งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยามของคำที่สำคัญ การจราจร การใช้ทางของ ผู้ ขับขี่ คนเดินเท้า หรือ คนที่จูงขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์ ทาง ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยามของคำที่สำคัญ การจราจร การใช้ทางของ ผู้ ขับขี่ คนเดินเท้า หรือ คนที่จูงขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์ ทาง ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นิยามของคำที่สำคัญ การจราจร การใช้ทางของ ผู้ ขับขี่ คนเดินเท้า หรือ คนที่จูงขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์ ทาง ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทาง ข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทาง โค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ใน การจราจร ทางเดินรถ พื้นที่ที่ทำไว้ สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้ หรือ เหนือพื้นดิน

3 นิยามของคำที่สำคัญ ช่องเดินรถ ทางเดินรถที่จัด แบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถโดยทำ เครื่องหมายเป็นเส้น หรือแนว ช่องเดินรถประจำทาง ช่อง เดินรถที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถ สำหรับรถโดยสารประจำทาง หรือ รถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดี กำหนด ทางเดินรถทางเดียว ทางเดิน รถใดที่กำหนดให้ผู้ขับรถขับไปใน ทิศทางเดียวกันตามเวลาที่ เจ้า พนักงานจราจรกำหนด

4 นิยามของคำที่สำคัญ ขอบทาง แนวริมของทางเดินรถ ไหล่ทาง พื้นที่ที่ต่อจาก ขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้ จัดทำเป็นทางเท้า ทางร่วมทางแยก พื้นที่ที่ ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน วงเวียน ทางเดินรถที่กำหนดให้ รถเดินรอบเครื่องหมายจราจร หรือสิ่งที่ สร้างขึ้นในทางร่วม ทางแยก

5 นิยามของคำที่สำคัญ ทางเท้า พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคน เดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือ ทั้งสองข้างทาง ทางข้าม พื้นที่ที่ไว้สำหรับให้คน เดินเท้าข้ามทางโดยทำเครื่องหมาย เป็นเส้นหรือแนว เขตปลอดภัย พื้นที่ในทางเดิน รถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ ชัดเจนทุกเวลา สำหรับ ให้คนเดินเท้า ที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือ ลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

6 นิยามของคำที่สำคัญ ที่คับขัน ทางที่มีการจราจร พลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ ซึ่งมองเห็น สัญญาณจราจร สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธงไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคน ที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตาม สัญญาณนั้น เครื่องหมาย จราจร หมายความว่า เครื่องหมาย ใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทำให้ปรากฏ ในทางสำหรับให้ ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติ ตามเครื่องหมายนั้น

7 สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้น ให้รถ หยุดเพื่อเตรียม ปฏิบัติตามสัญญาณที่ จะปรากฏต่อไป เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลย เส้นให้รถหยุดไปแล้ว ให้เลยไปได้ สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือ เครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “ หยุด ” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หลังเส้นให้รถหยุด สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือ เครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำว่า “ ไป ” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไป ได้ เว้นแต่จะมี เครื่องหมายจราจรกำหนดไว้เป็นอย่าง อื่น สัญญาณจราจรไฟ

8 ป้ายบังคับ

9 ป้ายเตือน

10

11 1. ความประมาทของผู้ใช้รถใช้ ถนน 2. ความไม่พร้อมของสภาพ ยานพาหนะที่ใช้ เช่น สภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของพาหนะที่อาจ หมดอายุการใช้งานหรือชำรุด 3. ความไม่พร้อมของผู้ขับขี่เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ อยู่ในอาการมึนเมาจากการดื่มสุราหรือ รับประทานยาที่อาจทำให้เกิดการง่วง ซึม อุบัติเหตุทางรถยนต์

12 http://http:// www.siamdriver.comwww.siamdriver.com http://www.rtaf.mi.th/rtaf-travel/drivesafe.htm http://eduhealth.moph.go.th/webcontest/206/My%20Web s/traffic2.htm link


ดาวน์โหลด ppt นิยามของคำที่สำคัญ การจราจร การใช้ทางของ ผู้ ขับขี่ คนเดินเท้า หรือ คนที่จูงขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์ ทาง ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google