี้ตัวละ 1,000 บ. 10 ตัว ) ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ มูลค่าไม่ถึง 5,000 บ. ราคาต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บ. ราคาต่อชุดไม่ถึง 5,000 บ. ( ชุด คอมฯ, ชุดเครื่อง เสียง ) ราคาต่อกลุ่มไม่ถึง 5,000 บ. ( ซื้อ เก้าอี้ตัวละ 200 บ. 10 ตัว )

4 จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0403/ ว 071 ลว 21 พฤษภาคม 2540

5 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ. ศ.2525 ข้อ 55 “ รายจ่ายประเภทใด หรือ รายการใด จะเบิกจ่ายจากหมวด รายจ่ายใด ให้เป็นไปตามหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ ที่สำนักงบประมาณกำหนด ”

6 ค่าตอบ แทน เงินที่จ่ายตอบแทน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ ทางราชการ ค่าเช่าบ้าน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าคุม สอบ, ค่าสอนพิเศษ

7 ค่าใช้ สอย 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการใด ๆ ( นอกจากบริการ สาธารณูปโภค ) เดินสายไฟฟ้า เดินท่อ ประปา ( ยกเว้นครั้งแรกพร้อม อาคาร ), เย็บหนังสือหรือง เข้าปกหนังสือค่าเช่า ทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ

8 ค่าใช้ สอย 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ ค่ารับรอง ( ค่ารับรอง ชาวต่างชาติ ) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม ( ค่ารับรองในการประชุม ราชการ ) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ( ค่าไทยธรรม, ค่าอาหาร, ปัจจัย ถวายพระ )

9 ค่าใช้ สอย 3. รายจ่ายไม่เข้า ลักษณะหมวดอื่น ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก พาหนะ, พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ พวงมาลา, เงิน รางวัลเจ้าหน้าที่, ค่า ของขวัญ ของรางวัล เงิน รางวัล ( จัดงาน ), เงิน ประกันสังคม ( ฐานะ นายจ้าง )

10 ค่าวัสดุ รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้าง ทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ 1. สิ้นเปลือง หมดสภาพ ( กระดาษ ยางลบ ชอล์ค ถุงมือฯ ) 2. คงทนถาวร แต่ใช้งานไม่เกิน 1 ปี ( แปรงลบกระดาน ถ้วยชาม แฟ้ม ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯ ) 3. คงทนถาวร ใช้งานเกิน 1 ปี แต่ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้น ตามตัวอย่างครุภัณฑ์ ( เครื่องคำนวณ เลข, นาฬิกา, มู่ลี่, ลำโพง, ไมโครโฟน, เตารีด, กระติกน้ำร้อน ฯ )

11 4. ซื้อมาเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้มี สภาพ หรือประสิทธิภาพคงเดิม ( หลอดไฟ สังกะสี แบตเตอรี่ ผ้าใบ ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้อง ชำระพร้อมกับ ค่าสิ่งของ ( ค่าขนส่ง, ค่าภาษี, ค่าประกันภัย, ค่าติดตั้ง )

12 ค่า สาธารณูป โภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข ฯ โทรสาร วิทยุติดตามตัว วิทยุ สื่อสาร อินเทอร์เน็ต ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และเกี่ยวกับการใช้บริการ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การวิเคราะห์รายการ ครุภัณฑ์ เป็น สินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google