งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chromosome Q : ยีนกับโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน อย่างไร A : ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม (DNA เป็นองค์ประกอบของโครโมโซม และยีนก็เป็นส่วนหนึ่ง ของ DNA ที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chromosome Q : ยีนกับโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน อย่างไร A : ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม (DNA เป็นองค์ประกอบของโครโมโซม และยีนก็เป็นส่วนหนึ่ง ของ DNA ที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chromosome Q : ยีนกับโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน อย่างไร A : ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม (DNA เป็นองค์ประกอบของโครโมโซม และยีนก็เป็นส่วนหนึ่ง ของ DNA ที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะ ทางพันธุกรรมที่อยู่บน โครโมโซม ) 1

2 2

3 3

4 รูปร่าง ลักษณะ และจำนวน โครโมโซม โดยทั่วไปโครโมโซมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ได้ตามระยะต่าง ๆ ในวัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) โดยโครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟสจะมี ลักษณะยืดยาว และเมื่อเซลล์เข้าสู่ระยะการ แบ่งตัว โครโมโซมจะหดตัวสั้นเข้าและหดตัว มากที่สุดในระยะเมตาเฟส ซึ่งเป็นระยะที่ มองเห็นชัดเจนที่สุด เรียกโครโมโซมระยะนี้ว่า โครโมโซมเมตาเฟส 4

5 ชนิดของโครโมโซม 1.Metacentric chromosome 2.Submetacentric chromosome 3.Acrocentric chromosome 4.Telocentric chromosome 5

6 Metacentric chromosome โครโมโซมที่มี เซนโทรเมียร์ อยู่ตรงตำแหน่ง กึ่งกลางพอดีทำ ให้แขน (arm) ทั้งสองข้างของ โครโมโซมมี ความยาวเท่ากัน 6

7 Submetacentric chromosome โครโมโซมที่มี เซนโทรเมียร์ อยู่ ใกล้กลางแท่ง โครโมโซม ทำ ให้แขนทั้งสองข้าง ของโครโมโซมมี ความยาวไม่เท่ากัน จึงมีแขนเป็นแขน ข้างสั้นและแขน ข้างยาว 7

8 Acrocentric chromosome โครโมโซมที่มี เซนโทรเมียร์ อยู่ เกือบปลายสุดจึง ทำให้แขนข้างสั้น มีความสั้นมากจน แทบไม่ปรากฏ 8

9 Telocentric chromosome โครโมโซมที่มี เซนโทรเมียร์ อยู่ตอนปลายสุด ของโครโมโซม มีผลทำให้ โครโมโซมมีแขน เพียงข้างเดียว 9

10 10

11 โครโมโซมของสิ่งมีชีวิต โครโมโซม แบ่งเป็น 2 ชนิด 1. Autosome : เป็น chromosome ที่ควบคุมลักษณะ ต่างๆของร่างกาย 2. Sex – chromosome : ควบคุม, กำหนดเพศ chromosome X, chromosome Y หญิง XX ชาย XY

12 เซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ๆ โครโมโซม 2 ชุด เรียกว่า ดิพลอยด์ โครโมโซม แต่ละคู่เรียกว่า Homologous chromosome เช่น คน โครโมโซมชุด หนึ่งได้รับมาจากพ่อ อีกชุดหนึ่งได้รับมา จากแม่ ( เมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอ ซิส ) เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอ ซิส โครโมโซมในเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจะ ลดลงครึ่งหนึ่งเรียกว่า แฮพลอยด์ 12

13 จำนวนโครโมโซม 13 สิ่งมีชีวิตจำนวน chromos ome สิ่งมีชีวิตจำนวน chromos ome มนุษย์ 46 สน 24 ลิงชิม แพนซี 48 กะหล่ำปลี 18 ม้า 64 ถั่วลันเตา 14 แมว 38 ฝ้าย 52 หนู 40 มะเขือ เทศ 24 ไก่ 78 ยาสูบ 48 กบ 26 ข้าว 24 ผึ้ง 32 กล้วย 22

14 ส่วนประกอบของโครโมโซม Q : DNA อยู่ที่ส่วนใดของโครโมโซม และที่ โครโมโซมนอกจากมี DNA แล้วยังมีสารอื่นอีกหรือไม่อย่างไร

15

16

17 17

18 18

19 โครโมโซมของยูคาริโอต ประกอบด้วย DNA 1 ใน 3 และอีก 2 ใน 3 เป็นโปรตีน โดยส่วนที่เป็นโปรตีนจะเป็น ฮิสโตน (histone) และนอนฮิสโตน (non-histone) อย่างละประมาณเท่าๆกัน

20 ในปี พ. ศ. 2427 นักวิทยาศาสตร์พบว่าฮิส โตนเป็นโปรตีนที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น กรดอะมิโนที่มีประจุบวก (basic amino acid) เช่น ไลซีน และอาร์จินีน ทำให้มีสมบัติในการ เกาะจับกับสาย DNA ซึ่งมีประจุลบได้เป็น อย่างดี และทำให้เกิดการสร้างสมดุลของ ประจุ (neutralize) ของโครมาทินด้วยสาย DNA พันรอบกลุ่มโปรตีนฮิสโตนคล้ายเม็ด ลูกปัด เรียกโครงสร้างนี้ว่า นิวคลีโอโซม (nucleosome) โดยจะมีฮิส โตนบางชนิดเชื่อมต่อระหว่างเม็ดลูกปัดแต่ ละเม็ด

21 ส่วนของโปรตีนนอนฮิสโตนนั้นมีมากมาย หลายชนิด อาจเป็นร้อยหรือพันชนิด ขึ้นอยู่ กับชนิดของสิ่งมีชีวิต โดยโปรตีนเหล่านี้จะมี หน้าที่แตกต่างกันไป บางชนิดมีหน้าที่ช่วย ในการขดตัวของ DNA หรือบางชนิดก็ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจำลองตัวเอง ของ DNA (DNA replication) หรือการ แสดงออกของยีนเป็นต้น สำหรับในโพรคาริโอต เช่น แบคทีเรีย E. coli มีจำนวนโครโมโซมชุดเดียว เป็นรูปวงแหวน อยู่ในไซโตพลาสซึม ประกอบด้วย DNA 1 โมเลกุล และไม่มีฮิสโตนเป็นองค์ประกอบ

22 สารพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตชนิด หนึ่งๆ เรียกว่า จีโนม (genome) จาก การศึกษาพบว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาด ของจีโนมและจำนวนยีนแตกต่างกัน

23

24


ดาวน์โหลด ppt Chromosome Q : ยีนกับโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน อย่างไร A : ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม (DNA เป็นองค์ประกอบของโครโมโซม และยีนก็เป็นส่วนหนึ่ง ของ DNA ที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google