งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 6 : 22 ม.ค. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 6 : 22 ม.ค. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 6 : 22 ม.ค. 55

2 สังคมวิทยาการพัฒนา 2 กระบวนทรรศน์ (Paradigm) (1) ทรรศนะพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง / หลายอย่างที่จะกำหนดแบบแผน การคิดและการปฏิบัติในประชาคมหนึ่งๆ กรอบแนวคิดการพัฒนา (2) ความคิดรวบยอดของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง / หลายอย่าง โดยจะ กำหนดแบบแผนความคิดหรือพฤติกรรมการกระทำ (3) เมื่อทรรศนะ / ความคิดพื้นฐานเปลี่ยนแปลงจะทำให้แบบแผนการคิด และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย (Paradigm Shift)

3 สังคมวิทยาการพัฒนา 3 “การวิวาทะและความขัดแย้งช่วงชิงอำนาจ” การให้ ความหมาย “การพัฒนา” : “การวิวาทะและความขัดแย้งช่วงชิงอำนาจ” การให้ ความหมาย “การพัฒนา” : การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) - ทุนนิยม/เสรีนิยม - สังคมนิยม/คอมมิวนิสต์ ตั้งแต่เริ่มก่อกำเนิดของทฤษฎีแรกแห่งการพัฒนา (The First Theory of Development ) กรอบแนวคิดการพัฒนา

4 สังคมวิทยาการพัฒนา 4 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) กรอบแนวคิดการพัฒนา - สมัยประธานาธิบดี Harry Trueman ของจักรวรรดินิยมอเมริกาภายหลัง จากการยุติลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 - สงครามระหว่างลัทธิได้ดำเนินติดต่อกันมาจนกระทั่งเกิดการล่มสลายของ ลัทธิสังคมนิยมโซเวียต รวมทั้งการเปลี่ยนท่าที แนวทาง และนโยบาย ทางการเมืองของพันธมิตรหลายๆ ประเทศ - การต่อสู้ระหว่างลัทธิการเมืองและนโยบาย 4 เป้าหมาย (Point Four Programme) เพื่อถ่วงดุลย์อำนาจ ช่วงชิงและครอบงำประเทศอ่อนแอให้ เป็นฐานกำลังในการต่อสู้กับปฏิปักษ์

5 สังคมวิทยาการพัฒนา 5 - - การล่มสลายของลัทธิเศรษฐกิจการเมืองของประเทศที่ เป็นปฏิปักษ์ทำให้เกิดการแพร่กระจายและขยายตัวของ แนวคิดเศรษฐศาสตร์แระแสหลัก (Main Stream Economy) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) กรอบแนวคิดการพัฒนา - - ประเทศบริวารและกึ่งบริวารที่เปรียบเสมือนกับประเทศ อาณานิคมยุคใหม่ (New Colony) ของจักรวรรดินิยมอเมริกา นำเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และแนวคิดปฏิฐาน นิยมไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ

6 สังคมวิทยาการพัฒนา 6 - - ผลการนำแนวคิดมาใช้พัฒนาประเทศอย่างขัดแย้งกับ วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิต (Mode of Living) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) กรอบแนวคิดการพัฒนา - - แนวคิดการพัฒนาประเทศที่ใช้ก่อให้เกิดการแสวงหา : : ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอย่างไร้ขอบเขต : การทำลายล้างระบบนิเวศ ระบบศีลธรรม วัฒนธรรม สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 สังคมวิทยาการพัฒนา กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm) เริ่มประมาณสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัย พิบัติ/หายนะ โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศยุโรป และแนวคิดการ พัฒนาแพร่หลายสู่ประเทศด้อยพัฒนาประมาณ 1950-60เริ่มประมาณสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัย พิบัติ/หายนะ โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศยุโรป และแนวคิดการ พัฒนาแพร่หลายสู่ประเทศด้อยพัฒนาประมาณ 1950-60 นักทฤษฎีเสนอกรอบ “การพัฒนาเชิงเนื้อหาทางเทคนิค”นักทฤษฎีเสนอกรอบ “การพัฒนาเชิงเนื้อหาทางเทคนิค” (Technical matters) ที่มีการใช้วิเคราะห์ปัญหาสังคมด้อย พัฒนาต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้:- : Neo-Classic Economic : American Social Science

8 สังคมวิทยาการพัฒนา เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่าเสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่า “เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ” หรือ“Development Economics” เป็นศาสตร์/สาขาที่มีความก้าวหน้าสูง โดยลักษณะ เป็นศาสตร์เชิง “ปฏิฐาน” (Positive Science) ที่มีอิทธิพลต่อ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆ โดยพิจารณา แนวการปฏิบัติงานเน้นดำเนินงานทางเศรษฐกิจลักษณะ -: Functional Approach :- เศรษฐกิจนำหน้าสังคม/การเมือง/วัฒนธรรม กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

