งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) ความหมายของตลาด การติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการกันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งในสถานที่ที่เป็นตลาดโดยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) ความหมายของตลาด การติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการกันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งในสถานที่ที่เป็นตลาดโดยทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 บทที่ 5 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) ความหมายของตลาด การติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการกันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งในสถานที่ที่เป็นตลาดโดยทั่วไป เช่น ตลาดสามย่าน ตลาดประตูน้ำ รวมถึง การติดต่อกันทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ พาณิชย์ อิเลคโทรนิค ฯลฯ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่ สมบูรณ์ ประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

3 2 ดุลยภาพของตลาดโดยใช้กลไกราคา Ø ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) อยู่ ณ จุดที่ อุปสงค์ เท่ากับ อุปทาน Ø ราคาสินค้าจะที่ทำให้อุปสงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่า ราคาดุลยภาพ Ø ปริมาณสินค้า ณ ระดับราคาดุลยภาพเรียกว่า ปริมาณดุลภาพ P Q D 30 300 400 50 200 E S Excess Supply

4 3 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด อุปสงค์และอุปทาน ( ที่ไม่ใช่ราคา ) เช่น รายได้ เทคนิคการผลิต การคาดคะเน ของผู้บริโภค ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลย ภาพ ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับอุป สงค์ · กรณีอุปสงค์เพิ่มขึ้น · กรณีอุปสงค์ลดลง P Q D0 D0 S D1D1 E E1E1 P Q D0 D0 S D1D1 E E1E1

5 4 ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับ อุปทาน · กรณีอุปทานเพิ่มขึ้น P Q D0 D0 S0S0 E1E1 S1S1 E P Q S0S0 D0 D0 E E1E1 · กรณีอุปทานลดลง S1S1

6 5 การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับอุปสงค์และอุปทาน · กรณีอุปสงค์เพิ่มขึ้นมากกว่า อุปทานเพิ่มขึ้น P Q D0 D0 S0S0 E1E1 S1S1 E D1D1

7 6  การแทรกแซงด้าน ราคา การแทรกแซงกลไกตลาด การกำหนดราคาขั้นต่ำ (Minimum Price Policy) 1. ประกันราคาขั้นต่ำ (Price Support Policy) 2. การจ่ายเงินอุดหนุนผู้ผลิต (Producer Subsidy) 3. การลดปริมาณการผลิต (Product Restriction) การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling)  การเก็บภาษีสินค้าและบริการ

8 7 การประกันราคาขั้นต่ำ (Price Support Policy) P Q D0 D0 S0S0 Ps Qd E Po Qo Qs Excess Supply รัฐบาลต้องรับซื้อสินค้า ส่วนเกิน = ผลของการ แทรกแซง ผู้ผลิตขายสินค้าได้ ราคาสูงขึ้น = ผู้บริโภคซื้อสินค้าราคา แพงขึ้น =

9 8 การจ่ายเงินอุดหนุนผู้ผลิต (Producer Subsidy) P Q D0 D0 S0S0 E Po Qo Ps รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน ให้ผู้ผลิต = ผลของการ แทรกแซง ผู้ผลิตขายสินค้าได้ ราคาสูงขึ้น = ผู้บริโภคซื้อสินค้าราคา เท่าเดิม (Po)

10 9 การลดปริมาณการผลิต (Product Restriction) P Q D0 D0 S0S0 E Po Qo S1S1 P1 E1E1 Q1 ผลของการ แทรกแซง ผู้ผลิตขายสินค้าได้ ราคาสูงขึ้น = ผู้บริโภคซื้อสินค้าราคา เพิ่มขึ้น = ผลของการลดปริมาณการผลิต คือ P สูงขึ้น แต่ Q ลดลง จาก Po Qo เป็น P1 Q1 แต่ผู้ผลิตจะมีรายรับเพิ่มขึ้น หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ Ed

11 10 Ed= % Q / % P รายรับ = ราคา x ปริมาณ =P x Q ถ้า Ed > 1 รายรับจะลดลงถ้า Ed < 1 รายรับจะเพิ่มขึ้น สมมุติ P เพิ่ม 20%, Q ลด 10% ถ้า รายรับเดิม = Po x Qo = 20 x 100 = รายรับใหม่ = P1 x Q1 = 24 x 90 = สมมุติ P เพิ่ม 10%, Q ลด 20% ถ้า รายรับเดิม = Po x Qo = 20 x 100 = รายรับใหม่ = P1 x Q1 = 22 x 80 =

12 11 กำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) เป็นการแทรกแซง เพื่อช่วยผู้บริโภค Px Qx D E S Pe Pc QsQdQd ผลิตและผู้บริโภคซื้อขายกันในราคา Pc เกิด Excess D = รัฐต้องใช้การปันส่วนสินค้า และหามาตรการป้องกันตลาดมืด ผลของการ แทรกแซง Excess D

13 12 การเก็บภาษีสินค้าและบริการ เก็บภาษีต่อหน่วยผู้ขาย Px Qx So S1 P1 Tax Po Qo Q1

14 13 E1 Px Qx DoDo Eo So การเก็บภาษีสินค้าและบริการ S1 B D PoPo Qo P1P1 Q1 TAX รายได้ภาษีที่รัฐจัดเก็บ = ผู้ซื้อเสียภาษี = ผู้ขายเสียภาษี = *** ภาระภาษี จะตกอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ Ed และ Es

15 14 อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ำ (0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2117560/slides/slide_15.jpg", "name": "14 อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ำ (0

16 15 อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง (1>Ed<  ) ผู้ขายจะรับภาระภาษีมากกว่า Px Qx So QoQo Q1 E S1 D

17 16 ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theory) อธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เกษตรกรรม ซึ่งผู้ผลิตจะราคาสินค้าเกษตรใน ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมา เป็นตัวกำหนดปริมาณสินค้า ที่จะขายในช่วงถัดไป ทำให้การเปลี่ยนแปลงของ ราคาและปริมาณของสินค้ามีลักษณะเหมือนใยแมง มุม Px Qx Q3Q3 P3 Q2Q2 P2 P1 S D

18 17 Px ( บาท ) Qx ( หน่ว ย ) DoDo Eo So S1 3030 150 50 100 E1 1. ก่อนเก็บภาษี ราคาดุลภาพ เท่ากับ........ บาท / หน่วย 2. รัฐบาลจัดเก็บภาษีในอัตรา............. บาท / หน่วย 3. ผู้ซื้อต้องรับภาระภาษีทั้งหมด......... บาท 4. ผู้ขายรับภาระภาษีทั้งหมด....... บาท 5. รายได้ของผู้ขายหลังเก็บภาษีมี ค่าเท่ากับ....... บาท 20


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) ความหมายของตลาด การติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการกันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งในสถานที่ที่เป็นตลาดโดยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google