งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์
สรุปการเตรียมความพร้อมในการ Re-accreditation เรื่องระบบ IC, ระบบยา, ระบบงานสนับสนุน ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550 โดย วิทยากรจาก พรพ. อาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา รศ. ภญ. ธิดา นิงสานนท์ ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์

2 ระบบ IC ควรทำ Post Discharge Surveillance คลุมหัตถการสำคัญ
การประเมินของประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ควรนำเวชระเบียนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น NI มาทบทวน ควรบริหารเชิงรุก ในการจัดการกับปัญหาการติดเชื้อของผู้ป่วยที่ได้รับ Refer IC ควรออกไปนอกโรงพยาบาล หาเครือข่ายและวางกำหนดแนวทางร่วมกับชุมชน ควรแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการดำเนินงานเช่นการดูแลด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม น้ำดื่มน้ำใช้ บำบัดน้ำเสีย และในการตรวจสุขภาพบุคลากร มีบุคลากรสุขภาพดี /เสี่ยง/ป่วย มากน้อยเพียงไร ควรมีการประเมินพฤติกรรมพื้นฐานตลอดเวลา เช่น การล้างมือของบุคลากร การแยกทิ้งขยะ เป็นต้น

3 ระบบ IC (ต่อ) ระบบเครื่องมือ ระบบการจ่ายกลาง ระบบผ้า
ควรจัดทำศูนย์เครื่องมือ/ศูนย์ล้างเครื่อง เพื่อบริการได้อย่างทั่วถึง ควรมีการประเมินติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่นการล้างเครื่องมือในหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน ระบบการจ่ายกลาง ควรจัดทำศูนย์ CSS ใหม่ที่เอื้อต่อการบริการทั้งองค์กร ระบบผ้า จัดระบบการแยกผ้าให้ชัดเจน ควรจัดทำศูนย์ผ้า เพื่อบริการงานทั้งองค์กร

4 ระบบยา ควรมีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของผู้ป่วยนอก ควรพัฒนาระบบ IT มาช่วยการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาและจ่ายยา มีระบบเตือน Drug Interaction ของยากลุ่มเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อผู้ใช้ การรายงานการแพ้ยาซ้ำ และการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการใช้ยา จัดทำ Warfarin Clinic แบบครบวงจรเชื่อมโยงทั้งผู้ป่วยในและนอก

5 ระบบยา(ต่อ) การกระจายยา ควรทำระบบ Daily dose ช่วยลดปัญหาการคืนยา และความคลาดเคลื่อนในการให้ยา ควรมีการทำระบบ Reconciliation เพื่อประเมินยาที่ผู้ป่วยได้รับมาก่อน การประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา (DUE) ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีการเก็บข้อมูลและผลเป็นอย่างไร เพื่อกำหนดแนวทาง จัดทำ Pharmacy care ในหอผู้ป่วย เพิ่มเติมบทบาทเภสัชในการ หน้าที่สำคัญคือการกำกับดูแลการใช้ยาAntiseptic และDisinfectants

6 ระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ
การป้องกันอัคคีภัย ควรมีแผนการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งยามปกติและยามวิกาล ทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการว่าเป็นอย่างไร ดูแลให้มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณจุดรวมพล การดูแลระบบ Gas Pipeline Oxygen เหลวและไฟฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเพียงพอเหมาะสมพร้อมใช้งาน ควรทราบข้อมูลว่าไฟ Pump ได้นานแค่ไหน แรงดันที่ Set ดับไฟมีขนาดเท่าใด Oxygen มีเพียงพอหรือไม่ ใช้ได้นานกี่ชั่วโมง / แนวทางการปิด-เปิด Alam เป็นอย่างไร

7 ระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ (ต่อ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่พบ คือ มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรและพยาบาลโดยการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น ข้อเสนอแนะ ได้แก่ สร้างความเป็นชาวสวนดอก กำหนดว่าคนพันธ์แท้ของสวนดอกเป็นอย่างไร นำ Core Values มาจับ ประเมินภาพรวมของหน่วยงาน ว่า Form (มี Core Values ครอบคลุมทุกหน่วยงาน) และ Firm (การคิดและการทำงานฝังในวัฒนธรรมขององค์กร)

8 ระบบงานสนับสนุนที่สำคัญ (ต่อ)
ระบบสารสนเทศ ควรวัดวิเคราะห์ จัดการให้เกิดความรู้ได้แก่ ทบทวนว่าการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมีความครอบคลุมหรือไม่ มี Code Error เท่าไร การบันทึกข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดจากประเด็นใดบ้าง ทบทวนการปกปิดข้อมูลผู้ป่วยคดี ว่ามีการแยกเก็บข้อมูลอย่างไร กำหนดขอบเขตของผู้ใช้บริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับโรงพยาบาล (ทีมบริหาร) ระดับทีมนำทางคลินิก ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล กำหนดกลุ่มผู้ใช้ ลูกค้าที่ต้องดูแล เช่น PCT ส่งข้อมูลอะไรให้ และได้รับข้อมูลอะไรจาก PCT การพัฒนาการบริการสารสนเทศในเชิงรุก ประมวลเชื่อมโยงข้อมูลกับการสร้างเสริมสุขภาพเช่น ผู้ป่วยโรค HT มีกี่คนเป็น CVA กี่คน Stroke กี่คน /มีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง/จำนวนเท่าไหร่ / มี Case ใหม่เกิดขึ้นปีละเท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google