งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พ. ท. หญิงมนัสนันท์ โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณโดย หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ 1 วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ การเรียกข้อมูลในระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พ. ท. หญิงมนัสนันท์ โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณโดย หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ 1 วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ การเรียกข้อมูลในระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พ. ท. หญิงมนัสนันท์ โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณโดย หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ 1 วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เวลา ๐๘๑๕ – ๑๒๐๐ ณ ห้องเอนกประสงค์ ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๔ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

2 FM PO ประมวลผลสิ้นวัน งบ ทดลอ ง ประมวลผล สิ้นเดือน ประมวลผลสิ้นปี งบรายได้ ค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน FAFA GL งบรายได้ ค่าใช้จ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท (GL : General Ledger) AP RP งบ ทดลอ ง งบแสดงฐานะการเงิน 2

3 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท 3 FBV3 รายงานแสดงภาพรวมเอกสารพักรายการ FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป ZGL_RPT003 รายงานบัญชีย่อยคงเหลือ Y_DEV_80000030 งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_DAY งบทดลองรายวันตามหน่วยงาน ZGL_RPT004 การเรียกดูรายงานแสดงเอกสารจาก AUTOMATIC POST ZGL_R02 รายงานวัสดุคงเหลือ ZGL_RPT013 รายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT014 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังของหน่วยงานเจ้าของ รายได้ ZGL_MVT_MONTH งบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_MONTH_CC งบทดลองรายเดือนตามหน่วยงาน S_ALR_87012284 งบแสดงฐานการเงิน ( งบดุล ) และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ( งบ กำไรขาดทุน ) 3

4 หัวข้อนำเสนอ รายงานระบบบัญชีแยกประเภท 4 FB03 รายงานแสดงเอกสารและ บัญชี FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยก ประเภท FS10N รายงานแสดงยอดบัญชี แยกประเภท ZGL_RPT001สมุดรายวันทั่วไป Y_DEV_80000030 งบทดลองรายวันตามหน่วย เบิกจ่าย

5 5 FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10

11 11 FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท 17

18 18

19 19

20 20 ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป 20

21 21

22 22

23 23 Y_DEV_80000030 งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย

24 24


ดาวน์โหลด ppt โดย พ. ท. หญิงมนัสนันท์ โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณโดย หัวหน้าแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ 1 วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ การเรียกข้อมูลในระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google