งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ครูโชคชัย บุตรครุธ

2 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 1.1 ภูมิประเทศ  1.2 ภูมิอากาศ 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 2. ภูมิประเทศ ความหมาย ภูมิประเทศ ( Landforms ) หมายถึง ลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ ของพื้นผิวเปลือกโลก ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

4 2. ภูมิประเทศ ความหมาย 2.1 ส่วนที่เป็นทวีป มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 29 ของเปลือกโลกทั้งหมด 2.2 ส่วนที่เป็นทะเลและมหาสมุทร มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 71 ของเปลือกโลกทั้งหมด

5 สาเหตุที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในส่วนที่เป็นทวีป เกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ 2 ประเภท คือ 3.1 พลังภายในเปลือกโลก 3.2 พลังภายนอกเปลือกโลก

6 4. ภูเขา  4.1 ภูเขา ( Mountain ) คือ ส่วนของเปลือกโลกที่ถูกพลังภายในเปลือกโลกดันให้โค้งโก่งงอขึ้นมาจนโผล่พ้นเปลือกโลก หรือเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้เกิดเป็นภูเขาลูกใหม่ขึ้น

7 4. ภูเขา  4.2 ภูเขา หมายถึง พื้นที่ที่มีระดับความสูงขึ้นมาจากบริเวณโดยรอบ มีลักษณะคล้ายยอดแหลมมีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป ( หรือมีความต่างระดับของพื้นที่ตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป )

8 4. ภูเขา  4.3 เทือกเขา  เป็นภูเขาหลาย ๆ ลูกวางตัวต่อเนื่องกันเป็นแนวยาว เช่น เทือกเขาหิมาลัย (Himalaya ) ของทวีปเอเชีย, เทือกเขาแอลป์ ( Alps ) ในทวีปยุโรป, เทือกเขาร็อกกี้ ( Rocky ) ในทวีปอเมริกา

9 การบอกความสูงของพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์มี 2 วิธี คือ
การบอกความสูงของพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์มี 2 วิธี คือ 1. การใช้เส้นระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้วัดความสูง ของพื้นที่ในท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยเริ่มต้นนับจากเส้นระดับน้ำทะเลปานกลาง

10 การบอกความสูงของพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์มี 2 วิธี คือ
การบอกความสูงของพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์มี 2 วิธี คือ 2. การใช้ความต่างระดับภายในท้องถิ่น หรือความต่างระดับของพื้นที่ หมายถึงการบอกความสูงของ พื้นที่ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่ส่วนที่สูงที่สุดกับพื้นที่ส่วนที่ต่ำที่สุดในบริเวณท้องถิ่นแห่งนั้น

11 5. เนินเขา 5.1 เนินเขา ( Hill ) หมายถึง พื้นที่ที่มีระดับความสูงแตกต่างจากบริเวณโดยรอบ แต่มีความสูงไม่มากเหมือนภูเขา มีความต่างระดับของพื้นที่ประมาณ 150 – 600 เมตร

12 5. เนินเขา 5.2 เนินเขามีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกทวีป ในบางประเทศของยุโรปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเกือบทั้งหมด เช่น โปรตุเกส อิตาลี ฯลฯ สำหรับประเทศไทยมีเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี และเนินเขาในจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

13 จบ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google