งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 3 : 2 ธ. ค. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 3 : 2 ธ. ค. 54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 3 : 2 ธ. ค. 54

2 การพัฒนาสังคม 2 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Change Changeการเปลี่ยนแปลง Progressความก้าวหน้า Innovationนวัตกรรม Modernizationความทันสมัย Expansionการขยายตัว Wealthรุ่งเรือง/มั่งคั่ง Transformationการเปลี่ยนรูป Growthความเจริญเติบโต

3 การพัฒนาสังคม 3 Evolutionวิวัฒนาการ Reformationการปฏิรูป Revolutionการปฏิวัติ Developmentการ พัฒนา Civilizationอารยธรรม Paradigmกระบวนทัศน์ Scenareoภาพทัศน์ Strategicยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

4 การพัฒนาสังคม 4 การพัฒนา (Development) ? หมายถึง................................................................. คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

5 การพัฒนาสังคม 5 การเปลี่ยนแปลง (Change) ความก้าวหน้า (Progress) การประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation) ความทันสมัย (Modernization) การขยายตัว (Expansion) ความเจริญรุ่งเรือง/ความมั่งคั่ง สมบูรณ์ (Wealth) คำกลางๆ ที่ใช้ในการ อธิบายวิธีที่จะทำให้ เกิด ความเจริญใน ความหมายทั่วๆ ไป คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

6 การพัฒนาสังคม 6 การแปลงรูป (Transformation)การแปลงรูป (Transformation) ความเจริญเติบโตความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนาการพัฒนา (Development) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการเปลี่ยนแปลง - อะไร - เรื่องใด - ส่วนใด วิวัฒนาการวิวัฒนาการ (Evolution) การปฏิรูปการปฏิรูป (Reformation) การปฏิวัติการปฏิวัติ (Revolution) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ จังหวะขั้นตอนของการ เปลี่ยนแปลง คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

7 การพัฒนาสังคม 7 ความหมายของการพัฒนา หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) : 2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) : 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

8 การพัฒนาสังคม 8 - สังกัปไม่ตายตัว/แน่นอนเสมอไป - คุณสมบัติในเชิงเปรียบเทียบ การพิจารณาสิ่งใด/สิ่งหนึ่งว่า พัฒนาหรือไม่พัฒนาจะต้อง เปรียบเทียบกับสิ่งอื่น คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) :

9 การพัฒนาสังคม 9 รูปแบบลักษณะเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทาง หรือ เป้าหมาย คือ “การพัฒนาแล้ว” (developed-ness) : Development + สภาวะ (State-of-being) + กระบวนการ (Process) คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) :

10 การพัฒนาสังคม 10 - การพัฒนาเป็นการได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ความคิด ของแต่ละบุคคล และค่านิยมที่ยึดถือ - การโต้แย้งเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นประเด็นความชอบหรือ ค่านิยม (Value preference) การได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ตามความคิดของแต่ละบุคคลและค่านิยมที่ยึดถือ - ประเด็นการพัฒนา : เชิงกระบวนการ (Process) = การได้มาในสิ่งชอบจำนวนมากที่สุด : เชิงสภาวะ (State-of-being) = ความนิยมชมชอบคนในสังคมนั้น เป็นประเด็นจริยธรรม คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

11 การพัฒนาสังคม 11 ทางเศรษฐกิจ : ทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาที่มีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและ ก่อให้เกิดการเติบโตทางอุตสาหกรรม (Self- sustaining Industrial Growth) เพื่อทำให้ ประชาชนไม่ยากจน ประกอบด้วย - การผลิต - การจำหน่ายจ่ายแจก - การแลกเปลี่ยน - การลงทุน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

12 การพัฒนาสังคม 12 ทางสังคม : ทางสังคม : การพัฒนาที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ได้แก่ - การพัฒนาจิตใจ - การพัฒนาแบบแผนและพฤติกรรม - การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพื่อ แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม - การพัฒนาให้กระจายรายได้อย่างเสมอภาค Distribution) และการดึงดูดมวลชน (Income Distribution) และการดึงดูดมวลชน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

