งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือวิจัย

2 BC428 Research in Business Computer 2 ความหมายของคำศัพท์ Population Sample Statistic Parameter Sampling Estimate

3 BC428 Research in Business Computer 3 ความหมาย สัญลักษณ์ ค่าสถิติ ค่าพารามิเต อร์ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน s  ความแปรปรวน s2s2  2 สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ r  ตัวอย่างสัญลักษณ์

4 BC428 Research in Business Computer 4 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

5 BC428 Research in Business Computer 5 วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1. การกำหนดขนาดโดยใช้เกณฑ์ร้อยละของ ประชากรที่ศึกษา จำนวน ประชากร จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง หลักร้อย 15-30% หลักพัน 10-15% หลักหมื่น 5-10%

6 BC428 Research in Business Computer 6 Ex ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน ?

7 BC428 Research in Business Computer 7 2. กำหนดขนาดโดยใช้วิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ตัวอย่างจากสูตร โดยที่ n หมายถึง ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง N หมายถึง ขนาดของประชากร e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของ การสุ่มตัวอย่าง

8 BC428 Research in Business Computer 8 Ex ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน ?

9 BC428 Research in Business Computer 9 3. กำหนดขนาดโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ดูตารางใน หนังสือหน้า 37 Ex ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน ?

10 BC428 Research in Business Computer 10 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 1.Nonprobability Sampling 2.Probability Sampling

11 BC428 Research in Business Computer 11 Nonprobability Sampling •Accidental Sampling •Convenience Sampling •Purposive Sampling •Quota Sampling

12 BC428 Research in Business Computer 12 Probability Sampling •Simple Random Sampling – วิธีการจับฉลาก –วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม

13 BC428 Research in Business Computer 13 •Systematic Random Sampling เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการเรียงลำดับ แล้ว กำหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่ม เช่น ประชากรทั้งหมด 400 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างจาก ทั้งหมดประมาณ 100 คน •นำประชากรทั้งหมด หารด้วยกลุ่มตัวอย่าง •เลือกสุ่มคนแรกของกลุ่มตัวอย่าง จากเลข 1 ถึง 4 โดยอาจจะใช้วิธีจับฉลาก หรือใช้ตารางเลขสุ่ม สมมติว่า จับฉลากได้คนที่ 2 ดังนั้น คนแรกจะเป็นคนที่ 2 ดัง ตัวอย่างในตาราง •คนต่อไป จะเพิ่มขึ้นทีละ 4 ไปเรื่อย ๆ คือ กลุ่มตัวอย่าง คนที่ 2, 6, 10,... จนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ

14 BC428 Research in Business Computer 14 •Stratified Random Sampling

15 BC428 Research in Business Computer 15 •Cluster Random Sampling

16 BC428 Research in Business Computer 16 •Multi-stage Random Sampling มหาวิทยาลัยในเขต กรุงเทพมหานคร Population สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ มหาวิทยาลัยรัฐบาล, มหาวิทยาลัยเอกชน และ ราชภัฎและสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล เลือกสถาบันการศึกษา ทั้ง 3 ชั้นภูมิ ๆ กลุ่มละ 2 สถาบัน สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ สุ่มโดยจำแนก ตามสาขาวิชาได้เป็น 3 กลุ่มสาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดสัดส่วน โดย สัดส่วนของทั้ง 3 สาขาวิชา เป็น 16:6:78 สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยจำแนกตาม ชั้นปี โดยแบ่งได้เป็น 4 ชั้นปี คือ ชั้น ปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 สุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 690 คน ได้ สถาบันการศึกษา แห่งละ 115 คน ตามสัดส่วนของข้อมูลที่สุ่มมา Sample

17 BC428 Research in Business Computer 17 เครื่องมือการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือการวิจัย การแจกแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questio nnaire) การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) การสังเกตแบบสังเกต (Observe Form)

18 BC428 Research in Business Computer 18 การตรวจสอบเครื่องมือ •ความเที่ยงตรงหรือความถูกต้อง (Validity) •ความเชื่อมั่น (Reliability)

19 BC428 Research in Business Computer 19 รูปแบบของคำถาม 1.Quantity Questions  เกรดเฉลี่ยของท่าน..............................  อายุ.................. ปี  ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต..................... ปี  ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต.................. ชั่วโมง/ครั้ง

20 BC428 Research in Business Computer 20 2. Dichotomous Questions  เพศ  ชาย  หญิง  ท่านสูบบุหรี่หรือไม่  สูบ  ไม่สูบ  ท่านเคยเลือกซื้อสินค้าใน Online Catalog หรือไม่  เคย  ไม่เคย

21 BC428 Research in Business Computer 21 3. Multiple Choice Questions  ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน  0-6 ปี  7-12 ปี  13 - 18 ปี  มากกว่า 18 ปี  อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ใดที่ท่านนิยมใช้มากที่สุด  เครื่องพิมพ์  กล้องดิจิตอล  เครื่องสแกนเนอร์  ไมโครโฟน  จ อยซ์สติก

22 BC428 Research in Business Computer 22 4. Multiple Response  กิจกรรมที่ท่านนิยมทำในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  สนทนาออนไลน์ ทาง MSN, ICQ เป็นต้น  อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ  ซื้อสินค้าออนไลน์(Online Shopping)  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................

