งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 1 ข้อเสนอ แนวทางการกำหนดระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง โดย นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 1 ข้อเสนอ แนวทางการกำหนดระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง โดย นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 1 ข้อเสนอ แนวทางการกำหนดระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง โดย นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทน วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 ห้องราชา โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

2 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 2 แนวคิดการกำหนดระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง ปรัชญาการจ้างงานระยะยาวตลอด ชีพ (lifetime employment) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในการสั่งสม ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น (expertise)

3 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 3 วิธีการกำหนดระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง พิจารณาคู่กับการกำหนดโครงสร้าง บัญชีเงินเดือน พิจารณากำหนดระยะเวลาบน สมมุติฐานการเลื่อนเงินเดือนตามผล การปฏิบัติงานของผู้มีผลการ ปฏิบัติงาน “ ดี ” (4% ทุกรอบ ) เป็นขั้น ต่ำในการเข้าสู่ตำแหน่ง เทียบเคียงกับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตามระบบปัจจุบัน กำหนดเป็นมาตรฐานกลางสำหรับทุก สายงานในแต่ละประเภท

4 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 4 ภาพแสดงทางก้าวหน้าของผู้จบ การศึกษาปริญญาตรี กลุ่มดี กลุ่มดีเด่น กลุ่มดีมาก จำนวนปี ( ปีละ 2 รอบ )

5 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 5 ข้อเสนอระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 7,9 40 22,220 14,330 36,020 21,080 50,550 29,900 59,770 41,720 66,480 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี หรือ เงินเดือนถึงค่ากลางของระดับก่อนเลื่อน กำหนดระยะเวลาตามคุณวุฒิทางการศึกษา และเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับชำนาญการ 5 ปี ตรี 6 ปี โท 4 ปี เอก 2 ปี

6 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 6 ภาพแสดงทางก้าวหน้าของผู้จบ การศึกษา ปวช. กลุ่มดี กลุ่มดีเด่น กลุ่มดีมาก จำนวนปี ( ปีละ 2 รอบ )

7 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 7 ข้อเสนอระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน 4,6 30 18,190 10,190 33,540 15,410 47,450 48,220 59,770 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี หรือ เงินเดือนถึงค่ากลางของ ระดับก่อนเลื่อน 6 ปี กำหนดระยะเวลาตามคุณวุฒิทางการศึกษา และเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน ปวส 6 ปี ปวช 8 ปี ม.3 ม.6 10 ปี เงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับอาวุโสและ มีคุณสมบัติของบุคคลตามที่กำหนด

8 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 8 ระดับปฏิบัติการ / ระดับปฏิบัติงานเป็นระดับ แรกบรรจุ ซึ่งรับบรรจุจากหลายวุฒิ การศึกษาทำให้อาจมี mp ที่แตกต่างได้ การกำหนด mp อาจมีปัญหาทางปฏิบัติ เช่น หากกำหนดอัตราแรกบรรจุวุฒิ ปริญญาเอกสูงกว่ากลางของกระบอก เงินเดือน เป็นระดับที่ต้องเรียนรู้งานและบริบทของ ภาคราชการ กำหนดว่าต้องเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ชำนาญการ / ชำนาญงาน เพื่อมิให้ผู้ที่ผลงานไม่ดีได้ เงินเดือนก้าวกระโดด เหตุผลของการกำหนด ระยะเวลาแทน การกำหนดค่ากลางของระดับ ก่อนเลื่อน

9 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 9 ข้อเสนอระยะเวลาดำรงตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ปฏิบัติการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 7,9 40 22,220 14,330 36,020 21,080 50,550 29,900 59,770 41,720 66,480 ปฏิบัติงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ชำนาญงาน 4,6 30 18,190 10,190 33,540 15,410 47,450 48,220 59,770 50,550 ระดับต้น 25,390 59,770 ระดับสูง 31,280 3 ปี ประเภทอำนวยการ 2 5 ปี 6 ปี 5 ปี 8 ปี 2 ปี ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป สอบ ภาค ก.

10 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 10 ข้อเสนอระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการและ ประเภทบริหาร ประเภทบริหาร 50,550 ระดับต้น 25,390 59,770 ระดับสูง 31,280 64,340 ระดับต้น 48,700 66,480 ระดับสูง 53,690 2 ปี ประเภท อำนวยการ 2 ปี 3 ปี 1 ปี คงระยะเวลาการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารปัจจุบัน

11 เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 11 ข้อเสนอจำนวนปีในการเข้าสู่ตำแหน่งข้อเสนอจำนวนปีในการเข้าสู่ตำแหน่ง ปฏิบัติการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ บริหาร วิชาการ ปฏิบัติงาน ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน ทั่วไป 50,550 ระดับต้น 25,390 7,940 22,220 14,330 36,020 21,080 50,550 29,900 59,770 41,720 66,480 4,630 48,220 18,190 10,190 33,540 15,410 47,450 59,770 สอบภาค ก. 59,770 ระดับสูง 31,280 64,340 ระดับต้น 48,700 66,480 ระดับสูง 53,690 การเลื่อนตำแหน่ง 3 5 5 2 อำนวยการ 5 ตัวเลข คือ จำนวนปี ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งที่จำเป็น 2 5 ตรี 6 โท 4 เอก 2 ปวส 6 ปวช 8 ม.3/6 10 6 23 1 3 5 6 8


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการระดมความเห็น ยังไม่เป็นข้อยุติ 1 ข้อเสนอ แนวทางการกำหนดระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง โดย นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google