งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย BILLED รอจ่ายค่าปรับ ทรัพยากรฯที่ถูกยืมอยู่และยังไม่ได้คืนเป็น เวลานาน รอดำเนินการจ่ายค่าปรับ BINDING รอเย็บเล่ม วารสารฉบับล่วงเวลาปีที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย BILLED รอจ่ายค่าปรับ ทรัพยากรฯที่ถูกยืมอยู่และยังไม่ได้คืนเป็น เวลานาน รอดำเนินการจ่ายค่าปรับ BINDING รอเย็บเล่ม วารสารฉบับล่วงเวลาปีที่ผ่านมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย BILLED รอจ่ายค่าปรับ ทรัพยากรฯที่ถูกยืมอยู่และยังไม่ได้คืนเป็น เวลานาน รอดำเนินการจ่ายค่าปรับ BINDING รอเย็บเล่ม วารสารฉบับล่วงเวลาปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างส่งเย็บเล่ม CATALOGING รอวิเคราะห์ ทรัพยากรฯอยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล สามารถติดต่อใช้งานเร่งด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ CHK SHELVES ดูที่ชั้นหนังสือ ทรัพยากรฯอยู่บนชั้น ได้แก่ หนังสือทั่วไป ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ / CD / วารสารล่วงเวลาฉบับปลีก CLMS RETD ทวงคืนแล้ว ยืนยันว่าได้คืนแล้ว แต่ยังหาที่ห้องสมุดไม่พบ DUE+DD-MM-YY วันกำหนดคืน ทรัพยากรฯ ถูกยืมไปดูกำหนดวันคืน สามารถจองเพื่อใช้งานต่อด้วยตนเองได้ที่ http://161.246.37.11 ช่องทาง Request หรือ ติดต่อจองได้ที่เคาน์เตอร์บริการ http://161.246.37.11

2 ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย INCOMPLETE ชำรุด ทรัพยากรฯ ที่ขำรุดไม่สามารถให้บริการได้ รอซื้อทดแทน IN REPAIR รอซ่อม หนังสือส่งซ่อม ติดต่อใช้งานเร่งด่วนได้ที่เคาน์เตอร์บริการ IN TRANSIT กำลังส่งต่อ กรณียกเลิกการจองทรัพยากรฯ หลังจากนั้น จะนำขึ้นชั้นหนังสือ LIBRARY TRANSF ย้ายห้องสมุด อยู่ระหว่างการขนย้าย ติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ LIB USE ONLY ใช้เฉพาะใน ห้องสมุด ได้แก่หนังสืออ้างอิง / สิ่งพิมพ์รัฐบาล / วพ. / ปพ. / DVD โครงการ / ปัญหาพิเศษ / วารสาร ในปก / วารสารเย็บเล่ม LOST AND PAID หายและกำลัง ดำเนิน การจ่ายเงิน รอการซื้อทดแทน MISSING หาไม่พบ ทรัพยากรฯ ที่หายไป ค้นหาไม่พบ หลังการสำรวจแล้ว 2 ครั้ง

3 ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย ON DISPLAY จัดแสดงหนังสือใหม่ หนังสืออยู่ระหว่างจัดแสดงในตู้จัดแสดง สามารถหยิบใช้งานได้ ON HOLDSHELF หนังสือจอง ทรัพยากรฯอยู่ระหว่างการจอง จากวันที่ หนังสือได้รับการคืนเป็นเวลา 3 วันหลังจาก นั้นจะยกเลิกการจองและให้สิทธิ์ผู้จอง คนต่อไปหรือนำขึ้นชั้นหนังสือ ON SEARCH ค้นหาอยู่แจ้งหาไม่พบไว้ และอยู่ระหว่างการค้นหา PACKAGING กำลังห่อปก อยู่ระหว่างดำเนินการห่อปก ติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ Recently Returned เพิ่งรับคืน ทรัพยากรฯ เพิ่งรับคืนหาที่ชั้นพักหรือบนชั้น หนังสือ หมายเหตุ : สถานภาพนี้จะเปลี่ยน อัตโนมัติหลังจากคืนแล้ว 24 ชม. หรือถูกยืมทันที

4 ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย STAFF ONLY เฉพาะเจ้าหน้าที่ คู่มือการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ STORE-CATALOG รอคัดออก สิ่งพิมพ์รัฐบาลที่รอคัดออก ตั้งแต่ปี 2549 ลงไป สามารถติดต่อใช้งานได้ที่งานวิเคราะห์ฯ STORE ROOM ห้องเก็บหนังสือ ทรัพยากรฯจัดเก็บตามเกณฑ์การคัดหนังสือฯ ติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ THESIS ONLINE ปริญญานิพนธ์ออนไลน์ ใช้งานผ่านฐานข้อมูลฯ KMITL Undergrad Thesis Online บน www.lib.kmitl.ac.thwww.lib.kmitl.ac.th WEEDING ถอนออกจากรายการ คัดออกจากรายการตามหลักเกณฑ์การคัด หนังสือเพื่อจัดเก็บและคัดออก ของสำนักหอสมุดกลาง หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนทุกห้องสมุด


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษภาษาไทยอธิบาย BILLED รอจ่ายค่าปรับ ทรัพยากรฯที่ถูกยืมอยู่และยังไม่ได้คืนเป็น เวลานาน รอดำเนินการจ่ายค่าปรับ BINDING รอเย็บเล่ม วารสารฉบับล่วงเวลาปีที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google