งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย
บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย BC428 Research in Business Computer

2 BC428 Research in Business Computer
ความหมายของคำศัพท์ Population Sampling Sample Parameter Statistic Estimate BC428 Research in Business Computer

3 BC428 Research in Business Computer
ตัวอย่างสัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ ค่าสถิติ ค่าพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน s ความแปรปรวน s2   2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r BC428 Research in Business Computer

4 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
BC428 Research in Business Computer

5 วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. การกำหนดขนาดโดยใช้เกณฑ์ร้อยละของประชากรที่ศึกษา จำนวนประชากร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง หลักร้อย 15-30% หลักพัน 10-15% หลักหมื่น 5-10% BC428 Research in Business Computer

6 BC428 Research in Business Computer
Ex ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน ? BC428 Research in Business Computer

7 2. กำหนดขนาดโดยใช้วิธีของทาโร ยามาเน(Taro Yamane)
ตัวอย่างจากสูตร โดยที่ n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N หมายถึง ขนาดของประชากร e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง BC428 Research in Business Computer

8 BC428 Research in Business Computer
Ex ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน ? BC428 Research in Business Computer

9 3. กำหนดขนาดโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan
ดูตารางใน หนังสือหน้า 37 Ex ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คน ? BC428 Research in Business Computer

10 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Nonprobability Sampling Probability Sampling BC428 Research in Business Computer

11 Nonprobability Sampling
Accidental Sampling Convenience Sampling Purposive Sampling Quota Sampling BC428 Research in Business Computer

12 BC428 Research in Business Computer
Probability Sampling Simple Random Sampling วิธีการจับฉลาก วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม BC428 Research in Business Computer

13 BC428 Research in Business Computer
Systematic Random Sampling เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการเรียงลำดับ แล้ว กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่ม เช่น ประชากรทั้งหมด 400 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างจากทั้งหมดประมาณ 100 คน นำประชากรทั้งหมด หารด้วยกลุ่มตัวอย่าง เลือกสุ่มคนแรกของกลุ่มตัวอย่าง จากเลข 1 ถึง 4 โดยอาจจะใช้วิธีจับฉลาก หรือใช้ตารางเลขสุ่ม สมมติว่าจับฉลากได้คนที่ 2 ดังนั้น คนแรกจะเป็นคนที่ 2 ดังตัวอย่างในตาราง คนต่อไป จะเพิ่มขึ้นทีละ 4 ไปเรื่อย ๆ คือ กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2, 6, 10,... จนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ BC428 Research in Business Computer

14 BC428 Research in Business Computer
Stratified Random Sampling BC428 Research in Business Computer

15 BC428 Research in Business Computer
Cluster Random Sampling BC428 Research in Business Computer

16 BC428 Research in Business Computer
Multi-stage Random Sampling มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร Population สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ มหาวิทยาลัยรัฐบาล , มหาวิทยาลัยเอกชน และ ราชภัฎและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เลือกสถาบันการศึกษาทั้ง 3 ชั้นภูมิ ๆ กลุ่มละ 2 สถาบัน สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ สุ่มโดยจำแนกตามสาขาวิชาได้เป็น 3 กลุ่มสาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดสัดส่วน โดยสัดส่วนของทั้ง 3 สาขาวิชา เป็น 16:6:78 สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยจำแนกตามชั้นปี โดยแบ่งได้เป็น 4 ชั้นปี คือ ชั้นปี1 ชั้นปี2 ชั้นปี3 และชั้นปี4 สุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 690 คน ได้สถาบันการศึกษา แห่งละ 115 คน ตามสัดส่วนของข้อมูลที่สุ่มมา Sample BC428 Research in Business Computer

17 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือการวิจัย การแจกแบบสอบถาม แบบสอบถาม(Questionnaire) การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์(Interview Form) การสังเกต แบบสังเกต(Observe Form) BC428 Research in Business Computer

18 การตรวจสอบเครื่องมือ
ความเที่ยงตรงหรือความถูกต้อง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) BC428 Research in Business Computer

19 BC428 Research in Business Computer
รูปแบบของคำถาม Quantity Questions เกรดเฉลี่ยของท่าน อายุ ปี ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ปี ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ชั่วโมง/ครั้ง BC428 Research in Business Computer

20 BC428 Research in Business Computer
2. Dichotomous Questions เพศ  ชาย  หญิง ท่านสูบบุหรี่หรือไม่  สูบ  ไม่สูบ ท่านเคยเลือกซื้อสินค้าใน Online Catalog หรือไม่  เคย  ไม่เคย BC428 Research in Business Computer

21 BC428 Research in Business Computer
3. Multiple Choice Questions ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน  0-6 ปี  7-12 ปี  ปี  มากกว่า 18 ปี อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ใดที่ท่านนิยมใช้มากที่สุด  เครื่องพิมพ์  กล้องดิจิตอล  เครื่องสแกนเนอร์  ไมโครโฟน  จอยซ์สติก BC428 Research in Business Computer

