งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group 1 Proundly Present

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group 1 Proundly Present"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group 1 Proundly Present
Chapter3 Inflation Group 1 Proundly Present

2 Overlapping Generations Model
B หนุ่ม B แก่ C หนุ่ม B หนุ่ม Money Food A แก่ Food B แก่ C หนุ่ม Inflation Food B แก่ C หนุ่ม

3 A Growing Supply of Fiat Money
- มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน โดยที่ - ประชากรคงที่ ( A constant population ) - สินค้าเพื่อการบริโภคไม่สามารถเก็บไว้ได้ ( A nonstorable consumtion )

4 จะได้ ; = ปริมาณเงิน ณ เวลา = ปริมาณเงิน ณ เวลา = อัตราการเพิ่มของปริมาณเงิน (The gross rate of money supply expansion )

5 นำส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินให้กับคนแก่โดย
จึงได้ หรือ

6 โดยที่ และ จะได้สมการ Budget Line คือ

7 หา rate of return of fiat money ได้
(ดุลยภาพในตลาดเงิน) MS=MD ได้ หา rate of return of fiat money ได้

8

9 The Budget Set with Monetary Growth
จาก ได้ นำไปวาดกราฟได้

10 za y a v t + = ú û ù ê ë é 1 real money demand

11 The inefficiency of Inflation
(พิจารณาเทียบกับ feasible set ) ได้ โดยให้ constant population และ stationary allocation จึงได้ นั่นคือ

12 (กราฟแสดงการเปรียบเทียบดุลยภาพระหว่าง budget กับ feasible ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบเงินเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ)

13 The Golden Rule Monetary Policy in a Growing Economy
ในตอนนี้เราจะสมมุติให้มีทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน

14 (มองดุลยภาพในตลาดเงิน)
เมื่อเราตั้ง ในPeriod t และ t+1 จะได้

15 จากดุลยภาพของ Budget Set ข้างต้น
โดย stationary equilibrium และ ได้

16 โดย feasible set จะมีสมการคือ
จาก stationary allocation และ growing population ได้

17

18 A Government Policy to Fix the Price Level
แนวทางการศึกษา ต้องผลิตเงินเพิ่มในอัตราเท่าใด(rate of fiat money creation) จึงจะทำให้มูลค่าของเงินคงที่ นโยบายนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่

19 - ต้องผลิตเงินเพิ่มในอัตราเท่าใด
จาก ต้องการให้มูลค่าของเงินคงที่จึงได้ - ต้องผลิตเงินเพิ่มในอัตราเท่าใด

20 - นโยบายนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่
จาก ได้ Budget Set โดย Feasible Set - นโยบายนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่

21

22 Financing Government Purchases
รัฐบาลนำเงินที่พิมพ์ขึ้นมานำไปใช้จ่ายเอง โดย ได้

23 ได้ budget line ของประชาชน
หา rate of return จากดุลยภาพตลาดเงิน โดยสมมุติให้ population constant และ stationary allocation จึงได้สมการ จึงได้ Budget Line 

24

25 Is Inflation an Efficient Tax ?
หาfeasible setเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการจัดสรรแบบใดเป็นการดีต่อดุลยภาพทางการเงินมากกว่ากัน นำ หารตลอดจะได้ ทั้งนี้ ถ้าสมมุติให้ constant population จะได้

26 C2 C1 y y-g y A C *1 C* 2

27 A Nondistorting Tax มีการเก็บ Lump sum tax จากคนแก่ หา budget line โดยที่ และ จึงได้

28 และเนื่องจาก รัฐบาลเก็บtax
และเนื่องจาก รัฐบาลเก็บtax ในระบบเศรษฐกิจที่ population constant และ Money Supply คงที่ จึงทำให้ ได้

29 The Limits to Seigniorage
; = the real value of the fiat money stock = the fraction of the value of the real fiat money stock

30 เวลามีการพิมพ์เงินเพิ่ม ก็เหมือนกับว่าเป็นการเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มูลค่าของเงินนั้นลดลง ดังนั้น = tax base = tax rate

31 สมมติ คงที่ , เพิ่มขึ้น รายรับจากการก่อหนี้ของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น ผ่านทาง ที่เพิ่มขึ้น โดยถ้า จะได้

32 จะพบว่าถ้า  tax rate จะเท่ากับ 1 และ real value of
money balances ทั้งหมด จะได้มาจากรัฐบาล ทั้งนี้ถ้า  real value of money balances จะถูกกำหนดจาก MS=MD โดย

33 A : ไม่มีการก่อหนี้ B : มีการก่อหนี้

34

35 รายรับที่แท้จริงจากการก่อหนี้
1 รายรับที่แท้จริงจากการก่อหนี้ Z

36

37 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Group 1 Proundly Present

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google