งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากร การคำนวณขนาด ตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากร การคำนวณขนาด ตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากร การคำนวณขนาด ตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ประชากรในความหมายของการวิจัย ในเชิงปริมาณ ต้องพิจารณาถึงพรมแดนที่เป็นหน่วยในเชิง พื้นที่ซึ่งหมายถึงกรอบของประชากรที่จะใช้เป็น ฐานคิดเพื่อการคำนวณขนาดตัวอย่างและกรอบ ในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame) ก่อน ต้องมีอ้างอิงเสมอว่าข้อมูลได้มาจากแหล่งใด ข้อมูลของประชากรจะมีสองลักษณะ คือ (1) ประชากรที่นับจำนวนได้แน่นอน เช่น จำนวน ทหาร จำนวนนักเรียน จำนวนร้านค้า ฯลฯ (2) ประชากรที่ไม่สามารถนับได้ หรือ ไม่ทราบ จำนวนที่แน่นอน เช่น หญิงบริการทางเพศ ผู้ป่วยที่มีเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยด้วยโรคทางจิต ฯลฯ

3 สูตรในการคำนวนขนาดตัวอย่าง ด้วยการที่มีลักษณะของการทราบจำนวน ประชากรที่แน่นอน และการไม่ทราบขนาด ประชากรที่แน่นอน จึงต้องมีวิธีการคำนวนขนาด ตัวอย่างด้วยสูตรที่ต่างกัน สูตรที่นิยมใช้ในการคำนวนขนาดตัวอย่างเมื่อ ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนคือ สูตรของ Taro Yamane (1973) เหตุผลเพราะเป็นสูตรที่ ง่าย ไม่ซับซ้อน ที่สำคัญคือ บอกถึงจำนวน ตัวอย่างขั้นต่ำที่ต้องเก็บมาเพื่อการวิเคราะห์

4 ประชากรกับขนาดตัวอย่างที่ คำนวนได้ ที่สำคัญคือการเป็นตัวแทนที่ดีที่สุด 240 100,000 5000 ความแม่นตรง ที่ครอบคลุม

5 สูตรในการคำนวนขนาดของตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อนำไปสูการเป็นตัวแทนของประชากรที่ ไกล้เคียงที่สุด ทุกสูตรให้จำนวนขั้นต่ำ สูตรในการคำนวณขนาดตัวอย่างที่นิยมใช้ เมื่อทราบประชากรที่แน่นอน คือ สูตรของ Yamanae (1973) n = N 1+Ne 2 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N = จำนวนประชากร e = ค่าความคาดเคลื่อน ( นิยมใช้ 0.05) Yamanae, Taro(1973), Statistics: An Introductory Analysis. London: John Weather Hill, Inc.

6 เมื่อไม่ทราบจำนวนประชากรที่ แน่นอน สูตรที่อาศัยฐานคิดจากข้อมูลเดิมที่ บอกว่าน่าจะมีเหตุการเกิดขึ้น ประมาณร้อยละเท่าใด สูตรในการคำนวนขนาดของตัวอย่างคือ n = Z 2 P(1-P)/D 2 เมื่อ D = ค่าความคลาด เคลื่อน (0.05) P = ร้อยละของเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น Z = 1.960

7 เมื่อไม่ทราบขนาดประชากร และจำนวนประชากรมีจำนวนมาก มหาศาล สูตรที่ใช้คือ n = Z 2 σ 2 E 2 โดย n = ขนาดตัวอย่าง Z= 1.960 E = 0.05 σ 2 = ค่าความแปรปรวนของประชากรโดยทั่วไปจะ ได้จากการสำรวจครั้งที่ ผ่านมา

8 เมื่อทราบขนาดประชากร และจำนวนประชากรมีจำนวนมาก มหาศาล แต่ไม่เลือกซ้ำ (with no replacement) สูตรในการคำนวนคือ n = NZ 2 σ 2 NE 2 + Z 2 σ 2 โดย n = ขนาดตัวอย่าง Z= 1.960 E = 0.05 σ 2 = ค่าความแปรปรวนของประชากรโดยทั่วไปจะได้จากการ สำรวจครั้งที่ ผ่านมา

9

10 วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ หัวใจของการวิจัยในเชิงปริมาณคือ การเป็นตัว แทนที่ถูกต้องที่สุด (Representativeness) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Probability Random Sampling และ Non - Probability Random Sampling วิธีการหยิบตัวอย่าง ด้วยวิธีการหยิบแบบจับฉลาก (Simple Random Sampling) วิธีการสุ่มต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและคำถาม ของการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลต้องเกี่ยวข้อง กับโอกาสของความน่าจะเป็น จึงจะนำไปสู่การ พิสูจน์ถึง Determinants หรือ ปัจจัยได้

11 วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 1. การจับฉลาก (Simple Random Sampling) ใช้ใน การเลือก หรือ หยิบขึ้นมา แต่ต้องมีกรอบการสุ่มที่ แน่นอน 2. การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) พบที่ ไหน ถามใครก็ได้ที่ร่วมมือ 3. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Multistage Sampling) แบ่งตามชั้นภูมิของที่มาของหน่วยในการสุ่มตัวอย่าง คล้ายกับผังองค์กร หรือ ผังการบริหาร วิธีการคือ แบ่ง ออกเป็นชั้นๆ 4. การสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Stratified Sampling) แบ่ง ตามชั้นของที่มาของหน่วยในการสุ่มตัวอย่างแต่แยกตามเขตที่อยู่อาศัย เช่น เขตเมือง และเขตชนบท ตัวอย่างเช่น จากภาค มาจังหวัด มาอำเภอ มาตำบล มาเขตเมืองและเขต ชนบท มาหมู่บ้าน 5. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่เกาะกัน (Cluster Sampling) แบ่งตาม Cluster แล้วหยิบ ขึ้นมา ต้องเป็น Cluster ตามธุรกิจ วิธีการสุ่มตัวอย่างที่กำลังเป็นที่นิยม

12 การคำนวณตามสัดส่วนประชากร การคำนวณตามสัดส่วนประชากร (Probability Proportional to Size : PPS) นครราชสีม า 40,000 คน ราชบุรี 28,000 คน เชียงใหม่ 35,000 คน นครศรีธรรม ราช 29,000 คน

13 ตัวอย่าง เรื่อง : การางแผนครอบครัว จังหวัด ตัวอย่าง เชียงใหม่ นครราชสีมา ราชบุรี นครศรีธรรมร าช กลุ่มตัวอย่าง : ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่แต่งงาน แล้ว อายุ 15-49 ปี ประชากร 35,000 คน 40,000 คน 28,000 คน 29,000 คน จำนวน ตัวอย่าง 1,114 1,273 891 923 รวม 132,000 คน 4,200

14 วิธีการคำนวณ จังหวัด ตัวอย่าง เชียงใหม่ ประชากร 35,000 คน จำนวน ตัวอย่าง 1,114 จำนวนตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ = 35,000 X 4,200 = 1,114 132,0 00 โดยที่ 4,200/132,000 = 0.00318 เป็นค่าสัดส่วนของจำนวนตัวอย่างต่อจำนวนประชากรจริง


ดาวน์โหลด ppt ประชากร การคำนวณขนาด ตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google