งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อ มทาง ภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตรครุธ. สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ 1.1 ภูมิประเทศ 1.2 ภูมิอากาศ 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อ มทาง ภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตรครุธ. สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ 1.1 ภูมิประเทศ 1.2 ภูมิอากาศ 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อ มทาง ภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตรครุธ

2 สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ 1.1 ภูมิประเทศ 1.2 ภูมิอากาศ 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ

3 2. ภูมิประเทศ ความหมาย ภูมิประเทศ ( Landforms ) หมายถึง ลักษณะ สูง ๆ ต่ำ ๆ ของพื้นผิว เปลือกโลก ซึ่งมี ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

4 2. ภูมิประเทศ ความหมาย 2.1 ส่วนที่เป็นทวีป มี เนื้อที่ประมาณร้อยละ 29 ของเปลือกโลก ทั้งหมด 2.2 ส่วนที่เป็นทะเลและ มหาสมุทร มีเนื้อที่ ประมาณร้อยละ 71 ของ เปลือกโลกทั้งหมด

5 สาเหตุที่ทำให้เกิด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศใน ส่วนที่เป็นทวีป เกิดจาก ตัวกระทำทางธรรมชาติ 2 ประเภท คือ 3.1 พลังภายในเปลือก โลก 3.2 พลังภายนอก เปลือกโลก

6 4. ภูเขา 4.1 ภูเขา ( Mountain ) คือ ส่วนของเปลือกโลกที่ ถูกพลังภายในเปลือก โลกดันให้โค้งโก่งงอ ขึ้นมาจนโผล่พ้นเปลือก โลก หรือเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้ เกิดเป็นภูเขาลูกใหม่ขึ้น

7 4.2 ภูเขา หมายถึง พื้นที่ ที่มีระดับความสูงขึ้นมา จากบริเวณโดยรอบ มี ลักษณะคล้ายยอดแหลม มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป ( หรือมีความ ต่างระดับของพื้นที่ตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป ) 4. ภูเขา

8 4.3 เทือกเขา เป็นภูเขา หลาย ๆ ลูกวางตัว ต่อเนื่องกันเป็นแนว ยาว เช่น เทือกเขา หิมาลัย (Himalaya ) ของทวีปเอเชีย, เทือกเขา แอลป์ ( Alps ) ในทวีป ยุโรป, เทือกเขาร็อกกี้ ( Rocky ) ในทวีปอเมริกา 4. ภูเขา

9 การบอกความสูงของ พื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ทางภูมิศาสตร์มี 2 วิธี คือ 1. การใช้เส้น ระดับน้ำทะเลปาน กลาง ใช้วัดความสูง ของ พื้นที่ในท้องถิ่นแห่งใด แห่งหนึ่ง โดยเริ่มต้นนับ จากเส้นระดับน้ำทะเล ปานกลาง

10 การบอกความสูงของ พื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ทางภูมิศาสตร์มี 2 วิธี คือ 2. การใช้ความต่างระดับ ภายในท้องถิ่น หรือความ ต่างระดับของ พื้นที่ หมายถึงการบอก ความสูงของ พื้นที่ โดย เปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างพื้นที่ ส่วนที่สูงที่สุดกับพื้นที่ ส่วนที่ต่ำที่สุดในบริเวณ ท้องถิ่นแห่งนั้น

11 5. เนินเขา 5.1 เนินเขา ( Hill ) หมายถึง พื้นที่ที่มีระดับความ สูงแตกต่างจากบริเวณ โดยรอบ แต่มีความสูงไม่ มากเหมือนภูเขา มีความต่าง ระดับของพื้นที่ประมาณ 150 – 600 เมตร

12 5. เนินเขา 5.2 เนินเขามีกระจายอยู่ ทั่วไปในทุกทวีป ในบาง ประเทศของยุโรปพื้นที่ส่วน ใหญ่เป็นเนินเขาเกือบ ทั้งหมด เช่น โปรตุเกส อิตา ลี ฯลฯ สำหรับประเทศไทยมี เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี และ เนินเขาในจังหวัด จันทบุรี เป็นต้น

13 จบจบ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อ มทาง ภูมิศาสตร์ ครูโชคชัย บุตรครุธ. สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ 1.1 ภูมิประเทศ 1.2 ภูมิอากาศ 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google