งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการยืม - คืนหนังสือ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกระเบียบในการยืมคืน หนังสือได้ 2. บอกขั้นตอนในการให้บริการ ยืมคืนหนังสือได้ 3. ปฏิบัติงานยืม-คืนหนังสือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการยืม - คืนหนังสือ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกระเบียบในการยืมคืน หนังสือได้ 2. บอกขั้นตอนในการให้บริการ ยืมคืนหนังสือได้ 3. ปฏิบัติงานยืม-คืนหนังสือได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการยืม - คืนหนังสือ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกระเบียบในการยืมคืน หนังสือได้ 2. บอกขั้นตอนในการให้บริการ ยืมคืนหนังสือได้ 3. ปฏิบัติงานยืม-คืนหนังสือได้

2 เนื้อห า การให้บริการยืม - คืนหนังสือ เป็นบริการที่สำคัญอย่างหนึ่งของ ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะต้องศึกษาระเบียบวิธีการ ให้บริการยืม - คืนหนังสือห้องสมุด ที่ปฏิบัติงานอย่างละเอียดก่อน ให้บริการ เพราะระเบียบข้อจำกัด ต่าง ๆในการให้บริการยืม - คืน หนังสือของห้องสมุดแต่ละแห่ง แตกต่างกันไป

3 ระเบียบในการยืม - คืนหนังสือ ห้องสมุดแต่ละแห่งจะมี ระเบียบในการยืม - คืนหนังสือที่ แตกต่างกันไปการให้บริการยืม - คืนหนังสือต้องศึกษาระเบียบ การยืม - คืนหนังสืออย่างท่องแท้ ก่อน ห้องสมุดจะมีระเบียบใน การยืม - คืนหนังสือดังนี้ ห้องสมุดแต่ละแห่งจะมี ระเบียบในการยืม - คืนหนังสือที่ แตกต่างกันไปการให้บริการยืม - คืนหนังสือต้องศึกษาระเบียบ การยืม - คืนหนังสืออย่างท่องแท้ ก่อน ห้องสมุดจะมีระเบียบใน การยืม - คืนหนังสือดังนี้

4 1. ประเภทของหนังสือที่ให้ยืม ออกจากห้องสมุดได้ คือ หนังสือ ตำรา สารคดีหมวด 000-900 หนังสือบันเทิงคดี หนังสือที่ไม่ให้ยืม ออกจากห้องสมุด คือ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ และวารสารปัจจุบัน 2. จำนวนที่ให้ยืมและเวลาที่ให้ยืม แล้วแต่ละห้องสมุดจะกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือจำนวน หนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดและจำนวน ความต้องการของผู้ใช้

5 3. การปรับ ในกรณีที่ส่งเกินกำหนดเวลา แล้วแต่ประเภทของหนังสือและข้อกำหนด ของห้องสมุด เช่น หนังสือจอง และวารสาร ล่วงเวลาจะคิดค่าปรับสูงกว่าหนังสือทั่วไป โดยคิดเป็นชั่วโมง เช่น ชั่วโมงละละ 1 บาท ในขณะที่หนังสือทั่วไปปรับชั่วโมงละ 1 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม 4. กรณีที่ผู้ใช้ห้องสมุดทำหนังสือที่ยืมไป หายหรือชำรุด จะต้องถูกปรับตามราคา หนังสือ หรือบวกค่าซ่อมหนังสือโดยอยู่ใน ดุลพินิจของบรรณารักษ์

6 ขั้นตอนในการยืมหนังสือ 1. ให้ผู้ยืมดึงบัตรหนังสือออกจากซองบัตร ในหนังสือ 2. ให้ผู้ยืมเขียนชื่อตัวเองและชั้นเรียนให้ ชัดเจนลงในบัตรหนังสือและเขียนเลข ทะเบียนหนังสือชื่อหนังสือลงในบัตรสมาชิก ห้องสมุด 3. เจ้าหน้าที่ประทับตราวันกำหนดส่งลงบน บัตรหนังสือ บัตรกำหนดส่งและบัตรสมาชิก

7 4. แยกบัตรหนังสือที่ถูกยืมออกในแต่ละ วันตามเลขหมู่หนังสือ 000-900 หนังสือนว นิยาย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เรื้อง สั้น แล้วเรียงบัตรที่แยกแล้วตามลำดับเลข ทะเบียนจากน้อยไปหามากจากนั้นนำไปใส่ ในกล่องบัตรหนังสือตามวันที่กำหนดส่ง 5. ทำสถิติการยืมในแต่ละวัน

8 ขั้นตอนในการรับ - คืนหนังสือ 1. ดูวันกำหนดส่ง หมวดหนังสือและเลข ทะเบียนหนังสือที่บัตรกำหนดส่งหรือซอง บัตรของหนังสือที่ผู้ใช้นำมาส่งถ้าเกิด กำหนดให้ปรับตามระเบียบขอห้องสมุด และ ให้ผู้ยืมบันทึกหลังฐานการปรับไว้ด้วย 2. เลือกบัตรหนังสือจากซองที่ใสบัตร ตามวันกำหนดส่ง หมวดหนังสือ และเลข ทะเบียนหนังสือให้ตรงกับรายการที่ปรากฎ บนบัตรกำหนดส่งหรือซองบัตรทุกประการ

9 3. ประทับตราวันส่งที่บัตรหนังสือ บัตร สมาชิก บัตรกำหนดส่ง แล้วคืนบัตรสมาชิกให้ ผู้ยืม นำบัตรหนังสือใส่ซองบัตรไว้ตามเดิม 4. สำรวจหนังสือว่าควรส่งซ่อมหรือไม่ ถ้า ต้องซ่อมให้แยกออกไว้ 5. นำหนังสือที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยขึ้นชั้น

10 การปฏิบัติงานให้ยืม - คืนหนังสือ ก่อนปฏิบัติงานให้ยืม - คืนหนังสือทุกวัน ควรสำรวจอุปกรณ์การปฏิบัติงาน เช่น แท่น หมึกประทับตรากำหนดส่งวางอยู่ในสภาพ เรียบร้อยหรือไม่ ตราประทับวันที่กำหนดส่ง วันส่ง ปรับหมุนไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ ปากกาสมุดค่าปรับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่ ถ้ามีสิ่งใดดังกล่าวไม่เรียบร้อยให้ จัดการเตรียมให้เรียบร้อยก่อนให้บริการ ทุกครัง้


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการยืม - คืนหนังสือ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกระเบียบในการยืมคืน หนังสือได้ 2. บอกขั้นตอนในการให้บริการ ยืมคืนหนังสือได้ 3. ปฏิบัติงานยืม-คืนหนังสือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google