งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
A.Suchada Hommanee Mobile phone:

2 บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ การตลาด และส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรู้จัก การเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภค และสามารถสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน

3 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน (Tangible goods)
2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) การตลาดหมายถึง…………………………. ส่วนประสมการตลาดหมายถึง………………………….

4 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ
1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่นำเสนอต่อตลาด 2. รูปลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริการ 4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คุณภาพ

5 ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core product) 2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (Formal or tangible product) 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) 4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product)

6 คุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) 2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical characteristics of goods) 3. ราคา (Price) 4. ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand)

7 5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) 7. การรับประกัน (Warranty) 8. สี (Color) 9. การให้บริการ (Servicing) 10. วัตถุดิบ (Raw material)

8 11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product safety)
12. มาตรฐาน (Standard) 13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) 14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product value) 15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety)

9 ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ์ (Product hierarchy)
1. ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ (Need family) 2. ตระกูลของผลิตภัณฑ์ (Product family) 3. ระดับขั้นของผลิตภัณฑ์ (Product class) 4. สายผลิตภัณฑ์ (Product line) 5. ชนิดของผลิตภัณฑ์ (Product type) 6. ตราสินค้า (Brand) 7. รายการผลิตภัณฑ์ (Product item)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google