งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายปรีดี สถิตย์ชัย วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพยอม จันท รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายปรีดี สถิตย์ชัย วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพยอม จันท รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายปรีดี สถิตย์ชัย วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพยอม จันท รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายมิตรภาพ พูน เพิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 16 พนักงานราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 2928 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ มาช่วย ราชการ นายประเสริฐ สระบัว ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สังกัด ยผจ. ร้อยเอ็ด ไปช่วย ราชการ น. ส. ทิพวรรณ ศรีสมุทรนาค นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ ( ช่วยราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ) ลาเรียน - ไม่มี - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 1- ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรมรวม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1,428 1.1 งานสารบรรณ 1,353 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 308 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 145 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 590 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 308 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 2 1.2 การเงิน & บัญชี 41 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 18 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 7 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 16 1.3 พัสดุ 34 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 2 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 2 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 30

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 การวางและจัดทำผังเมืองร่วมกับท้องถิ่น 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนสวนผึ้งขั้นตอนที่ 5-8 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง ( นอกแผน ) ขั้นตอนที่ 1-4 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนดำเนิน สะดวก - ศรีดอนไผ่ ( นอกแผน ) ขั้นตอน ที่ 1-4 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.4 ผังเมืองรวมชุมชน เกาะพลับพลา ( นอกแผน ) ขั้นตอน ที่ 1-4 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.5 ผังเมืองรวมชุมชน ด่านทับตะโก ( นอกแผน ) ขั้นตอน ที่ 1-4 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย ขั้นตอนที่ 1-5 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 4.2 เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ขั้นตอน ที่ 1-5 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,480 ครั้ง 114230348 474 6047288509771,1041,2291,3571,483 298 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 43 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 71 5.3 สำรวจ ( งาน ) 34 5.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 31 5.5 ประมาณราคา ( งาน ) 11 5.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 80 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 11 5.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 12 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 5 6 งานบริการด้านผังเมือง 60 ครั้ง 5 8 6.1 กรรมการ ( คณะ ) - 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 5 6.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 3

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม ายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) ขั้นตอน ที่ 1-25 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 713192632384451576370- - 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ ( ใบอนุญาตยังไม่ครบกำหนด ) 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม ายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 -------------- ------------ ------------- ------------ - ------------ ----------- ------------ ----------- 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 ที่งบประมาณ เป้าหมา ยต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.2695 ลบ. 3%5 %10%15%20%20%30%40%50%60%70%90%100% 3.96 - - - - - - - - - - - 1.1 งบดำเนินงาน 1.2695 ลบ. 3% 5%10%15%20%20%30%40%50%60%70%90%100% 3.96 - - - - - - - - - - - 1.2 งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 งบรายจ่ายอื่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 1234567891011121314151617181920222324 ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง 1 ก. ย. 45 ผังเมืองรวมเมืองโพธาราม ผังเมืองรวมชุมชนสวนผึ้ง ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก - ศรีดอนไผ่ 1. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะ พลับพลา 2. ผังเมืองรวมชุมชนด่านทับ ตะโก ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล ตำบลชัฎป่าหวาย ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลห้วย กระบอก 24 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง โพธาราม จังหวัดราชบุรี พ. ศ.2555 ประกาศในราช กิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 13 ก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ข.1ข.1 ข.1ข.1 ข.1ข.1 ข.1ข.1 10 ข.2 ข.3 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง ราชบุรี พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 47 ก วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง ราชบุรี พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 47 ก วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ข.1ข.1 ข.1ข.1 ข.1ข.1 ข.1ข.1


ดาวน์โหลด ppt นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายปรีดี สถิตย์ชัย วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพยอม จันท รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google