งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในประเทศไทย อ้างอิงจาก รังสรรค์ ธนพรพันธุ์, เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บท วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 ( เล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในประเทศไทย อ้างอิงจาก รังสรรค์ ธนพรพันธุ์, เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บท วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 ( เล่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในประเทศไทย อ้างอิงจาก รังสรรค์ ธนพรพันธุ์, เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บท วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 ( เล่ม 3), 2547.

2 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 2 กระบวนการกำหนดนโยบาย  กระบวนการ ทางการเมือง (Political Process) กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการ ต่อรอง ก่อให้เกิดต้นทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) - ต้นทุนการเจรจา (Negotiation Cost) - ต้นทุนสารสนเทศ (Information Cost) - ต้นทุนการบังคับให้มีการปฏิบัติตามพันธ สัญญา (Enforcement Cost)

3 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 3 ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการกำหนดนโยบาย 1. การกำหนดกฎเกณฑ์หรือกติกา (Design of Rules) 2. การเล่นเกมตามกฎเกณฑ์หรือกติกาที่กำหนด (Play of the Game)

4 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 4 การวิเคราะห์ ใช้องค์ความรู้ของสำนักเศรษฐศาสตร์ Neo- Classics นโยบายเศรษฐกิจมีฐานะเป็นสินค้าประเภท หนึ่ง มี Demand & Supply และตลาด ผสมกับองค์ความรู้ของสำนักเศรษฐศาสตร์ การเมือง นโยบายเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เป็นผลจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง D & S ในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ ยังเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยอีกอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 1. ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) 2. โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super Structure)

5 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 5 ปฏิสัมพันธ์ในตลาดนโยบายเศรษฐกิจของ ไทย เกิดจากเหตุปัจจัยอย่างน้อย 4 กลุ่มคือ 1. ระบบทุนนิยมโลก 2. โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ 3.S ของนโยบาย 4.D ที่มีต่อนโยบาย

6 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 6 ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย 1. กฎหรือกติกา 2. ตัวละครที่มีบทบาทในการะบวนการกำหนด นโยบาย

7 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 7 กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างปี 2475-2516 ระบบทุนนิยมโลก มีอิทธิพลต่อกระบวนการ กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ มี บทบาทในการกำกับตลาดนโยบาย กระบวนการกำหนดนโยบายเป็นการสั่งการ จากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง (Top-Down Process)

8 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 8 ช่วงเวลาระหว่างปี 2516-2531 ปฏิสัมพันธ์ในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ เป็น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำทางอำนาจและขุน นางวิชาการฝ่ายหนึ่ง กับกลุ่มพ่อค้านายทุนอีก ฝ่ายหนึ่ง ระบบทุนนิยมโลก มีอิทธิพลต่อกระบวนการ กำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมาก ขึ้น อคติความโน้มเอียงทางนโยบาย (Policy Biases) มีมากขึ้น

9 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 9 ช่วงเวลาระหว่างปี 2531-2540 ตลาดนโยบายเศรษฐกิจของไทย มีลักษณะ ไร้พรมแดนทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลประเทศ มหาอำนาจ และบรรษัทระหว่างประเทศ เป็นตัว ละครที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจาก 1. ระเบียบระหว่างประเทศ มีผลในการลิดรอน อธิปไตยในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของ ไทยมากขึ้น 2. การแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจ มีมาก ยิ่งกว่ายุคสมัยใด 3. อิทธิพลของบรรษัทระหว่างประเทศ ที่เข้ามา ลงทุนในประเทศไทย

10 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 10 มีการเติบโตของขบวนการประชาชน และ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดภาวการณ์คานอำนาจ ในตลาดนโยบาย การดูดซับส่วนเกินทางเศรษฐกิจมีความ ซับซ้อนมากขึ้น

11 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 11 กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 1. กฎกติกาในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ กติกาสามารถจำแนกเป็น 9 กลุ่มคือ 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) 2. ความโปร่งใส (Transparency) 3. ความรับผิด (Accountability) 4. การกระจายอำนาจ (Decentralization) 5. การฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริต ประพฤติมิ ชอบ และการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent-Seeking)

12 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 12 6. ธรรมนูญการคลัง (Fiscal Constitution) 7. ธรรมนูญการเงิน (Monetary Constitution) 8. กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 9. กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)

13 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 13 2. การจัดองค์กรในการกำหนดนโยบาย 3. เนื้อหาของนโยบาย มีการกำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ - ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน - การพัฒนาเกษตรกรรม - การจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน - การศึกษา - การสาธารณสุข

14 เอกสารคำสอนวิชา ศ.442 ภาค 2/52 ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล 14 - สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - สวัสดิการสังคม - การพัฒนาสังคม - การพัฒนาการเมืองการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในประเทศไทย อ้างอิงจาก รังสรรค์ ธนพรพันธุ์, เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บท วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 ( เล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google