งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการเตรียมความพร้อมใน การ Re-accreditation เรื่องระบบ IC, ระบบยา, ระบบงานสนับสนุน ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550 โดย วิทยากรจาก พรพ. อาจารย์ ผ่องพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการเตรียมความพร้อมใน การ Re-accreditation เรื่องระบบ IC, ระบบยา, ระบบงานสนับสนุน ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550 โดย วิทยากรจาก พรพ. อาจารย์ ผ่องพรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการเตรียมความพร้อมใน การ Re-accreditation เรื่องระบบ IC, ระบบยา, ระบบงานสนับสนุน ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550 โดย วิทยากรจาก พรพ. อาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา รศ. ภญ. ธิดา นิงสานนท์ ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์

2 ระบบ IC ควรทำ Post Discharge Surveillance คลุมหัตถการสำคัญ การประเมินของประสิทธิภาพของการเฝ้า ระวังการติดเชื้อ ควรนำเวชระเบียนที่ได้รับ การวินิจฉัยว่าเป็น NI มาทบทวน ควรบริหารเชิงรุก ในการจัดการกับปัญหา การติดเชื้อของผู้ป่วยที่ได้รับ Refer IC ควรออกไปนอกโรงพยาบาล หาเครือข่าย และวางกำหนดแนวทางร่วมกับชุมชน ควรแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการ ดำเนินงานเช่นการดูแลด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม น้ำดื่มน้ำใช้ บำบัดน้ำเสีย และ ในการตรวจสุขภาพบุคลากร มีบุคลากร สุขภาพดี / เสี่ยง / ป่วย มากน้อยเพียงไร ควรมีการประเมินพฤติกรรมพื้นฐาน ตลอดเวลา เช่น การล้างมือของบุคลากร การแยกทิ้งขยะ เป็นต้น

3 ระบบเครื่องมือ 1. ควรจัดทำศูนย์เครื่องมือ / ศูนย์ล้าง เครื่อง เพื่อบริการได้อย่างทั่วถึง 2. ควรมีการประเมินติดตามการปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่นการ ล้างเครื่องมือในหน่วยงานต่างๆ มี การปฏิบัติไม่เหมือนกัน ระบบการจ่ายกลาง 1. ควรจัดทำศูนย์ CSS ใหม่ที่เอื้อต่อ การบริการทั้งองค์กร ระบบผ้า 1. จัดระบบการแยกผ้าให้ชัดเจน 2. ควรจัดทำศูนย์ผ้า เพื่อบริการงานทั้ง องค์กร ระบบ IC ( ต่อ )

4 ระบบยา ควรมีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของ ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของ ผู้ป่วยนอก ควรพัฒนาระบบ IT – มาช่วยการป้องกันความคลาดเคลื่อน ในการสั่งยาและจ่ายยา – มีระบบเตือน Drug Interaction ของ ยากลุ่มเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อ ผู้ใช้ – การรายงานการแพ้ยาซ้ำ และการเกิด ภาวะแทรกซ้อนในการใช้ยา จัดทำ Warfarin Clinic แบบครบวงจร เชื่อมโยงทั้งผู้ป่วยในและนอก

5 การกระจายยา ควรทำระบบ Daily dose ช่วยลดปัญหาการคืนยา และความคลาด เคลื่อนในการให้ยา ควรมีการทำระบบ Reconciliation เพื่อ ประเมินยาที่ผู้ป่วยได้รับมาก่อน การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ ยา (DUE) ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีการ เก็บข้อมูลและผลเป็นอย่างไร เพื่อกำหนด แนวทาง จัดทำ Pharmacy care ในหอผู้ป่วย เพิ่มเติมบทบาทเภสัชในการ หน้าที่สำคัญ คือการกำกับดูแลการใช้ยา Antiseptic และ Disinfectants ระบบยา ( ต่อ )

6 ระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ การป้องกันอัคคีภัย ควรมีแผนการซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งยามปกติและ ยามวิกาล ทบทวนประสิทธิภาพของการ จัดการว่าเป็นอย่างไร ดูแลให้มีการ ติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณจุดรวมพล การดูแลระบบ Gas Pipeline Oxygen เหลวและไฟฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเพียงพอเหมาะสมพร้อมใช้ งาน ควรทราบข้อมูลว่าไฟ Pump ได้ นานแค่ไหน แรงดันที่ Set ดับไฟมี ขนาดเท่าใด Oxygen มีเพียงพอ หรือไม่ ใช้ได้นานกี่ชั่วโมง / แนว ทางการปิด - เปิด Alam เป็นอย่างไร

7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่พบ คือ มีการแก้ไขปัญหาการขาด แคลนเภสัชกรและพยาบาลโดยการปรับ เงินเดือนให้สูงขึ้น ข้อเสนอแนะ ได้แก่ สร้างความเป็น ชาวสวนดอก กำหนดว่าคนพันธ์แท้ของ สวนดอกเป็นอย่างไร นำ Core Values มา จับ ประเมินภาพรวมของหน่วยงาน ว่า Form ( มี Core Values ครอบคลุมทุก หน่วยงาน ) และ Firm ( การคิดและการ ทำงานฝังในวัฒนธรรมขององค์กร ) ระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ ( ต่อ )

8 ระบบสารสนเทศ ควรวัดวิเคราะห์ จัดการให้ เกิดความรู้ได้แก่ 1. ทบทวนว่าการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมีความ ครอบคลุมหรือไม่ มี Code Error เท่าไร การบันทึกข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดจาก ประเด็นใดบ้าง 2. ทบทวนการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยคดี ว่ามีการ แยกเก็บข้อมูลอย่างไร 3. กำหนดขอบเขตของผู้ใช้บริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับโรงพยาบาล ( ทีมบริหาร ) ระดับทีมนำทางคลินิก ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล กำหนดกลุ่มผู้ใช้ ลูกค้าที่ ต้องดูแล เช่น PCT ส่งข้อมูลอะไรให้ และ ได้รับข้อมูลอะไรจาก PCT 4. การพัฒนาการบริการสารสนเทศในเชิงรุก ประมวลเชื่อมโยงข้อมูลกับการสร้างเสริม สุขภาพเช่น ผู้ป่วยโรค HT มีกี่คนเป็น CVA กี่คน Stroke กี่คน / มี ภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง / จำนวนเท่าไหร่ / มี Case ใหม่เกิดขึ้นปีละเท่าไหร่ ระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สรุปการเตรียมความพร้อมใน การ Re-accreditation เรื่องระบบ IC, ระบบยา, ระบบงานสนับสนุน ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550 โดย วิทยากรจาก พรพ. อาจารย์ ผ่องพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google