งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ หลัก มีเครื่องมือสื่อสารเข้ามาช่วย เก็บ รับ ส่ง และประมวลสารสนเทศ บทที่ 3 click ที่รูปภาพเพื่อฟังคำบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ หลัก มีเครื่องมือสื่อสารเข้ามาช่วย เก็บ รับ ส่ง และประมวลสารสนเทศ บทที่ 3 click ที่รูปภาพเพื่อฟังคำบรรยาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ หลัก มีเครื่องมือสื่อสารเข้ามาช่วย เก็บ รับ ส่ง และประมวลสารสนเทศ บทที่ 3 click ที่รูปภาพเพื่อฟังคำบรรยาย

2 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นระบบที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ข้อมูล หรือสารสนเทศจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องมือส่ง ตัวกลาง เครื่องมือรับ

3 ประโยชน์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ มีต่อองค์การ 1. สามารถย่นระยะเวลาในการทำงานได้ 2. เพิ่มช่องทางในการทำธุรกรรม 3. การประชาสัมพันธ์ 4. ทำให้เกิดการประมวลผลแบบกระจาย 4.1 ระบบการซื้อขายผ่านไปรษณีย์ 4.2 ระบบธนาคารแบบกระจาย 4.3 การบริการขนส่งสินค้าข้ามคืน

4 ข้อดีของการประมวลผลแบบ กระจาย 1. ใช้เวลาตอบสนองได้เร็วขึ้น 2. ใช้ต้นทุนน้อยกว่า 3. ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล 4. ลดต้นทุนตัวประมวลผลหลัก 5. การเพิ่มความน่าเชื่อถือ 6. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

5 ข้อพึ่งระวังของการประมวลผล แบบกระจาย 1. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน MIS 2. มาตรฐานของระบบ 3. ความถูกต้องของข้อมูล 4. ความปลอดภัยของระบบ

6 เทคโนโลยีคมนาคม คอมพิวเตอร์ + เทคโนโลยี คมนาคม การส่งผ่านข้อมูลในระยะไกล ได้

7 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 1. การสื่อสารตามสาย - สายเกลียวคู่ สายเกลียวคู่ - สายโคแอก สายโคแอก - สายใยแก้วนำแสง สายใยแก้วนำแสง 2. ระบบสื่อสารแบบไร้สาย - คลื่นสั้น - ดาวเทียม ดาวเทียม - วิทยุ - อินฟราเรด

8 Twisted pair (Unshield)

9 Twisted pair (shield)

10 Coaxial cable

11 Fiber optic

12 การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม

13 อุปกรณ์สนับสนุนการ ติดต่อสื่อสาร 1. อุปกรณ์ประมวลผลส่วนหน้า 2. อุปกรณ์รวบรวม 3. อุปกรณ์ควบคุม


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ หลัก มีเครื่องมือสื่อสารเข้ามาช่วย เก็บ รับ ส่ง และประมวลสารสนเทศ บทที่ 3 click ที่รูปภาพเพื่อฟังคำบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google