งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจราจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจราจร

2 นิยามของคำที่สำคัญ การจราจร   การใช้ทางของ ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือ คนที่จูงขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ทาง ทางเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม  ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร  ทางเดินรถ พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้ หรือ เหนือพื้นดิน

3 นิยามของคำที่สำคัญ ช่องเดินรถ ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถโดยทำเครื่องหมายเป็นเส้น หรือแนว ช่องเดินรถประจำทาง ช่องเดินรถที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถสำหรับรถโดยสารประจำทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกำหนด ทางเดินรถทางเดียว ทางเดินรถใดที่กำหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตามเวลาที่ เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

4 นิยามของคำที่สำคัญ ขอบทาง  แนวริมของทางเดินรถ ไหล่ทาง  พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า ทางร่วมทางแยก   พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน วงเวียน ทางเดินรถที่กำหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจร หรือสิ่งที่สร้างขึ้นในทางร่วม ทางแยก

5 นิยามของคำที่สำคัญ ทางเท้า  พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างทาง ทางข้าม พื้นที่ที่ไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนว เขตปลอดภัย   พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับ ให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

6 นิยามของคำที่สำคัญ ที่คับขัน ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็น สัญญาณจราจร   สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธงไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สำหรับให้ผู้ขับขี่   คนเดินเท้า หรือคนที่จูง  ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น เครื่องหมายจราจร    หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทำให้ปรากฏในทางสำหรับให้ ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น

7 สัญญาณจราจรไฟ สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเพื่อเตรียม ปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไป เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้ว ให้เลยไปได้ สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หลังเส้นให้รถหยุด สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไป ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8 ป้ายบังคับ

9 ป้ายเตือน

10

11 อุบัติเหตุทางรถยนต์   1. ความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน 2. ความไม่พร้อมของสภาพยานพาหนะที่ใช้ เช่น สภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของพาหนะที่อาจหมดอายุการใช้งานหรือชำรุด 3. ความไม่พร้อมของผู้ขับขี่เช่นพักผ่อนไม่เพียงพอ อยู่ในอาการมึนเมาจากการดื่มสุราหรือรับประทานยาที่อาจทำให้เกิดการง่วงซึม

12 link http:// www.siamdriver.com


ดาวน์โหลด ppt การจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google