งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 6 : 23 ม.ค. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 6 : 23 ม.ค. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 6 : 23 ม.ค. 55

2 การพัฒนาสังคม 2 1) ภายหลังสงครามโลกครั้ง 2 เกิดการแบ่งกลุ่มประเทศขึ้นอย่าง ชัดเจนตามความเชื่อลัทธิการเมือง-เศรษฐกิจ กรอบแนวคิดการพัฒนา ภาวะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา 2) เกิดประเทศ/รัฐใหม่จำนวนมาก โดยประเทศภายใต้อาณานิคม ของชาติมหาอำนาจตะวันตก ได้รับอิสระกลายเป็นประเทศเกิดใหม่ (Emergent States) 3) ประเทศ/รัฐชั้นนำต้องสร้างพันธมิตรด้วยการแสวงหาประเทศ ที่มีความด้อย/อ่อนแอกว่าเป็นฐานในการต่อสู้กับฝ่ายตรงกันข้าม

3 การพัฒนาสังคม 3 กรอบแนวคิดการพัฒนา ประธานาธิบดี Harry Truman ของสหรัฐอเมริกาแถลงใน สภาคองเกรสเมื่อต้นปี พ.ศ. 2492 ว่า ชาติมหาอำนาจจะต้องให้ ความช่วยเหลือชาติเกิดใหม่ที่ “ล้าหลัง” และ “ไม่ศิวิไลซ์” ด้วยการ “ช่วยเหลือ” ภายใต้เหตุผลของ “การพัฒนา” ภาวะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตรัสเซียกลายเป็นศูนย์รวม อำนาจที่พยายามขยายแพร่อิทธิพลตนเอง ด้วยการกำหนดรูปแบบ ทางเศรษฐกิจและการเมืองให้แก่ประชาคมโลกตามความเชื่อของ แต่ละประเทศ

4 การพัฒนาสังคม 4 กรอบแนวคิดการพัฒนา หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย สหรัฐเอมริกามีบทบาทขึ้น และกลายเป็นประเทศชี้นำ ครอบงำและมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่น ภาวะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา บางประเทศยอมรับนำแนวคิดเป็นกรอบการพัฒนาแตกต่าง กันทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรัสเซีย กรอบการพัฒนาของโลกมีการเปลี่ยนแปลง 3 ครั้ง - เน้นอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ - เน้นความสอดคล้องของโครงสร้างความสัมพันธ์และพึ่งพา - เน้นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวิธีวางแผนแบบสังคมนิยม

5 การพัฒนาสังคม 5 กระบวนทรรศน์ (Paradigm) (1) ทรรศนะพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง / หลายอย่างที่จะกำหนดแบบแผน การคิดและการปฏิบัติในประชาคมหนึ่งๆ กรอบแนวคิดการพัฒนา (2) ความคิดรวบยอดของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง / หลายอย่าง โดยจะ กำหนดแบบแผนความคิดหรือพฤติกรรมการกระทำ (3) เมื่อทรรศนะ / ความคิดพื้นฐานเปลี่ยนแปลงจะทำให้แบบแผนการคิด และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย (Paradigm Shift)

6 การพัฒนาสังคม 6 “ การวิวาทะและความขัดแย้งช่วงชิงอำนาจ ” การให้ ความหมาย “ การพัฒนา ” : “ การวิวาทะและความขัดแย้งช่วงชิงอำนาจ ” การให้ ความหมาย “ การพัฒนา ” : การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) - ทุนนิยม/เสรีนิยม - สังคมนิยม/คอมมิวนิสต์ ตั้งแต่เริ่มก่อกำเนิดของทฤษฎีแรกแห่งการพัฒนา (The First Theory of Development ) กรอบแนวคิดการพัฒนา

