งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการต่ออายุและจอง หนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ภูมิใจ เสนอ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการต่ออายุและจอง หนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ภูมิใจ เสนอ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการต่ออายุและจอง หนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ภูมิใจ เสนอ...

2 Contents บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเอง 1 บริการจองหนังสือด้วยตนเอง 2

3 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  ไปที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th และเลือกเมนู Self Renewal of Books ด้านซ้ายมือhttp://stang.sc.mahidol.ac.th

4 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  พิมพ์ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และรหัสบาร์โค้ด แล้ว Submit

5 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  หน้าจอจะปรากฏชื่อของผู้ยืมต่อและจำนวน รายการยืมทั้งหมด

6 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  เลือกที่ Items Currently Checked Out จะปรากฏ รายการหนังสือที่ยืมออก กรณีหนังสือเกินกำหนด ส่งจะแสดงจำนวนเงินค่าปรับเป็นสีแดงและไม่ ปรากฏช่องให้ยืมต่อ “RENEW”

7 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  เลือกรายการที่ต้องการยืมต่อและเลือก Renew Selected สำหรับการยืมต่อบางรายการ หรือเลือก Renew All เพื่อยืมต่อทั้งหมด

8 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  จะปรากฏข้อความ RENEWED Now due และวัน กำหนดส่งใหม่หลังวันกำหนดส่งเดิม

9 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  ถ้าท่านยืมต่อไม่ได้ หรือยืมต่อไม่สำเร็จจะปรากฏ ข้อความต่อไปนี้ oON HOLD (.. HOLDS) : รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ oITEM IS OVERDUE : รายการนี้เกินกำหนดส่ง oTOO SOON TO RENEW : ยืมต่อเร็วเกินไป oTOO MANY RENEWALS : ยืมต่อเกิน 2 ครั้ง แล้ว oYou cannot renew item because : your registration has expired : ไม่สามารถยืมต่อ ได้เพราะบัตรสมาชิกหมดอายุ oYou cannot renew item because : You owe too much money : ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะ มีหนี้ค้างชำระเกิน 50 บาท

10 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  เงื่อนไขในการยืมต่อ o สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง ถ้าหนังสือเล่มที่ ต้องการยืมต่อไม่มีผู้อื่นจองไว้ o สามารถยืมต่อได้เมื่อถึงวันกำหนดส่งหรือก่อน วันกำหนดส่ง 1 วัน ยกเว้นสิ่งพิมพ์ที่กำหนด ให้ยืมระยะสั้น ได้แก่ หนังสือสำรองและ วิทยานิพนธ์ ยืมต่อได้เมื่อถึงวันกำหนดส่ง เท่านั้น o สมาชิกห้องสมุดไม่สามารถยืมต่อได้ในกรณี ต่อไปนี้ บัตรสมาชิกหมดอายุ หนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อเกินวันกำหนดส่ง สมาชิกห้องสมุดมีหนี้ค้างชำระเกิน 50 บาท

11 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  สืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (MULINET) ได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/service/find- book.php http://www.li.mahidol.ac.th/service/find- book.php

12 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  เมื่อได้หนังสือรายการที่ต้องการแล้ว ให้เลือกคำสั่ง Request โดย ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้ยืมแล้วทุกฉบับ (Copy) เท่านั้น โดยดูที่ Status ของหนังสือ จะ ปรากฏว่า “Due” แล้วตามด้วยวันที่กำหนดส่ง

13 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  ผู้จองพิมพ์ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาไทย และรหัส บาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด โดยในกรณีต้องการ กำหนดวันที่ไม่ต้องการหนังสือ เพื่อให้ยกเลิกการ จอง ให้คลิกเลือกวัน เดือน ปี ที่หัวข้อ Cancel if not filled by แล้วคลิก Submit

14 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  ระบบจะแสดงข้อความบอกให้ทราบว่าขั้นตอนการ จองเรียบร้อยแล้ว

15 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  ทำการตรวจสอบ Request ผ่านระบบ TELNET

16 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  หนังสือที่ได้ทำการจองเข้าระบบแล้ว จะปรากฏคำ ว่า Hold ในช่องแสดงสถานภาพหนังสือ (Status) ซึ่งกรณีนี้ผู้ยืมหนังสือดังกล่าวจะไม่สามารถยืมต่อ (Renew) ได้

17 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท  เมื่อผูยืมนําหนังสือมาคืน หองสมุดเจาของ หนังสือจะเก็บ หนังสือไวบนชั้นจอง 3 วัน  ผูขอจองตองไปรับหนังสือดวยตนเอง ณ ห องสมุดนั้น  หากผูจองไมมาติดตอยืมภายในเวลาดังกล าว จะถือวาสละสิทธิ์ในการจองหนังสือ หองสมุดจะทําการยกเลิกคําสั่งจองดังกลาว  การจองจะสามารถทำได้ในกรณีที่หนังสือทุกเล่ม ถูกยืมออกหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งหากหนังสือรายการ ใดที่มีที่ห้องสมุดอื่นจะต้องติดต่อขอใช้บริการผ่าน Book Mobile  ในการตรวจสอบวาหนังสือที่ขอจองไวนั้นอยู บนชั้นจองหรือยัง สามารถดูไดจากสถานภาพ หนังสือ (Status) หากปรากฏสถานภาพเป นหนังสือ ON HOLDSHELF หมายถึง หนังสืออยู บนชั้นหนังสือจองและผูจองสามารถติดตอยืม หนังสือเลมนั้นได

18 บริการจองหนังสือด้วยตนเองผ่าน อินเตอร์เน็ท

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt บริการต่ออายุและจอง หนังสือ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ท ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ภูมิใจ เสนอ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google