งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) 02190511 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) 02190511 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) 02190511 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ

2 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University กระแสหลัก  ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) กระแสรอง / กระแสวิพากษ์  ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory)  ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Theory) ทฤษฎี / แนวคิดการพัฒนา

3 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University กระแสทางเลือก  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  เศรษฐศาสตร์สีเขียว  เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎี / แนวคิดการพัฒนา

4 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University กระแสทางเลือก  Learning Society/LO/KM  Local Empowerment  Civil Society  Self-Reliance  Localism  Marginalism  Feminism ทฤษฎี / แนวคิดการพัฒนา

5 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  เกิดขึ้นในราวปี ค. ศ.1960  มีกำเนิดมาจากปัญหาความ ด้อยพัฒนา ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ทฤษฎีการ พึ่งพา (Dependency Theory)

6 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Dependency Theory นักวิชาการ : Gunnar Frank Seer Cardoso Santos Nyerere Wallerstein Gandhi

7 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Dependency Theory Gunnar Frank Fernando Henrique Cardoso President of Brazil

8 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Dependency Theory Julius Kambarage Nyerere President of Tanzania Mohandas Karamchand Gandhi

9 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University อุดมคติ : การหลุดพ้นจากการ พึ่งพา จุดมุ่งหมาย : ลดความไม่เท่าเทียม กัน การว่างงาน ความยากจน การพึ่งตนเอง Dependency Theory

10 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิดหลัก :  สภาพด้อยพัฒนาเป็นผลมา จากการที่ ทรัพยากรและส่วนเกินทาง เศรษฐกิจ ไหล (Drained) ไปสู่โลก เหนือ เนื่องจากลัทธิล่าอาณานิคม Dependency Theory

11 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิดหลัก :  การพึ่งพาระบบทุนนิยมทำให้ กลายเป็น ประเทศบริวารทั้งการเมืองและ เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้า อุตสาหกรรม เป็นแหล่งขยายตัวการลงทุน Dependency Theory

12 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิดหลัก :  ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะ เอารัดเอาเปรียบ เช่น การขายวัตถุดิบราคาถูก แต่ กลับต้องซื้อสินค้า อุตสาหกรรมในราคาแพง โดยการ ถ่ายโอนบรรษัทข้ามชาติ Dependency Theory

13 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิดหลัก :  การพัฒนาและความด้อยพัฒนา ไม่แยกจากกัน เกิดในประเทศเดียวกันและ ระหว่างประเทศ  สภาพด้อยพัฒนาเป็น กระบวนการเชื่อมโยงไปสู่ ภูมิภาคอื่นๆ Dependency Theory

14 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ลักษณะสังคมที่พัฒนา :  การหลุดพ้น / ปลดเปลื้อง ภาวะการพึ่งพา  พึ่งตนเอง  การจัดระเบียบทางสังคม ไม่ใช่การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ Dependency Theory

15 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ลักษณะคนที่พัฒนา :  ต้องพึ่งตนเอง (Self- Reliant)  มีจิตใจเพื่อสังคม (Socialist-Mine) Dependency Theory

16 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวทางการพัฒนา :  การปฏิวัติแบบสังคมนิยม  การตัดความสัมพันธ์กับ ประเทศศูนย์กลาง  การพึ่งตนเองเป็นหลัก Dependency Theory

17 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวทางการพัฒนา : Seers  ลดการพึ่งพาจากการนำเข้าทั้ง อาหารและน้ำมัน  เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยม ในการบริโภค  กระจายรายได้และใช้นโยบาย ภาษี  รัฐอาจต้องเป็นเจ้าของกิจการ ทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรม เพื่อลดการพึ่งพา Dependency Theory

18 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University บทบาทการศึกษา :  การศึกษาในระบบโรงเรียนทำให้ เกิดการพึ่งพา ต้องแบมือขอ เป็นบ่อเกิดความ ด้อยพัฒนา  การศึกษาต้องทำให้คนช่วย ตัวเองได้  การศึกษาควรแยกตามกลุ่มความ สนใจ การศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบ โรงเรียน Dependency Theory

19 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การพัฒนา (Development) หมายถึง...  ไม่ใช่การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ  การปฏิรูประเบียบสังคมให้มี ความยุติธรรม  เอกราชของชาติ  อิสระจากการแทรกแซง / ครอบงำ Dependency Theory

20 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  วัยหนุ่มเขียนหนังสือ Economic & Philosophic Manuscripts of 1844  วัยสูงอายุเขียนหนังสือ Capital  ค. ศ.1970 การปฏิวัติในจีน... ทฤษฎีมาร์ก ซิสต์ (Marxist Theory)

21 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Marxist Theory Karl Marx :  การผลิตแบบทุนนิยมเป็น ที่มาของ ความทุกข์ยากของกรรมกร  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำคัญน้อยกว่า เครื่องจักร  เจ้าของปัจจัยการผลิตยิ่ง ผลิตได้มาก ยิ่งสร้างความร่ำรวย แต่ กรรมกรยิ่งจนลง

22 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Marxist Theory นักวิชาการ : คาร์ล มาร์ก (Karl Marx) สตาลิน (Stalin) เลนิน (Lenin) ฮิตเลอร์ (Hitler) เหมาเจ๋อตุง (Mao Jer Tung) คัสโตร (Castro)

23 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Marxist Theory StalinLenin

24 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Marxist Theory Hitler

25 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University

26 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Marxist Theory Mao Jer Tung Fidel Castro

27 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University อุดมคติ : การทำให้ทุกคนเท่าเทียม กัน ไม่มีชนชั้น เน้นเรื่องพลังมวลชนที่ สามารถสร้าง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้ Marxist Theory

28 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แนวคิดหลัก :  พยายามจัดสรรอำนาจ  ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน  ทำสงครามประชาชน  แย่งชิงอำนาจรัฐ ปลุก ระดมมวลชนขับไล่ จักรวรรดินิยม Marxist Theory

29 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สังคมที่พัฒนา :  ทุกอย่างเป็นของรัฐ  ไม่มีชนชั้น โดยสังคมจะ เปลี่ยนผ่านจาก.. Marxist Theory ประเพณี ขุนนาง ทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ ประเพณี ขุนนาง เป็น ทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์

30 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ลักษณะคนที่พัฒนา :  มีจิตสำนึก (Minded Man)  ถูกปลดปล่อย (Liberated Man) Marxist Theory

31 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University บทบาทการศึกษา :  ต้องทำให้อ่านออกเขียนได้  ยกระดับจิตสำนึกเพื่อความ ยุติธรรม Marxist Theory

32 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Marxist Theory การพัฒนา (Development)  ความก้าวหน้าขั้นสูงสุด ต้องทำลายล้างการจัด ระเบียบทางสังคมแบบทุน นิยม


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) 02190511 ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google