7 การพัฒนาสังคม 7 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) กรอบแนวคิดการพัฒนา - สมัยประธานาธิบดี Harry Trueman ของจักรวรรดินิยมอเมริกาภายหลัง จากการยุติลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 - สงครามระหว่างลัทธิได้ดำเนินติดต่อกันมาจนกระทั่งเกิดการล่มสลายของ ลัทธิสังคมนิยมโซเวียต รวมทั้งการเปลี่ยนท่าที แนวทาง และนโยบาย ทางการเมืองของพันธมิตรหลายๆ ประเทศ - การต่อสู้ระหว่างลัทธิการเมืองและนโยบาย 4 เป้าหมาย (Point Four Programme) เพื่อถ่วงดุลย์อำนาจ ช่วงชิงและครอบงำประเทศอ่อนแอให้ เป็นฐานกำลังในการต่อสู้กับปฏิปักษ์

8 การพัฒนาสังคม 8 - - การล่มสลายของลัทธิเศรษฐกิจการเมืองของประเทศที่เป็น ปฏิปักษ์ทำให้เกิดการแพร่กระจายและขยายตัวของแนวคิด เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (Main Stream Economy) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) กรอบแนวคิดการพัฒนา - - ประเทศบริวารและกึ่งบริวารที่เปรียบเสมือนกับประเทศ อาณานิคมยุคใหม่ (New Colony) ของจักรวรรดินิยมอเมริกา นำเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และแนวคิดปฏิฐาน นิยมไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ

9 การพัฒนาสังคม 9 - - ผลการนำแนวคิดมาใช้พัฒนาประเทศอย่างขัดแย้งกับ วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิต (Mode of Living) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ (Paradigm) กรอบแนวคิดการพัฒนา - - แนวคิดการพัฒนาประเทศที่ใช้ก่อให้เกิดการแสวงหา : : ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอย่างไร้ขอบเขต : การทำลายล้างระบบนิเวศ ระบบศีลธรรม วัฒนธรรม สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 การพัฒนาสังคม กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm) เริ่มประมาณสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัย พิบัติ / หายนะ โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศยุโรป และแนวคิดการ พัฒนาแพร่หลายสู่ประเทศด้อยพัฒนาประมาณ 1950-60 เริ่มประมาณสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามเกิดภัย พิบัติ / หายนะ โดยเฉพาะพื้นที่ประเทศยุโรป และแนวคิดการ พัฒนาแพร่หลายสู่ประเทศด้อยพัฒนาประมาณ 1950-60 นักทฤษฎีเสนอกรอบ “การพัฒนาเชิงเนื้อหาทางเทคนิค”นักทฤษฎีเสนอกรอบ “การพัฒนาเชิงเนื้อหาทางเทคนิค” (Technical matters) ที่มีการใช้วิเคราะห์ปัญหาสังคมด้อย พัฒนาต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้:- : Neo-Classic Economic : American Social Science

11 การพัฒนาสังคม เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่า เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่า “ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ” หรือ “Development Economics” เป็นศาสตร์/สาขาที่มีความก้าวหน้าสูง โดยลักษณะ เป็นศาสตร์เชิง “ปฏิฐาน” (Positive Science) ที่มีอิทธิพลต่อ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆ โดยพิจารณา แนวการปฏิบัติงานเน้นดำเนินงานทางเศรษฐกิจลักษณะ -: Functional Approach :- เศรษฐกิจนำหน้าสังคม/การเมือง/วัฒนธรรม กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

12 การพัฒนาสังคม เริ่มปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 : โครงการฟื้นฟูประเทศยุโรป เริ่มปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 : โครงการฟื้นฟูประเทศยุโรป ตะวันออก (European Recovery Programme, ERP) = E/F/I/W G E/F/I/W G เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่าประสบ เสนอตัวแบบเพื่อการวางแผนพัฒนา โดยเห็นว่าประสบ ผลสำเร็จ แพร่หลายสู่ประเทศด้อยพัฒนา ทฤษฎีภาวะทันสมัย ModernizationTheory กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

13 การพัฒนาสังคม นักทฤษฏี / นักวิชาการ / นักปฏิบัติในกลุ่ม “ ปฏิฐานนิยม / นักทฤษฏี / นักวิชาการ / นักปฏิบัติในกลุ่ม “ ปฏิฐานนิยม / สุขนิยม ” (Positivists) เสนอ สุขนิยม ” (Positivists) เสนอ “การพัฒนาจะเกิดขึ้นต้องอาศัย “การพัฒนาจะเกิดขึ้นต้องอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ” : อุปสรรค/ภาวะด้อยพัฒนาจะเกิดจากการขาดเงื่อนไขการ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

