งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ผลิตภัณฑ์และตรา สินค้า A.Suchada Hommanee Mobile phone: 083- 989-3138 hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ผลิตภัณฑ์และตรา สินค้า A.Suchada Hommanee Mobile phone: 083- 989-3138 hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ผลิตภัณฑ์และตรา สินค้า A.Suchada Hommanee Mobile phone: 083- 989-3138 Chada_hommanee@ hotmail.com

2 บทที่ 1 แนวความคิด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ การตลาด และส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอ ออกสู่ตลาดเพื่อการรู้จัก การเป็น เจ้าของ การใช้หรือการบริโภค และ สามารถสนองความจำเป็นและความ ต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทั้งสอง ฝ่ายอยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน

3 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน (Tangible goods) 2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) การตลาด หมายถึง …………………………. ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ………………………….

4 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และ ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ 1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่ นำเสนอต่อตลาด 2. รูปลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. ส่วนประสมบริการและคุณภาพ บริการ 4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คุณภาพ

5 ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core product) 2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (Formal or tangible product) 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) 4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product)

6 คุณสมบัติที่สำคัญของ ผลิตภัณฑ์ 1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) 2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical characteristics of goods) 3. ราคา (Price) 4. ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand)

7 5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) 7. การรับประกัน (Warranty) 8. สี (Color) 9. การให้บริการ (Servicing) 10. วัตถุดิบ (Raw material)

8 11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product safety) 12. มาตรฐาน (Standard) 13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) 14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product value) 15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety)

9 ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ์ (Product hierarchy) 1. ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ (Need family) 2. ตระกูลของผลิตภัณฑ์ (Product family) 3. ระดับขั้นของผลิตภัณฑ์ (Product class) 4. สายผลิตภัณฑ์ (Product line) 5. ชนิดของผลิตภัณฑ์ (Product type) 6. ตราสินค้า (Brand) 7. รายการผลิตภัณฑ์ (Product item)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ผลิตภัณฑ์และตรา สินค้า A.Suchada Hommanee Mobile phone: 083- 989-3138 hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google