13 การพัฒนาสังคม 13 ทางวัฒนธรรม : การสร้างความรู้สึกว่าตนเป็นชาติ (A New National Self-image) มีความเชื่อมั่นและพร้อม ที่จะเสียสละเพื่อชาติ ทางการเมือง :การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สร้างกระบวนการ ปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และประชาชนใน ประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ทางทรัพยากร : ทางทรัพยากร : การสงวน รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ทั้งการใช้ การป้องกัน และการจัดการอย่างเป็น สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพ ที่ยั่งยืน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

14 การพัฒนาสังคม 14 Dudley Seers การพัฒนา เป็นการแสวงหาลู่ทางเพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยาก หรือภาวะ ทุโภชนาการ (ความยากจนและความเจ็บป่วยของประชากร) ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายศักยภาพของปัจเจกบุคคล “การพัฒนา:” คือการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเป็นธรรมทางสังคมโดยมีเป้าหมาย : ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ - ปัจจัยสี่ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ - ปัจจัยสี่ การมีงานทำ (หัวหน้าครอบครัว)การมีงานทำ (หัวหน้าครอบครัว) ความเสมอภาคได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันความเสมอภาคได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน การมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐการมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐ ประเทศมีอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารประเทศมีอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหาร การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

15 การพัฒนาสังคม 15 Paul Streeten การพัฒนา เป็นเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงทัศนคติคนต่อชีวิตและการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถาบัน ต่างๆ “การพัฒนา” คือ การเสริมสร้างความก้าวหน้า ประกอบด้วย : - การเพิ่มรายได้และผลผลิต - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการ - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการ ผลิต หรือระบบการผลิต ผลิต หรือระบบการผลิต - การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

16 การพัฒนาสังคม 16 T. R. Batten ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของคำ ว่า พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น Brookfield การพัฒนา เน้นด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความก้าวหน้าที่มุ่งเน้น จัดสวัสดิการ เป็นต้น - การลดความยากจน - การลดการว่างงาน - การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

17 การพัฒนาสังคม 17 Hoogvelt “การพัฒนา” เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนา และไม่พัฒนา อธิบายว่า การพัฒนามีอยู่ 3 ฐานะ ได้แก่ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา 1.การพัฒนาเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ รวมทั้งองค์กรทางวัฒนธรรม การพัฒนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่า แนวใหม่ ความ แตกต่างทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวด้วยการทำให้ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม

18 การพัฒนาสังคม 18 Hoogvelt 2. การพัฒนาฐานะเป็นการปฏิสัมพันธ์ ภายใต้โดยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับ สังคมต่าง ๆ การพัฒนาของสังคมที่ด้อยพัฒนา ด้วยการติดต่อสัมพันธ์ ทางการค้า ระบบพาณิชย์ ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม่ การแปลง สภาพโครงสร้างของสังคมดั้งเดิมด้วยการเป็นสมัยใหม่ภาพใต้ลัทธิอาณา นิคม การแพร่กระจายทัศนคติ ค่านิยม สถาบันต่าง ๆ ภายใต้ลัทธิอาณา นิคมและการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

19 การพัฒนาสังคม 19 Hoogvelt การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการ 3. การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเป้าหมายให้เลือกสำหรับการพัฒนาหลาย ๆ เป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เป็นต้น การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

20 การพัฒนาสังคม 20 ความหมายของการพัฒนา : การปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงสังคม/สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคม หนึ่งสังคมใด อย่างมีขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ องค์ประกอบสำคัญตามความหมายการพัฒนา : คุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

21 การพัฒนาสังคม 21 ปัจจัยกำหนดคุณค่าเป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude)ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude)ที่มีต่อการมองโลก วัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคมวัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคม เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations)เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations) ความเป็นมาและ พัฒนาการสังคม พื้นฐานระบบการผลิต ระบบสังคม วัฒนธรรมและ การเมือง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 3 : 2 ธ. ค. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google