งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต ถึงปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้ว ตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณ ใดของโลก อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ) ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศ อินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารย ธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่า ยุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้าย ของเมโสโปเตเมีย เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความ เจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ จริง เพราะ พัฒนาการทางความคิดที่สำคัญใน อารยธรรมอินเดียเริ่มจากการนับถือเทพเจ้า หลายองค์โดยการสวดสรรเสริญและอ้อนวอน เทพเจ้าและพัฒนาการความคิดจากคัมภีร์พระ เวทนั้นมีหลายระดับ คือ เริ่มแรกเป็นความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแบบ “ พหุเทวนิยม ” (Polytheism) นั่นคือการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นการยกย่องและให้การนับ ถือเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว เรียกว่า “ เอก เทวนิยม ” (Monotheism)

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามีความ เจริญอย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมี การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มีระบบ ท่อระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร และมี หลักฐานการติดต่อค้าขายกับดินแดนเมโสโปเต เมีย

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพล ต่อสังคมไทยเราอย่างไร อินเดียเป็นอารยธรรมของคนในแถบเอเชียใต้และ มีอิทธิพลต่ออารยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอารยธรรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก อารยธรรมอินเดียโบราณหรืออารยธรรมลุ่มแม้น้ำ สินธุ จัดเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ โลก ดินแดนบริเวณนี้ประมาณ 3,000-2,500 ปี ก่อนคริสตกาล จัดเป็นแหล่งอารยธรรมเมืองแห่ง หนึ่งของโลกยุคโบราณ จากการขุดค้นพบ “ เมือง โมเฮนโจดาโร (Mohenjo-daro) และเมืองฮารัป ปา (Harappa) ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามีความเจริญอย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มี ระบบท่อระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร และมีหลักฐานการติดต่อค้าขายกับดินแดนเมโส โปเตเมีย

7


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google