22 BC428 Research in Business Computer
4. Multiple Response กิจกรรมที่ท่านนิยมทำในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  สนทนาออนไลน์ ทาง MSN, ICQ เป็นต้น  อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์( )  ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ  ซื้อสินค้าออนไลน์(Online Shopping)  อื่น ๆ โปรดระบุ BC428 Research in Business Computer

23 BC428 Research in Business Computer
5. Ranking Questions กิจกรรมที่ท่านนิยมทำในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เลือกเพียงแค่ 3 ลำดับ โดยกำหนดลำดับที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่ 1)  สนทนาออนไลน์ ทาง MSN, ICQ เป็นต้น  อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์( )  ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ  ซื้อสินค้าออนไลน์(Online Shopping)  อื่น ๆ โปรดระบุ BC428 Research in Business Computer

24 BC428 Research in Business Computer
6. Scale Questions ระดับความชอบในการใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องต่าง ๆ ระดับความชอบ ประโยชน์จากการใช้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ความเร็ว ความสะดวกสบาย ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของข้อมูล BC428 Research in Business Computer

25 BC428 Research in Business Computer
7. Open-ended Questions ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อชี้แนะ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ BC428 Research in Business Computer

26 การจัดทำคู่มือลงรหัส
แบบ nominal scale เช่น เพศ O หญิง O ชาย Sex 2 กำหนดให้ เพศหญิง เพศชาย BC428 Research in Business Computer

27 BC428 Research in Business Computer
แบบ Ordinal Scale 1. ในกรณีที่เลือกตอบได้หลายคำตอบ เช่น ท่านชอบอ่านวารสารประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) O บันเทิง O คอมพิวเตอร์ O สารคดี O ท่องเที่ยว A1 A2 A3 A4 1 กำหนดให้ 0 แทนไม่เลือก 1 แทนเลือก BC428 Research in Business Computer

28 BC428 Research in Business Computer
2. ในกรณีเลือกตอบได้หลายแบบ และให้เรียงลำดับตามความสำคัญ มี 2 แบบ 2.1 กรณีที่จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวนทางเลือก เช่น เรียงลำดับแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ (ชอบมากเป็นอันดับ 1) ( 3 ) น้ำตก ( 1 ) ภูเขา ( 2 ) ทะเล ( 4 ) โบราณสถาน กำหนดให้รหัส เป็นลำดับที่ตอบคือ : 1 เป็นลำดับ 1 2 เป็นลำดับ 2 3 เป็นลำดับ 3 4 เป็นลำดับ 4 A1 A2 A3 A4 3 1 2 4 BC428 Research in Business Computer

29 BC428 Research in Business Computer
2.2 กรณีที่เลือกไม่ครบทุกตัวเลือก สามารถทำได้ 2 วิธี แบบ A เอาตัวเลือกมาสร้างเป็นตัวแปร เช่น เรียงลำดับแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ (เลือกแค่ 3 ลำดับ) ( 3 ) น้ำตก ( 1 ) ภูเขา ( ) ทะเล ( 2 ) โบราณสถาน กำหนดให้รหัส เป็นลำดับที่ตอบคือ : 1 เป็นลำดับ 1 2 เป็นลำดับ 2 3 เป็นลำดับ 3 0 เป็นไม่เลือก A1 A2 A3 A4 3 1 2 BC428 Research in Business Computer

30 BC428 Research in Business Computer
เช่น เรียงลำดับแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ (เลือกแค่ 3 ลำดับ) ( 3 ) น้ำตก ( 1 ) ภูเขา ( ) ทะเล ( 2 ) โบราณสถาน กำหนดให้รหัส เป็นลำดับของ ตัวเลือก: 1 น้ำตก 2 ภูเขา 3 ทะเล 4 โบราณสถาน B1 B2 B3 2 4 1 BC428 Research in Business Computer

31 BC428 Research in Business Computer
ตัวอย่างแบบสอบถาม 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. ปัจจุบันท่านศึกษาอยู่ในภาควิชาใด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การตลาด  การเงิน 3. ปัจจุบันท่านศึกษาชั้นปีใด  ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4 4. รายได้ บาท/เดือน Sex  Major  Year  Income  BC428 Research in Business Computer

32 ตารางการทำคู่มือลงรหัส
เลขที่คำถาม ชื่อตัวแปร รายการ ข้อมูล ขนาดของ ตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้และความหมาย ข้อสังเกต ข้อ 1 sex เพศ 1 จำนวนเต็ม 1 ชาย 2 หญิง 9 ไม่ตอบ เลือกได้ 1 คำตอบ BC428 Research in Business Computer


ดาวน์โหลด ppt การสุ่มตัวอย่างและเครื่องมือวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google