งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Text File แฟ้มข้อความ SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Text File แฟ้มข้อความ SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Text File แฟ้มข้อความ SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 ความหมาย แฟ้มข้อความ คือ แฟ้มที่ประกอบด้วยกลุ่ม อักขระแอสกี ซึ่งเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษอื่น ๆ และถูกนำมาเก็บเรียง ทีละอักขระยาวติดต่อกันไป กลายเป็นกลุ่ม ของข้อมูลที่มีความหมายและมีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกัน

3 3 การสร้างแฟ้มข้อความ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแฟ้มนำข้า (Input File) และแฟ้มเก็บผลลัพธ์ (Output File) สามารถสร้างใน Editor ทั่วไป แต่จะใช้ นามสกุลอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่.PAS

4 4 การเรียกใช้แฟ้มข้อความที่สร้างแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ 1. ประกาศแฟ้มข้อความ 2. สั่งเปิดแฟ้มนำเข้า 3. อ่านข้อมูลจากแฟ้ม 4. ปิดแฟ้มนำเข้า

5 5 1. การประกาศแฟ้มข้อความ เพื่อให้เครื่องทราบว่าภายในโปรแกรมจะต้อง เรียกใช้งานแฟ้มข้อความใดบ้าง การประกาศจะต้องใช้ชนิดของตัวแปรแฟ้ม ข้อความเป็น Text มีรูปแบบดังนี้ VARชื่อตัวแปร : Text; ตัวอย่างการประกาศตัวแปร EmployeeFile เป็นชนิดแฟ้มข้อความ ทำได้ดังนี้ VAREmployeeFile : Text;

6 6 1. การประกาศแฟ้มข้อความ เพื่อความชัดเจน ต้องประกาศชื่อแฟ้ม ข้อความทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม กำกับไว้ที่ ส่วนหัวของโปรแกรมด้วย ดังนี้ PROGRAM Wages(input, EmployeeFile, output);

7 7 2. การสั่งเปิดแฟ้มนำเข้า การจะสั่งให้เครื่องอ่านข้อมูลในแฟ้มข้อความ ได้ จำต้องสั่งให้เครื่องเปิดแฟ้มที่จะอ่านก่อน เสมอ คำสั่งในการเปิดแฟ้มมี 2 คำสั่งคือ –assign : ใช้เพื่อกำหนดชื่อของตัวแปร แฟ้มให้ตรงกับแฟ้มที่ต้องการเปิด –reset : สั่งให้ตัวชี้แฟ้ม ชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของแฟ้มข้อความ

8 8 2. การสั่งเปิดแฟ้มนำเข้า : Assign รูปแบบคำสั่ง assign(ชื่อตัวแปรแฟ้ม, ‘ชื่อแฟ้มข้อความ’); เช่น ต้องการให้ตัวแปร EmployeeFile แทน แฟ้มข้อความชื่อ Salary.DAT ทำได้ดังนี้ assign(EmployeeFile, ‘C:\Salary.DAT’);

9 9 2. การสั่งเปิดแฟ้มนำเข้า : Reset รูปแบบคำสั่ง reset(ชื่อตัวแปรแฟ้ม); เช่น ต้องการให้ตัวชี้แฟ้มชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของแฟ้ม Salary.DAT ซึ่งแทนด้วยตัว แปร EmployeeFile reset(EmployeeFile);

10 10 3. การอ่านข้อมูลจากแฟ้ม ใช้คำสั่ง Read และ ReadLn ในการอ่าน ข้อมูล แต่มีรูปแบบดังนี้ Read(ชื่อตัวแปรแฟ้ม, ตัวแปร); ReadLn(ชื่อตัวแปรแฟ้ม, ตัวแปร);

11 11 3. การอ่านข้อมูลจากแฟ้ม เช่น หากประกาศตัวแปร VARID, hour : integer; EmployeeFile : text; การอ่านข้อมูลจากแฟ้มทำได้โดย ReadLn(EmployeeFile, ID); ReadLn(EmployeeFile, hour);

12 12 4. การสั่งปิดแฟ้มนำเข้า เมื่อไม่ต้องการใช้แฟ้มข้อความนั้นแล้วต้อง สั่งปิดแฟ้มทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของ ข้อมูล มีรูปแบบดังนี้ Close(ชื่อตัวแปรแฟ้ม); เช่น ต้องการปิดการใช้แฟ้ม Salary.DAT ทำ ได้ดังนี้ Close(EmployeeFile);

13 13 สรุปการใช้คำสั่งเพื่อเรียกใช้แฟ้มข้อความ PROGRAM Wages(input, EmployeeFile, output); VAREmployeeFile : Text; ID, hour : integer; BEGIN assign(EmployeeFile, ‘C:\Salary.DAT’); reset(EmployeeFile);... readLn(EmployeeFile, ID); readLn(EmployeeFile, hour);... close(EmployeeFile); END.

