งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มี. ค. 2552 เห็นชอบ การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มี. ค. 2552 เห็นชอบ การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มี. ค. 2552 เห็นชอบ การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประกอบด้วย เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ทต. บางละมุง ทต. ตะเคียนเตี้ย ทต. โป่ง ทต. ห้วยใหญ่ ทต. นาจอมเทียน อบต. หนองปลา ไหล อบต. เขาไม้แก้ว รวมพื้นที่ 928.47 ตร. กม. จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพิ่มเติมพื้นที่เชื่อมโยง อบต. นาจอมเทียน รวม พื้นที่ 949.47 ตร. กม.

3 เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม People ( ความสุข จริยธรรม / คุณภาพชีวิต ) Projects Places นโยบายของรัฐบาลและการบูรณาการภาครัฐและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง พัฒนานวัตกรรม (innovation) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) Greenovative Tourism City แนวคิดในการ พัฒนา

4 The World Class Greenotive Tourism City เมืองท่องเที่ยวที่มีนวัตกรรมการพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแล และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังส่งเสริมให้พื้นที่พิเศษ เป็นศูนย์รวม ของกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยร่วมมือกับคน ท้องถิ่น ให้เกิดความสวยงามปลอดภัย และน่าอยู่ สู่นวัตกรรม สามสมดุล

5

6 15,007.36 ล้านบาท เมืองท่องเที่ยวระดับโลก World Class Destination ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ Greenovative Tourism City Economic Environment Social

7

8 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต : เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 1 เส้นทางวัฒนธรรมชุมชน

9 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 2 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต : เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 2 เส้นทางวิถีชุมชนศาสนา

10 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต : เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 3 เส้นทางวิถีชุมชนและวัฒนธรรม

11 เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4 บทบาทของพื้นที่พิเศษในอนาคต : เส้นทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เส้นทางที่ 4 เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ดำน้ำดูปะการัง

12 พัทยาเหนือ ทัศนียภาพบริเวณ Landmark Plaza พัทยากลาง ทัศนียภาพบริเวณถนนพัทยาสาย 1 Beachfront Revitalization

13 พัทยาใต้ พื้นที่นา เกลือ ทัศนียภาพบริเวณทางเดินสู่ลานเจ้าแม่กวนอิม พื้นที่นาเกลือ

14 โครงการที่ยกเลิก โครงการ งบประมาณ ( ล้านบาท ) 1. รถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สาย 8,850 2. รถราง 2 สาย 390 3. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจร 4,295 4 บาลีฮาย 6,925 - การออกแบบ - Board Walk ท่าเรือพัทยา (125) (1,250) - Pattaya Center ( สถานีรถไฟฟ้าโนโนเรล ) (1,050) - Pattaya Shopping Mall(1,500) - Pattaya on Pier(3,000) รวมงบโครงการที่ยกเลิก 20,460

15 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถ่าย การสัญจร ( ยกเลิก ) 2. โครงการพัฒนาพื้นที่หน้าหาด พัทยา 3. โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลี ฮาย ( ยกเลิก ) 4. โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่โครงการในระยะเร่งด่วน (1-5 ปี ) ยกเลิก รถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สาย รถราง 2 สาย

16 งบประมาณในการลงทุน 15,007.36 ล้าน บาท แบ่งออกเป็น 1. เงินลงทุนในระบบคมนาคมขนส่ง จำนวน 12 โครงการ รวม 4,793.5 ล้าน บาท 2. เงินลงทุนในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จำนวน 14 โครงการ ใน 10 หน่วยงานท้องถิ่น และเกาะล้าน เกาะไผ่ ( รวมองค์การ บริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน ) รวม 3,398.348 ล้านบาท 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เมืองพัทยาและถนนเชื่อมโยง จำนวน 16 โครงการ อาทิ - โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดพัทยา 1,010 ล้านบาท - โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือ 429 ล้าน บาท - โครงการอื่นๆ รวม 2,733 ล้านบาท 4. การพัฒนาด้านวิถีชีวิต ชุมชน และสภาพแวดล้อม จำนวน 90 โครงการ รวม 4,082.512 ล้านบาท

17 รวมโครงการพัฒนาทั้งหมด 132 โครงการ งบประมาณ 15,007.36 ล้านบาท รัฐลงทุน 13,507.36 ล้าน บาท เอกชนลงทุน 1,500.00 ล้านบาท ( ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน )

18 ผลตอบแทนทางการเงิน - นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินประมาณ 300,000 ล้านบาท - การจ้างงานสำหรับคนในพื้นที่ ประชากรแฝง และแรงงานต่อเนื่อง มีการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 10% คิดเป็นประมาณ 128,000 ล้าน บาท - ภาครัฐ สามารถเรียกเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจต่อเนื่อง และอัตรา รายได้เพิ่ม 50,227 ล้านบาท - รายได้เพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของโครงการพิจารณาอัตราการ เจริญเติบโตของ GPP ร้อยละ 9 ทำให้มี GPP รวมเพิ่มขึ้น 53,434 ล้านบาท ดังนั้น จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนโครงการ ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท ในปี 2562

19 เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ประกาศเขตพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่ เชื่อมโยงเพิ่มเติมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาจอมเทียน เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่ เชื่อมโยง จัดตั้งคณะกรรมการประสานนโยบายเพื่อ ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธาน อพท. เป็นฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น จากสำนักงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มี. ค. 2552 เห็นชอบ การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google