23 BC428 Research in Business Computer 23 5. Ranking Questions  กิจกรรมที่ท่านนิยมทำในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เลือกเพียงแค่ 3 ลำดับ โดยกำหนดลำดับที่สำคัญที่สุด เป็นลำดับที่ 1)  สนทนาออนไลน์ ทาง MSN, ICQ เป็นต้น  อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ  ซื้อสินค้าออนไลน์(Online Shopping)  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................

24 BC428 Research in Business Computer 24 6. Scale Questions ระดับความชอบ ประโยชน์จากการใช้ มาก ที่สุด มากปาน กลาง น้อยน้อย ที่สุด ความเร็ว ความสะดวกสบาย ความทันสมัยของ ข้อมูลข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล  ระดับความชอบในการใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องต่าง ๆ

25 BC428 Research in Business Computer 25 7. Open-ended Questions  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้ อินเทอร์เน็ต.................................................................................  ข้อชี้แนะ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์........................................................................................................................................................

26 BC428 Research in Business Computer 26 การจัดทำคู่มือลงรหัส •แบบ nominal scale เช่น เพศ O หญิง O ชาย 2 Sex กำหนดให้ 1เ1เ พศหญิง 2เ2เ พศชาย

27 BC428 Research in Business Computer 27 •แบบ Ordinal Scale 1. ในกรณีที่เลือกตอบได้หลายคำตอบ เช่น ท่านชอบอ่านวารสารประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) O บันเทิง O คอมพิวเตอร์ O สารคดี O ท่องเที่ยว A1 A2 A3 A4 1 0 1 0 กำหนดให้ 0 แทนไม่ เลือก 1 แทนเลือก

28 BC428 Research in Business Computer 28 2. ในกรณีเลือกตอบได้หลายแบบ และ ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ มี 2 แบบ 2.1 กรณีที่จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวน ทางเลือก A1 A2 A3 A4 3 1 2 4 กำหนดให้ รหัส เป็นลำดับ ที่ตอบ คือ : 1 เ ป็น ลำดับ 1 2 เ ป็น ลำดับ 2 3 เ ป็น ลำดับ 3 4 เ ป็น ลำดับ 4 เช่น เรียงลำดับแหล่ง ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ( ชอบมากเป็นอันดับ 1) ( 3 ) น้ำตก ( 1 ) ภูเขา ( 2 ) ทะเล ( 4 ) โบราณสถาน

29 BC428 Research in Business Computer 29 2.2 กรณีที่เลือกไม่ครบทุกตัวเลือก สามารถทำได้ 2 วิธี แบบ A เอาตัวเลือกมาสร้างเป็นตัวแปร เช่น เรียงลำดับแหล่ง ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ( เลือก แค่ 3 ลำดับ ) ( 3 ) น้ำตก ( 1 ) ภูเขา ( ) ทะเล ( 2 ) โบราณสถาน A1 A2 A3 A4 3 1 0 2 กำหนดให้ รหัส เป็นลำดับ ที่ตอบ คือ : 1 เ ป็น ลำดับ 1 2 เ ป็น ลำดับ 2 3 เ ป็น ลำดับ 3 0 เ ป็นไม่ เลือก

30 BC428 Research in Business Computer 30 แบบ B เอาลำดับมาสร้างเป็นตัวเลือก เช่น เรียงลำดับแหล่ง ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ( เลือกแค่ 3 ลำดับ ) ( 3 ) น้ำตก ( 1 ) ภูเขา ( ) ทะเล ( 2 ) โบราณสถาน B1 B2 B3 2 4 1 กำหนดให้ รหัส เป็นลำดับ ของ ตัวเลือก : 1 น ้ำตก 2 ภ ูเขา 3 ท ะเล 4 โบราณ สถาน

31 BC428 Research in Business Computer 31 ตัวอย่างแบบสอบถาม 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. ปัจจุบันท่านศึกษาอยู่ในภาควิชา ใด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การตลาด  การเงิน 3. ปัจจุบันท่านศึกษาชั้นปีใด  ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4 4. รายได้.............................. บาท / เดือน Sex  Major  Year  Income 

32 BC428 Research in Business Computer 32 ตารางการทำคู่มือลงรหัส เลขที่ คำถาม ชื่อตัวแปรรายการ ข้อมูล ขนาดของ ตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้และ ความหมาย ข้อสังเกต ข้อ 1sexเพศ1จำนวนเต็ม 1 ชาย 2 หญิง 9 ไม่ตอบ เลือกได้ 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google