งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( ทาโร ยามาเน่ ) n=N/1+N(e) 2 วิธีได้มาซึ่งขนาดของตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( ทาโร ยามาเน่ ) n=N/1+N(e) 2 วิธีได้มาซึ่งขนาดของตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( ทาโร ยามาเน่ ) n=N/1+N(e) 2 วิธีได้มาซึ่งขนาดของตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2 การใช้สูตรของทาโรฯ  มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 385 คน จะมีกลุ่มตัวอย่างกี่คน  มีประชากรในประเทศไทย 60 ล้านคน จะมีกลุ่ม ตัวอย่างกี่คน  54324  78910  123456 *** ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณด้วย สูตรทาโร ยามาเน่ พบว่าขนาดตัวอย่างที่ได้มีไม่ เกิน 400 ***

3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  แบบใส่คืน สลากกินแบ่งรัฐบาล  แบบไม่ใส่คืน หยิบรางวัล  การสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น : ไม่ทราบโอกาส ไม่ สามารถคาดคะเนได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้รับเลือก หรือไม่ แบบบังเอิญ พบที่ไหนเก็บที่นั่น ไม่มีการวางแผน แบบบังเอิญ พบที่ไหนเก็บที่นั่น ไม่มีการวางแผน แบบโควตา แบ่งเป็นกลุ่มตามที่ผู้วิจัยเห็นควร จากนั้นเลือกมาก จากกลุ่มตัวอย่างนั้น เช่น บัตรชมคอนเสริตที่แจกไปยังคณะ วิชาทั้ง 4 คณะ ในสัดส่วนที่เหมาะสม แบบโควตา แบ่งเป็นกลุ่มตามที่ผู้วิจัยเห็นควร จากนั้นเลือกมาก จากกลุ่มตัวอย่างนั้น เช่น บัตรชมคอนเสริตที่แจกไปยังคณะ วิชาทั้ง 4 คณะ ในสัดส่วนที่เหมาะสม แบบลูกโซ่ แบบเน็ตเวิร์ค เช่น การขายสินค้าแบบขายตรง แบบลูกโซ่ แบบเน็ตเวิร์ค เช่น การขายสินค้าแบบขายตรง เฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับวินิจฉัย วิจารณญาณ ของนักวิจัยเอง เลือกใครก็ได้ เฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับวินิจฉัย วิจารณญาณ ของนักวิจัยเอง เลือกใครก็ได้

4 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  การสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น : โอกาสของการถูก เลือกมีได้ทุกคน คาดคะเนความคลาดเคลื่อนได้ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เช่น การหยิบเลือกจากบัญชีรายชื่อ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เช่น การหยิบเลือกจากบัญชีรายชื่อ สุ่มแบบมีระบบ เช่น การหยิบจากบัญชีแต่กำหนดเงื่อนไข ตัวอย่างหยิบจากนักศึกษาที่มีเลขประจำตัวเป็นเลขคู่หรือเลข คี่ สุ่มแบบมีระบบ เช่น การหยิบจากบัญชีแต่กำหนดเงื่อนไข ตัวอย่างหยิบจากนักศึกษาที่มีเลขประจำตัวเป็นเลขคู่หรือเลข คี่ แบ่งชั้นภูมิ แบ่งตามลักษณะในกลุ่มที่เหมือนกันแล้วเลือกมา ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มของเพศ กลุ่มของชั้นปี กลุ่มของสี แบ่งชั้นภูมิ แบ่งตามลักษณะในกลุ่มที่เหมือนกันแล้วเลือกมา ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มของเพศ กลุ่มของชั้นปี กลุ่มของสี แบ่งกลุ่ม แบ่งกลุ่มแต่ลักษณะในกลุ่มต่างกันแล้วเลือกมา ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด แบ่งกลุ่ม แบ่งกลุ่มแต่ลักษณะในกลุ่มต่างกันแล้วเลือกมา ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด แบ่งหลายชั้น ( เอามาจากแบ่งกลุ่ม ) เช่น หมู่บ้าน ตำแหน่ง : ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชน, นักธุรกิจ แบ่งหลายชั้น ( เอามาจากแบ่งกลุ่ม ) เช่น หมู่บ้าน ตำแหน่ง : ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชน, นักธุรกิจ

5 1. สร้างตัวแปรใหม่ชื่อ salary = income+tax 2. ลดอายุลงคนละ 5 ปีไว้ใน newage 3. คำนวณภาษีที่ต้องจ่ายจาก รายได้ โดยเก็บภาษีร้อยละ 5 เก็บไว้ใน newtax 4. เพิ่มอายุให้เพศชายคนละ 5 ปี ไว้ใน add5 5. เพิ่มรายได้ให้กับคนโสดคน ละ 500 บาท ไว้ new500

6 1. นับอายุคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ไว้ในตัวแปร cage 2. นับจำนวนผู้ที่ได้เกรดมากกว่าเกรด C ไว้ใน ตัวแปร cgrade


ดาวน์โหลด ppt ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( ทาโร ยามาเน่ ) n=N/1+N(e) 2 วิธีได้มาซึ่งขนาดของตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google