14 การพัฒนาสังคม ประเด็นการพัฒนา : : ขจัดเงื่อนไขอุปสรรค : ขจัดเงื่อนไขอุปสรรค : เศรษฐกิจเจริญ : สังคมเจริญ กรอบแนวความคิดประยุกต์ใช้กว้างขวางทั้งประเทศพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ลักษณะแนวความคิด/ทฤษฎีกลไก (Technocratic Theory) : ใช้เป็นวิธีเชิงการปฏิบัติงาน กรอบแนวคิดที่ 1 (First Paradigm)

15 การพัฒนาสังคม พิจารณามองการพัฒนาเชิงโต้ตอบ / การต่อต้านกรอบ พิจารณามองการพัฒนาเชิงโต้ตอบ / การต่อต้านกรอบ แนวคิด 1 st Paradigm กรอบแนวคิดที่ 2 (Second Paradigm) เริ่มขึ้นระยะเวลาใกล้เคียงกันในพื้นที่ยุโรปตะวันตก ลาตินและอเมริกา ประมาณต้นทศวรรษที่ 1960 (2503) โดยเสนอแยกการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาออกจาก : - เศรษฐศาสตร์พัฒนา - สังคมวิทยาอเมริกัน แนวคิดหลายกระแสมาก

16 การพัฒนาสังคม นักทฤษฎี / นักวิชาการกลุ่มนี้เรียกว่า แนวคิดก้าวหน้า (The Radicals) โจมตีวิพากษ์ทฤษฎีภาวะทันสมัยว่า เป็น การมองปัญหาคับแคบ / ไม่ครอบคลุมถึงแก่นแท้ปัญหามาก พอสำหรับการพัฒนาประเทศต่างๆ กรอบแนวคิดที่ 2 (Second Paradigm) Structuralism Approach ปัญหาประเทศด้อยพัฒนาเกิดจากครอบงำ การเอารัดเอา ปัญหาประเทศด้อยพัฒนาเกิดจากครอบงำ การเอารัดเอา เปรียบ และขูดรีดจากประเทศจักรวรรดินิยม

17 การพัฒนาสังคม หลักการที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาและทางออกของสังคมด้อย หลักการที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาและทางออกของสังคมด้อย พัฒนาที่ขยายตัวและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ได้แก่ กรอบแนวคิดที่ 2 (Second Paradigm) - ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) - ทฤษฎีภาวะด้อยพัฒนา (Underdevelopment Theory)

18 การพัฒนาสังคม เริ่มประมาณต้นศตวรรษที่ 1970 โดยกลุ่มนักทฤษฎี มาร์กซิสต์ (The Marxists) ที่เริ่มให้สนใจปัญหาการพัฒนา โลกที่ 3 กรอบแนวคิดที่ 3 (Third Paradigm) การขยายตัวระบบทุนนิยมโลกมีผลต่อภาวะความสับสนและภาวะด้อยพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาทั่วไป

19 การพัฒนาสังคม : แนวทางพิจารณาปัญหาสังคมด้อยพัฒนา - วิถีการผลิต (Mode of Production) - วิถีการผลิต (Mode of Production) - การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ - การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic Surplus) (Economic Surplus) - การขัดแย้งทางชนชั้น (Social Class Conflict) - การขัดแย้งทางชนชั้น (Social Class Conflict) กรอบแนวคิดที่ 3 (Third Paradigm)

20 การพัฒนาสังคม การพัฒนา : ทุน (Capital) ทุน (Capital) แรงงาน (Labour) แรงงาน (Labour) ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Social Class Relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น (Social Class Relationship)

21 การพัฒนาสังคม 21 ทฤษฎีการพัฒนามิใช่สูตรสำเร็จ (ready Formula) ที่จะนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกระบบสังคม กรอบแนวคิดการพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไม่ควรจะมีลักษณะเป็น mechanico- formal formulation เพราะ : 1) กระบวนการพัฒนาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 2) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ของสังคมที่มีเงื่อนไขและรูปแบบทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 6 : 23 ม.ค. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google