งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำค้างแข็ง คุณครูโชคชัย บุตรครุธ. 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) 19.1 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) เป็นปรากฏการณ์ทาง ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำค้างแข็ง คุณครูโชคชัย บุตรครุธ. 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) 19.1 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) เป็นปรากฏการณ์ทาง ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำค้างแข็ง คุณครูโชคชัย บุตรครุธ

2 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) 19.1 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) เป็นปรากฏการณ์ทาง ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของ พื้นผิวโลก มีลักษณะเป็นเกร็ด น้ำแข็งขาว ๆ จับตัวตามใบไม้ ใบหญ้า และวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่ ใกล้กับพื้นดิน จะพบในช่วงฤดู หนาวบริเวณยอดดอยสูง ๆ ใน ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 19.1 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) เป็นปรากฏการณ์ทาง ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของ พื้นผิวโลก มีลักษณะเป็นเกร็ด น้ำแข็งขาว ๆ จับตัวตามใบไม้ ใบหญ้า และวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่ ใกล้กับพื้นดิน จะพบในช่วงฤดู หนาวบริเวณยอดดอยสูง ๆ ใน ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

3 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) 19.2 แหล่งที่พบ น้ำค้างแข็งที่ พบใน ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียง ราย และแม่ฮ่องสอน มีชื่อ ภาษาถิ่นว่า “ เหมยขาบ ” ส่วน ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง สำคัญที่พบ คือ ภู กระดึง จังหวัดเลย เรียกว่า “ แม่ คะนิ้ง ” 19.2 แหล่งที่พบ น้ำค้างแข็งที่ พบใน ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียง ราย และแม่ฮ่องสอน มีชื่อ ภาษาถิ่นว่า “ เหมยขาบ ” ส่วน ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง สำคัญที่พบ คือ ภู กระดึง จังหวัดเลย เรียกว่า “ แม่ คะนิ้ง ”

4 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) 19.3 กระบวนการเกิด น้ำค้าง แข็งเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ 19.3 กระบวนการเกิด น้ำค้าง แข็งเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การเกิดโดยตรง เกิดเมื่อ อุณหภูมิของอากาศใกล้ผิว โลกลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง ทำให้ไอน้ำในอากาศจับตัว แข็งเป็นเกร็ดน้ำแข็ง และตก ลงมาเกาะตามใบไม้ใบหญ้า บริเวณเหนือพื้นดิน

5 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) (2) การเกิดโดยอ้อม เกิดเมื่อ อุณหภูมิของอากาศลด ต่ำลง โดยมีปริมาณความชื้น สัมพัทธ์บริเวณใกล้พื้นดิน สูง ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็น หยดน้ำเกาะอยู่ตามใบไม้ใบ หญ้า และเมื่ออุณหภูมิของ อากาศลดต่ำเท่ากับจุดเยือก แข็ง น้ำค้างที่เกาะตามใบไม้ใบ หญ้าก็จะแข็งตัวเป็นเกร็ด น้ำแข็ง

6 20. ลูกเห็บ 20.1 ลูกเห็บ ( Hail ) เป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศมี ลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็ง ขนาดเล็กคล้ายรูปกรวยหรือ หัวหอม จะตกลงมาพร้อม กับการเกิดพายุฝนฟ้า คะนองถ้าลูกเห็บมีขนาด ใหญ่อาจทำอันตรายต่อ บ้านเรือน หรือพืชผักผลไม้ ได้ 20.1 ลูกเห็บ ( Hail ) เป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศมี ลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็ง ขนาดเล็กคล้ายรูปกรวยหรือ หัวหอม จะตกลงมาพร้อม กับการเกิดพายุฝนฟ้า คะนองถ้าลูกเห็บมีขนาด ใหญ่อาจทำอันตรายต่อ บ้านเรือน หรือพืชผักผลไม้ ได้

7 20. ลูกเห็บ 20.2 แหล่งที่พบ ลูกเห็บมัก ตกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มากที่สุด โดยเฉพาะใน เดือนเมษายนซึ่งมีพายุฝน ฟ้าคะนอง 20.2 แหล่งที่พบ ลูกเห็บมัก ตกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มากที่สุด โดยเฉพาะใน เดือนเมษายนซึ่งมีพายุฝน ฟ้าคะนอง

8 20. ลูกเห็บ 20.3 กระบวนการ เกิด ลูกเห็บจะเกิดเมื่อเมฆ ฝน ที่เรียกว่า “ คิวมูโลนิม บัส ” ก่อตัวขึ้นและลอยตัว อย่างรวดเร็วขึ้นสู่บรรยากาศ ชั้นบนที่มีอุณหภูมิของ อากาศต่ำกว่าจุดเยือก แข็ง ทำให้เม็ดฝนแข็งตัว กลายเป็นก้อนน้ำแข็งและ ตกลงมาพร้อม ๆ กับพายุฝน 20.3 กระบวนการ เกิด ลูกเห็บจะเกิดเมื่อเมฆ ฝน ที่เรียกว่า “ คิวมูโลนิม บัส ” ก่อตัวขึ้นและลอยตัว อย่างรวดเร็วขึ้นสู่บรรยากาศ ชั้นบนที่มีอุณหภูมิของ อากาศต่ำกว่าจุดเยือก แข็ง ทำให้เม็ดฝนแข็งตัว กลายเป็นก้อนน้ำแข็งและ ตกลงมาพร้อม ๆ กับพายุฝน

