งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ณ โรงแรมพาวิลเลียน ควีนเบย์ อ่าวนาง จ. กระบี่ วันจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ณ โรงแรมพาวิลเลียน ควีนเบย์ อ่าวนาง จ. กระบี่ วันจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ณ โรงแรมพาวิลเลียน ควีนเบย์ อ่าวนาง จ. กระบี่ วันจันทร์ 19 มีนาคม พ. ศ. 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

2 Page 2 เกริ่นนำ  ปี 2558 อาเซียนต้อง เผชิญกับความท้าทายครั้ง สำคัญ o คือ การรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC มหาวิทยาลัยต้อง เตรียมพร้อมรองรับ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าง เร่งด่วน ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

3 Page 3  ผลิตและป้อนกำลังคนที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาด  สามารถแข่งขันในเวทีที่ จะเปิดกว้างสู่ ระดับอาเซียนและระดับ โลกได้มากขึ้น

4 Page 4 หลักพื้นฐานการศึกษาสร้างคน 9 ประการ 1. Philosophy based Education 2. Competency based Education 3. Human based Education 4. Economic based Education ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

5 Page 5 ต่อ 5. Globalization based Education 6. Integration based Education 7. Politics based Education 8. Technology based Education 9. Culture based Education ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

6 Page 6 ลักษณะที่พึงประสงค์ของ บัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคม อาเซียน  การศึกษาต้องสร้าง บัณฑิต ดี เก่ง กล้า  ดี มีมโนธรรม o ดี – โดยจิตสำนึกและ ความคิด o ดี – การกระทำ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

7 Page 7 ต่อ  เก่ง o เก่ง - รู้ลึก รู้กว้าง รู้ ไกล o เก่ง – มีความสุข o เก่ง – แข่งขันได้ ระดับอาเซียนและ ระดับโลก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

8 Page 8 ต่อ  กล้า - กล้าหาญชาญชัย o กล้าแสดงจุดยืนทาง ความคิดที่ถูกต้อง o กล้าแสดงออกเป็นการ กระทำ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

9 Page 9  โดยพัฒนาผู้เรียนให้ มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นสมองให้สังคม และประชาคมอาเซียน 1.1 รู้ลึก 1.2 รู้กว้าง 1.3. รู้ไกล ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

10 Page 10 ต่อ 2. เป็นตาให้สังคมและ ประชาคมอาเซียน  มองเห็นแนวโน้มอนาคต  วิเคราะห์อดีต เข้าใจ ปัจจุบัน ชี้นำอนาคต 3. เป็นหูให้สังคมและ ประชาคมอาเซียน  หูไว แต่ไม่ใช่หูเบา  หูที่เปิดกว้าง - หูแนบพื้น ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

11 Page 11 ต่อ 4. เป็นหัวใจให้สังคมและ ประชาคมอาเซียน  มีมโนธรรม ชี้ถูก ชี้ผิด  มีจุดยืน กล้าแสดงออก และทำในสิ่งที่ ถูกต้อง 5. เป็นปากให้สังคมและ ประชาคมอาเซียน  พูดแทน สะท้อนปัญหา  กระบอกเสียงเสนอ ทางออก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

12 Page 12 ต่อ 6. เป็นมือให้สังคมและ ประชาคมอาเซียน  เชื่อมโยงทฤษฎีวิชาการสู่ ภาคปฏิบัติ  ไม่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง  ถลกแขนเสื้อทำจริง ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

13 Page 13  มหาวิทยาลัยต้องเป็น “ มดลูกให้สังคม ”  ฟูมฟักและพัฒนาเด็ก รุ่นใหม่ ให้เป็นคนใน แบบที่พึงประสงค์

14 Page 14 กลยุทธการพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคม อาเซียน 1. การพัฒนาผู้เรียนบนฐาน สมรรถนะ 2. การพัฒนาหลักสูตรให้ พอดีกับผู้เรียน 3. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความ เป็นสากล 4. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนที่มีประสิทธิภาพ 5. การพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะการคิด ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

15 Page 15 ต่อ 6. การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิต สาธารณะ 7. การพัฒนาผู้เรียนให้รู้กว้าง 8. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ 9. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น เลิศ 10. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น อาเซียน ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

16 Page 16 ต่อ 11. การพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้ด้านกฎหมาย กติการะหว่างประเทศ 12. การพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นนักเรียนรู้ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

17 Page 17 สรุป  มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้ o เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า o เป็นสมอง เป็นตา เป็นหู เป็นหัวใจ เป็นปาก และเป็นมือ ให้สังคม  เพื่อให้ประเทศชาติและสังคม สามารถอยู่รอด แข่งขันได้ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

18 Page 18 กองทุนเวลาเพื่อสังคม Email : Timebank.Thai@gmail.comTimebank.Thai@gmail.com Tel & Fax : 0-2711-7494 ตู้ ป. ณ. 420 ปณจ. พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 Website: http://www.kriengsak.com http://www.kriengsak.com E-mail: kriengsak@kriengsak.com, Kriengsak@post.harvard.edu เบอร์โทร : 08-1776-8989 เบอร์แฟกซ์ : 0-2711-7474 ตู้ ป. ณ. 369 ปณจ. พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

19 Page 19 สามารถติดตามข่าวสารทาง Social Network ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Dr.Dan) ได้ที่... http://www.facebook.com/drdancando http://www.twitter.com/drdancando http://www.drkriengsak.hi5.com www.drdancando.com www.oknation.net/blog/kriengsak กองทุนเวลาเพื่อสังคม Email : Timebank.Thai@gmail.comTimebank.Thai@gmail.com Tel & Fax : 0-2711-7494 ตู้ ป.ณ. 420 ปณจ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

20 ©โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ติดต่อ โทร. : 081-776- 8989 E-mail : kriengsak@kriengsak.com www.facebook.com/dr dancando


ดาวน์โหลด ppt Page 1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ณ โรงแรมพาวิลเลียน ควีนเบย์ อ่าวนาง จ. กระบี่ วันจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google