งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3 สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3 สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3 สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยทำใส่ Power point หรือทำเป็น VDO ส่งต่อ add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3 สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยทำใส่ Power point หรือทำเป็น VDO ส่งต่อ add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ) ถือ กำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและ ปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของ โลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรม เก่าสุดเริ่มจากเมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำ สินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมียเมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. เมืองชุคาร์ และ จันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ) ถือ กำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและ ปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของ โลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรม เก่าสุดเริ่มจากเมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำ สินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมียเมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. เมืองชุคาร์ และ จันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ ? จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีการ เปลี่ยนแปลงและสิ่งของที่ทันสมัยกว่าอารยธรรม อื่นๆ เช่น การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุก บ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่าง อาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัย โรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพง เมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชีย กลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบ ภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบ อูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบ ลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นต้น 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ ? จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีการ เปลี่ยนแปลงและสิ่งของที่ทันสมัยกว่าอารยธรรม อื่นๆ เช่น การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุก บ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่าง อาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัย โรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพง เมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชีย กลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบ ภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบ อูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบ ลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นต้น

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ ? - การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำ ใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมี ห้องน้ำดีๆเทียบได้ - มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการ เพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา - การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำ วัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพ เรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบ ลูกตุ้มน้ำหนัก - มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ ? - การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำ ใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมี ห้องน้ำดีๆเทียบได้ - มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการ เพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา - การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำ วัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพ เรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบ ลูกตุ้มน้ำหนัก - มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรม ที่มีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมี หลายสิ่งที่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีควร เจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย แต่ ทางด้านศาสนา อินเดียกับไทยจะมีความ ความคล้ายคลึงกันพระพุทธเจ้าของศาสนา พุทธประสูติที่อินเดียซึ่งคนไทยและคน อินเดียนับถือกันเป็นส่วนใหญ่ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรม ที่มีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมี หลายสิ่งที่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีควร เจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย แต่ ทางด้านศาสนา อินเดียกับไทยจะมีความ ความคล้ายคลึงกันพระพุทธเจ้าของศาสนา พุทธประสูติที่อินเดียซึ่งคนไทยและคน อินเดียนับถือกันเป็นส่วนใหญ่

7


ดาวน์โหลด ppt 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก 1.2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3 สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google