งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมพาวิลเลียน ควีนเบย์ อ่าวนาง จ. กระบี่ วันจันทร์ 19 มีนาคม พ.ศ เวลา น. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

2 เกริ่นนำ ปี 2558 อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ
คือ การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมรองรับ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

3 ผลิตและป้อนกำลังคนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันในเวทีที่จะเปิดกว้างสู่ ระดับอาเซียนและระดับโลกได้มากขึ้น

4 หลักพื้นฐานการศึกษาสร้างคน 9 ประการ
Philosophy based Education Competency based Education Human based Education Economic based Education ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

5 ต่อ 5. Globalization based Education 6. Integration based Education
7. Politics based Education 8. Technology based Education 9. Culture based Education ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
 ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน การศึกษาต้องสร้างบัณฑิต ดี เก่ง กล้า ดี มีมโนธรรม ดี – โดยจิตสำนึกและความคิด ดี – การกระทำ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

7 ต่อ เก่ง เก่ง - รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล เก่ง – มีความสุข
เก่ง – แข่งขันได้ระดับอาเซียนและ ระดับโลก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

8 ต่อ กล้า - กล้าหาญชาญชัย กล้าแสดงจุดยืนทางความคิดที่ถูกต้อง
กล้าแสดงออกเป็นการกระทำ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

9 โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะดังนี้
1. เป็นสมองให้สังคมและประชาคมอาเซียน 1.1 รู้ลึก 1.2 รู้กว้าง 1.3. รู้ไกล ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

10 ต่อ 2. เป็นตาให้สังคมและประชาคมอาเซียน
มองเห็นแนวโน้มอนาคต วิเคราะห์อดีต เข้าใจปัจจุบัน ชี้นำอนาคต 3. เป็นหูให้สังคมและประชาคมอาเซียน หูไว แต่ไม่ใช่หูเบา หูที่เปิดกว้าง - หูแนบพื้น ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

11 ต่อ 4. เป็นหัวใจให้สังคมและประชาคมอาเซียน
มีมโนธรรม ชี้ถูก ชี้ผิด มีจุดยืน กล้าแสดงออกและทำในสิ่งที่ ถูกต้อง 5. เป็นปากให้สังคมและประชาคมอาเซียน พูดแทน สะท้อนปัญหา กระบอกเสียงเสนอทางออก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

12 ต่อ 6. เป็นมือให้สังคมและประชาคมอาเซียน
เชื่อมโยงทฤษฎีวิชาการสู่ภาคปฏิบัติ ไม่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ถลกแขนเสื้อทำจริง ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

13 มหาวิทยาลัยต้องเป็น “มดลูกให้สังคม”
ฟูมฟักและพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ให้เป็นคนในแบบที่พึงประสงค์

14 กลยุทธการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
1. การพัฒนาผู้เรียนบนฐานสมรรถนะ 2. การพัฒนาหลักสูตรให้พอดีกับผู้เรียน 3. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล 4. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ 5. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

15 ต่อ 6. การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ 7. การพัฒนาผู้เรียนให้รู้กว้าง
8. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 9. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 10. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นอาเซียน ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

16 ต่อ 11. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมาย กติการะหว่างประเทศ
12. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนรู้ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

17 สรุป มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้
เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นสมอง เป็นตา เป็นหู เป็นหัวใจ เป็นปาก และเป็นมือ ให้สังคม เพื่อให้ประเทศชาติและสังคมสามารถอยู่รอด แข่งขันได้ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

18 Website: http://www.kriengsak.com
กองทุนเวลาเพื่อสังคม Tel & Fax : ตู้ ป.ณ. 420 ปณจ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 Website: , เบอร์โทร : เบอร์แฟกซ์ : ตู้ ป.ณ. 369 ปณจ. พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

19 http://www.facebook.com/drdancando http://www.twitter.com/drdancando
กองทุนเวลาเพื่อสังคม Tel & Fax : ตู้ ป.ณ. 420 ปณจ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 สามารถติดตามข่าวสารทาง Social Network ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Dr.Dan) ได้ที่...    

20 โทร. : 081-776-8989 E-mail : kriengsak@kriengsak.com
ติดต่อ โทร. :


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google