งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มี.ค เห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประกอบด้วย เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ทต.บางละมุง ทต.ตะเคียนเตี้ย ทต.โป่ง ทต.ห้วยใหญ่ ทต. นาจอมเทียน อบต.หนองปลาไหล อบต.เขาไม้แก้ว รวมพื้นที่ ตร.กม. จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพิ่มเติมพื้นที่เชื่อมโยง อบต. นาจอมเทียน รวมพื้นที่ ตร.กม.

3 Greenovative Tourism City
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม People (ความสุข จริยธรรม / คุณภาพชีวิต) Projects Places นโยบายของรัฐบาลและการบูรณาการภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง พัฒนานวัตกรรม (innovation) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) Greenovative Tourism City แนวคิดในการพัฒนา

4 The World Class Greenotive Tourism City
เมืองท่องเที่ยวที่มีนวัตกรรมการพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังส่งเสริมให้พื้นที่พิเศษ เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยร่วมมือกับคนท้องถิ่น ให้เกิดความสวยงามปลอดภัย และน่าอยู่ สู่นวัตกรรมสามสมดุล

5

6 15,007.36 ล้านบาท เมืองท่องเที่ยวระดับโลก World Class Destination
ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ Greenovative Tourism City 15, ล้านบาท Economic Environment Social 6

7

8 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต
: เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 1 เส้นทางวัฒนธรรมชุมชน

9 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต
เส้นทางท่องเที่ยวที่ 2 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต : เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 2 เส้นทางวิถีชุมชนศาสนา

10 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต
: เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 3 เส้นทางวิถีชุมชนและวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4

11 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต
: เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ดำน้ำดูปะการัง เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4

12 พัทยาเหนือ Beachfront Revitalization
ทัศนียภาพบริเวณ Landmark Plaza พัทยากลาง ทัศนียภาพบริเวณถนนพัทยาสาย 1

13 พัทยาใต้ พื้นที่นาเกลือ พื้นที่นาเกลือ พื้นที่นาเกลือ
ทัศนียภาพบริเวณทางเดินสู่ลานเจ้าแม่กวนอิม

14 3. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจร 4,295 4 บาลีฮาย 6,925 - การออกแบบ
โครงการที่ยกเลิก โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 1. รถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สาย 8,850 2. รถราง 2 สาย 390 3. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจร 4,295 4 บาลีฮาย 6,925 - การออกแบบ - Board Walk ท่าเรือพัทยา (125) (1,250) - Pattaya Center (สถานีรถไฟฟ้าโนโนเรล) (1,050) - Pattaya Shopping Mall (1,500) - Pattaya on Pier (3,000) รวมงบโครงการที่ยกเลิก 20,460

15 ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่โครงการในระยะเร่งด่วน (1-5 ปี)
1. โครงการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (ยกเลิก) 2. โครงการพัฒนาพื้นที่หน้าหาดพัทยา 3. โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย (ยกเลิก) 4. โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ ยกเลิก รถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สาย รถราง 2 สาย

16 งบประมาณในการลงทุน 15,007.36 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
เงินลงทุนในระบบคมนาคมขนส่ง จำนวน 12 โครงการ รวม 4,793.5 ล้านบาท 2. เงินลงทุนในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จำนวน 14 โครงการ ใน 10 หน่วยงานท้องถิ่น และเกาะล้าน เกาะไผ่ (รวมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน) รวม 3, ล้านบาท 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เมืองพัทยาและถนนเชื่อมโยง จำนวน 16 โครงการ อาทิ - โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดพัทยา 1,010 ล้านบาท - โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือ ล้านบาท - โครงการอื่นๆ รวม 2,733 ล้านบาท 4. การพัฒนาด้านวิถีชีวิต ชุมชน และสภาพแวดล้อม จำนวน 90 โครงการ รวม 4, ล้านบาท

17 รวมโครงการพัฒนาทั้งหมด 132 โครงการ งบประมาณ 15,007.36 ล้านบาท
รัฐลงทุน , ล้านบาท เอกชนลงทุน 1, ล้านบาท (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน)

18 ผลตอบแทนทางการเงิน - นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินประมาณ 300,000 ล้านบาท - การจ้างงานสำหรับคนในพื้นที่ ประชากรแฝง และแรงงานต่อเนื่องมีการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 10% คิดเป็นประมาณ 128,000 ล้านบาท - ภาครัฐ สามารถเรียกเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจต่อเนื่อง และอัตรารายได้เพิ่ม 50,227 ล้านบาท - รายได้เพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของโครงการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของ GPP ร้อยละ 9 ทำให้มี GPP รวมเพิ่มขึ้น 53,434 ล้านบาท ดังนั้น จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนโครงการทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท ในปี 2562

19 เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ประกาศเขตพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพิ่มเติมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จัดตั้งคณะกรรมการประสานนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธาน อพท. เป็นฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นจากสำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google