14 14 การพิมพ์ผลลัพธ์ใส่แฟ้มข้อความ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ประกาศแฟ้มข้อความ 2. สั่งเปิดแฟ้มที่ใช้สำหรับเก็บผลลัพธ์ 3. พิมพ์ผลลัพธ์ใส่แฟ้ม 4. ปิดแฟ้ม

15 15 1. การประกาศแฟ้มข้อความ ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการเรียกดูข้อมูลใน แฟ้ม คือ ประกาศชื่อแฟ้มข้อความทั้งหมดที่ ใช้กำกับไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรมหลัง ข้อความ output ดังนี้ PROGRAM Wages(input, output, OutFile);

16 16 2. การสั่งเปิดแฟ้มที่ใช้สำหรับเก็บผลลัพธ์ คำสั่งในการเปิดแฟ้มมี 3 คำสั่งคือ –assign : ใช้เพื่อกำหนดชื่อของตัวแปร แฟ้มให้ตรงกับแฟ้มที่ต้องการเก็บผลลัพธ์ –rewrite : สั่งให้ล้างข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ในแฟ้ม เสมือนทำให้เป็นแฟ้มเปล่า –append : สั่งให้ตัวชี้แฟ้มไปอยู่ที่ท้ายแฟ้ม เสมือนเป็นการเขียนข้อมูลเพิ่มลงไปใน แฟ้มนั้น

17 17 2. การสั่งเปิดแฟ้ม : Assign รูปแบบคำสั่ง assign(ชื่อตัวแปรแฟ้ม, ‘ชื่อแฟ้มข้อความ’); เช่น ต้องการให้ตัวแปร OutFile แทนแฟ้ม ข้อความชื่อ Salary.DAT ทำได้ดังนี้ assign(OutFile, ‘C:\Salary.DAT’);

18 18 2. การสั่งเปิดแฟ้ม : Rewrite รูปแบบคำสั่ง rewrite(ชื่อตัวแปรแฟ้ม); เช่น ต้องการให้ตัวชี้แฟ้มชี้ไปยังตำแหน่ง เริ่มต้นของแฟ้ม Salary.DAT ซึ่งแทนด้วยตัว แปร OutFile reset(OutFile);

19 19 2. การสั่งเปิดแฟ้ม : Append รูปแบบคำสั่ง append(ชื่อตัวแปรแฟ้ม); เช่น ต้องการให้ตัวชี้แฟ้มชี้ไปยังตำแหน่ง สุดท้ายของแฟ้ม Salary.DAT ซึ่งแทนด้วย ตัวแปร OutFile append(OutFile);

20 20 3. การพิมพ์ผลลัพธ์ใส่แฟ้ม ใช้คำสั่ง Write และ WriteLn ในการพิมพ์ ผลลัพธ์ใส่แฟ้ม แต่มีรูปแบบดังนี้ Write(ชื่อตัวแปรแฟ้ม, ตัวแปร); WriteLn(ชื่อตัวแปรแฟ้ม, ตัวแปร);

21 21 3. การพิมพ์ผลลัพธ์ใส่แฟ้ม เช่น หากประกาศตัวแปร VARID, hour : integer; OutFile : text; การพิมพ์ข้อมูลใส่แฟ้มทำได้โดย WriteLn(OutFile, ID); WriteLn(OutFile, hour); หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ทำได้โดย WriteLn(OutFile);

22 22 4. การสั่งปิดแฟ้ม เมื่อไม่ต้องการใช้แฟ้มข้อความนั้นแล้วต้อง สั่งปิดแฟ้มทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของ ข้อมูล มีรูปแบบดังนี้ Close(ชื่อตัวแปรแฟ้ม); เช่น ต้องการปิดการใช้แฟ้ม Salary.DAT ทำ ได้ดังนี้ Close(OutFile);


ดาวน์โหลด ppt 1 Text File แฟ้มข้อความ SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google