9 สังคมวิทยาการพัฒนา เริ่มปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 : โครงการฟื้นฟูประเทศยุโรปเริ่มปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 : โครงการฟื้นฟูประเทศยุโรป ตะวันออก (European Recovery Programme, ERP) = E/F/I/W G E/F/I/W G เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่าประสบ เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่าประสบ ผลสำเร็จ แพร่หลายสู่ประเทศด้อยพัฒนา ทฤษฎีภาวะทันสมัย ModernizationTheory กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

10 สังคมวิทยาการพัฒนา นักทฤษฏี/นักวิชาการ/นักปฏิบัติในกลุ่ม “ปฏิฐานนิยม/ นักทฤษฏี/นักวิชาการ/นักปฏิบัติในกลุ่ม “ปฏิฐานนิยม/ สุขนิยม” (Positivists) เสนอ สุขนิยม” (Positivists) เสนอ “การพัฒนาจะเกิดขึ้นต้องอาศัย “การพัฒนาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ” : อุปสรรค/ภาวะด้อยพัฒนาจะเกิดจากการขาดเงื่อนไขการ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

11 สังคมวิทยาการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา : : ขจัดเงื่อนไขอุปสรรค : ขจัดเงื่อนไขอุปสรรค : เศรษฐกิจเจริญ : สังคมเจริญ กรอบแนวความคิดประยุกต์ใช้กว้างขวางทั้งประเทศพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ลักษณะแนวความคิด/ทฤษฎีกลไก (Technocratic Theory) : ใช้เป็นวิธีเชิงการปฏิบัติงาน กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

12 สังคมวิทยาการพัฒนา พิจารณามองการพัฒนาเชิงโต้ตอบ/การต่อต้านกรอบ พิจารณามองการพัฒนาเชิงโต้ตอบ/การต่อต้านกรอบ แนวคิด 1 st Paradigm กรอบแนวคิดที่ 2 (Second Paradigm) เริ่มขึ้นระยะเวลาใกล้เคียงกันในพื้นที่ยุโรปตะวันตก ลาตินและอเมริกา ประมาณต้นทศวรรษที่ 1960 (2503) โดยเสนอแยกการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาออกจาก : - เศรษฐศาสตร์พัฒนา - สังคมวิทยาอเมริกัน แนวคิดหลายกระแสมาก

13 สังคมวิทยาการพัฒนา นักทฤษฎี/นักวิชาการกลุ่มนี้เรียกว่า แนวคิดก้าวหน้า (The Radicals) โจมตีวิพากษ์ทฤษฎีภาวะทันสมัยว่า เป็น การมองปัญหาคับแคบ/ไม่ครอบคลุมถึงแก่นแท้ปัญหามากพอสำหรับการพัฒนาประเทศต่างๆ กรอบแนวคิดที่ 2 (Second Paradigm) Structuralism Approach ปัญหาประเทศด้อยพัฒนาเกิดจากครอบงำ การเอารัดเอา ปัญหาประเทศด้อยพัฒนาเกิดจากครอบงำ การเอารัดเอา เปรียบ และขูดรีดจากประเทศจักรวรรดินิยม

14 สังคมวิทยาการพัฒนา หลักการที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาและทางออกของสังคมด้อย หลักการที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาและทางออกของสังคมด้อย พัฒนาที่ขยายตัวและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ได้แก่ กรอบแนวคิดที่ 2 (Second Paradigm) - ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) - ทฤษฎีภาวะด้อยพัฒนา (Underdevelopment Theory)

15 สังคมวิทยาการพัฒนา เริ่มประมาณต้นศตวรรษที่ 1970 โดยกลุ่มนักทฤษฎี มาร์กซิสต์ (The Marxists) ที่เริ่มให้สนใจปัญหาการพัฒนา โลกที่ 3 กรอบแนวคิดที่ 3 (Third Paradigm) การขยายตัวระบบทุนนิยมโลกมีผลต่อภาวะความสับสนและภาวะด้อยพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาทั่วไป

16 สังคมวิทยาการพัฒนา : แนวทางพิจารณาปัญหาสังคมด้อยพัฒนา - วิถีการผลิต (Mode of Production) - วิถีการผลิต (Mode of Production) - การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ - การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic Surplus) (Economic Surplus) - การขัดแย้งทางชนชั้น (Social Class Conflict) - การขัดแย้งทางชนชั้น (Social Class Conflict) กรอบแนวคิดที่ 3 (Third Paradigm)

17 สังคมวิทยาการพัฒนา การพัฒนา : ทุน (Capital) ทุน (Capital) แรงงาน (Labour) แรงงาน (Labour) ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Social Class Relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Social Class Relationship)


ดาวน์โหลด ppt สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 6 : 22 ม.ค. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google