9 21. แผ่นดินไหว 21.1 แผ่นดินไหว ( Earthquakes ) เป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่เปลือกโลกเกิดการ เคลื่อนไหวหรือ สั่นสะเทือน โดยเกิดจากการ เคลื่อนตัวและแรงกดดันของ เปลือกโลก รวมทั้งการ ระเบิดของภูเขาไฟ 21.1 แผ่นดินไหว ( Earthquakes ) เป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่เปลือกโลกเกิดการ เคลื่อนไหวหรือ สั่นสะเทือน โดยเกิดจากการ เคลื่อนตัวและแรงกดดันของ เปลือกโลก รวมทั้งการ ระเบิดของภูเขาไฟ

10 21. แผ่นดินไหว 21.2 กระบวนการ เกิด สาเหตุการเกิด แผ่นดินไหวมี 2 ประการ คือ 21.2 กระบวนการ เกิด สาเหตุการเกิด แผ่นดินไหวมี 2 ประการ คือ (1) เกิดโดย ธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อน ตัวหรือการเลื่อนตัวของ เปลือกโลก และการระเบิด ของภูเขาไฟ

11 21. แผ่นดินไหว (2) เกิดโดยการกระทำของ มนุษย์ ได้แก่ การสร้างอ่าง เก็บน้ำไว้บนแนวรอยเลื่อน ของแผ่นเปลือกโลก การทำ เหมืองขุดในระดับลึก การ ทดลองการระเบิดใต้ดิน การ เก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน ทำให้เกิดการแผ่ กัมมันตรังสี (2) เกิดโดยการกระทำของ มนุษย์ ได้แก่ การสร้างอ่าง เก็บน้ำไว้บนแนวรอยเลื่อน ของแผ่นเปลือกโลก การทำ เหมืองขุดในระดับลึก การ ทดลองการระเบิดใต้ดิน การ เก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน ทำให้เกิดการแผ่ กัมมันตรังสี

12 21. แผ่นดินไหว 21.3 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว เรียกว่า ไซสโม กราฟ (Seismograph) โดยมี หน่วยวัดเป็นมาตรา “ ริคเตอร์ ” (Richter) 21.3 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว เรียกว่า ไซสโม กราฟ (Seismograph) โดยมี หน่วยวัดเป็นมาตรา “ ริคเตอร์ ” (Richter)

13 21. แผ่นดินไหว 21.4 การวัดระดับความรุนแรง ของแผ่นดินไหว โดยทั่วไป ระดับความสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหวตั้งแต่ 7.0 มาตรา ริคเตอร์ขั้นไป เป็นการสั่นไหว ที่รุนแรง อาคารสิ่งก่อสร้าง ได้รับความเสียหาย มาก แผ่นดินอาจมีรอย แตกแยก เครื่องเรือนและวัตถุ ต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นจะถูกเหวี่ยง กระเด็น 21.4 การวัดระดับความรุนแรง ของแผ่นดินไหว โดยทั่วไป ระดับความสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหวตั้งแต่ 7.0 มาตรา ริคเตอร์ขั้นไป เป็นการสั่นไหว ที่รุนแรง อาคารสิ่งก่อสร้าง ได้รับความเสียหาย มาก แผ่นดินอาจมีรอย แตกแยก เครื่องเรือนและวัตถุ ต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นจะถูกเหวี่ยง กระเด็น

14 21. แผ่นดินไหว 21.5 ผลกระทบจากการเกิด แผ่นดินไหว 21.5 ผลกระทบจากการเกิด แผ่นดินไหว (1) ผลกระทบโดยตรง ทำให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนใน พื้นที่นั้น ๆ (2) ผลกระทบโดยอ้อม พื้นที่ ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลอาจจะ เกิดคลื่นยักษ์ เรียกว่า “ สึนา มิ ” ( Tsunami )

15 21. แผ่นดินไหว 21.6 สถิติแผ่นดินไหวของ ประเทศไทย เนื่องจาก ประเทศไทยตั้งอยู่นอกแนว แผ่นดินไหวของโลกจึงได้รับ ผลกระทบไม่มากนัก จากการ ตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าขนาดของแผ่นดินไหวที่ เคยเกิดในประเทศไทยส่วน ใหญ่เป็นระดับเล็กหรือปาน กลาง ( เฉลี่ยประมาณ 6.0 ริค เตอร์ ) 21.6 สถิติแผ่นดินไหวของ ประเทศไทย เนื่องจาก ประเทศไทยตั้งอยู่นอกแนว แผ่นดินไหวของโลกจึงได้รับ ผลกระทบไม่มากนัก จากการ ตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าขนาดของแผ่นดินไหวที่ เคยเกิดในประเทศไทยส่วน ใหญ่เป็นระดับเล็กหรือปาน กลาง ( เฉลี่ยประมาณ 6.0 ริค เตอร์ )

16 จบ


ดาวน์โหลด ppt น้ำค้างแข็ง คุณครูโชคชัย บุตรครุธ. 19 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) 19.1 น้ำค้างแข็ง ( Frost ) เป็นปรากฏการณ์ทาง ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google