งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ
นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ราชบุรี นางพยอม จันทรักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 16 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 29 28 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ มาช่วยราชการ นายประเสริฐ สระบัว ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สังกัด ยผจ.ร้อยเอ็ด ไปช่วยราชการ น.ส.ทิพวรรณ ศรีสมุทรนาค นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ (ช่วยราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ลาเรียน - ไม่มี -

3 Function ที่ กิจกรรม รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1,428 1.1 งานสารบรรณ 1,353 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 308 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 145 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 590 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 2 1.2 การเงิน & บัญชี 41 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 18 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 7 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 16 1.3 พัสดุ 34 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 30

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 การวางและจัดทำผังเมืองร่วมกับท้องถิ่น 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนสวนผึ้ง ขั้นตอนที่ 5-8 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง (นอกแผน) ขั้นตอนที่ 1-4 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนดำเนิน สะดวก-ศรีดอนไผ่ (นอกแผน) ขั้นตอน ที่ 1-4 3.4 ผังเมืองรวมชุมชน เกาะพลับพลา (นอกแผน) 3.5 ผังเมืองรวมชุมชน ด่านทับตะโก (นอกแผน) 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย ขั้นตอนที่ 1-5 4.2 เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ที่ 1-5

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,480 ครั้ง 114 230 348 474 604 728 850 977 1,104 1,229 1,357 1,483 298 5.1 กรรมการ (คณะ) 43 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 71 5.3 สำรวจ (งาน) 34 5.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 31 5.5 ประมาณราคา (งาน) 11 5.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 80 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 5.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 12 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 6 งานบริการด้านผังเมือง 60 ครั้ง 8 6.1 กรรมการ (คณะ) - 6.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 6.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 3

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) ขั้นตอนที่ 1-25 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 13 19 26 32 38 44 51 57 63 70 - 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ (ใบอนุญาตยังไม่ครบกำหนด) 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 - - 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.2695 ลบ.  3% 5 % 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100% 3.96 - 1.1 งบดำเนินงาน 3%   5% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น

9 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง 1 ก.ย. 45 ผังเมืองรวมเมืองโพธาราม ผังเมืองรวมชุมชนสวนผึ้ง ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก-ศรีดอนไผ่ 1. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพลับพลา 2. ผังเมืองรวมชุมชนด่านทับตะโก ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลห้วยกระบอก 24 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 47 ก วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 10 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 13 ก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ข.3 ข.3 ข.2 ข.1 ข.1 ข.1 ข.1


ดาวน์โหลด ppt ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google