งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ (gain!?!)หมวด 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ (gain!?!)หมวด 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ (gain!?!)หมวด 7

2 ส่วนของ ‘ผลลัพธ์’ ยิ่งสูงยิ่งมี
คะแนนสำคัญตรงไหน ส่วนของ ‘ผลลัพธ์’ ยิ่งสูงยิ่งมี ระดับการดำเนินงานดี แนวโน้มดีต่อเนื่อง รายงานเรื่องที่สำคัญต่อวิสัยทัศน์ ปณิธาน และ พันธกิจ มีการเปรียบเทียบกับผู้ที่เราจะทาบรัศมีและได้ผลดีกว่า

3 ผลลัพธ์การดำเนินงาน (450 คะแนน) 7.4 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 การเรียนรู้ของผู้เรียน (100 คะแนน) 7.4 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (70 คะแนน) 7.2 ความสำคัญของผู้เรียนและผมสดสส (70 คะแนน) 7.5 ประสิทธิผลขององค์กร (70 คะแนน) 7.3 งบประมาณ การเงินและตลาด ( 70 คะแนน) 7.6 การนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (70 คะแนน)

4 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด

5 ผลลัพธ์แสดงระดับ แนวโน้ม และการเปรียบกับคู่แข่ง
จุดเด่น ผลลัพธ์แสดงระดับ แนวโน้ม และการเปรียบกับคู่แข่ง สู่เป้าหมายใหญ่

6 ผลงานวิจัยที่ยอมรับได้ในระดับสากล
Yes! ผลงานวิจัยที่ยอมรับได้ในระดับสากล No! ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ตั้งเป้าไว้ที่ไหน ผลักดันด้วยวิธีไหนให้ไปถึงเป้าที่ตั้ง ติดตามอย่างไร ดีต่อเนื่อง เทียบกับผลงานวิจัยระดับไหน

7 ผลจากการสร้างเครือข่าย
กับต่างประเทศ Yes! No! ส่งให้ไปสู่การพัฒนาตามแผน ตามเป้าของคณะ คือ?? ได้พันธมิตรระดับโลก….แห่งมาร่วมวิจัย ร่วมเขียนและตีพิมพ์งานวิจัย/งบสมทบ ดีต่อเนื่อง

8 ระดับ แนวโน้มการบริการที่ดีต่อเนื่องด้านหลัก ๆ ???
จำนวนต่างชาติมาดูงาน มาใช้บริการต่อเนื่อง มีกราฟแสดง 5 ปี ดีตลอด = การบริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล Yes! No! ระดับ แนวโน้มการบริการที่ดีต่อเนื่องด้านหลัก ๆ ??? การเปรียบเทียบที่แสดงว่าได้ระดับสากลจริงอย่างไร

9 แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์
ประกอบด้วย 4 มิติย่อยคือ LEVEL TREND COMPARISON LINKAGE

10 Level of Performance Definition: สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บ่งบอก ความหมายว่าผลลัพธ์ของการประกอบการขององค์กรอยู่ ในระดับใด. สามารถใช้เปรียบเทียบกับผลประกอบการของอดีต เป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเทียบเคียงกับคนอื่น

11 Rate and Breadth (Trends)
Definition: สารสนเทศเชิงตัวเลขที่แสดงให้เห็นทิศทางและ ระดับของการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ และผลการปรับปรุง ที่ขยายวงไปสู่ส่วนอื่นๆในองค์กรเพียงใด แนวโน้มแสดงถึงการพัฒนาการขององค์กรภายใต้กรอบเวลา อย่างน้อยต้องมี 3 จุดข้อมูล อาจเป็นบวกหรือลบ ขึ้นหรือตก

12 Comparisons Definition: ผลการประกอบการเชิงเปรียบเทียบกับตัวเลือกหรือ Benchmark ที่เหมาะสม ข้อมูลเปรียบเทียบอาจมาจากหน่วยงานที่สาม หรือ ผลการประกอบการของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันหรือในภูมิภาคเดียวกัน บางครั้งอาจใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับองค์กรระดับโลก

13 Linkage Definition: การสร้างความเชื่อมโยงของผลลัพธ์ ไปยังลูกค้าที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ข้อกำหนดเหล่านี้ได้กล่าวไว้ในกระบวนการทั้ง 6 ข้อ และอยู่ในโครงร่างองค์กร

14 ความเชื่อมโยง ภาพรวมขององค์กร ระหว่างหมวดและหัวข้อ สู่ค่านิยมหลัก

15 ความเชื่อมโยง - การนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์อะไรที่แสดงว่า องค์กรมี/ยังขาดค่านิยมหลัก (Core values) เช่น - การนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ - มีการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง - เน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า - มีมุมมองเชิงระบบ

16 ต่อการประเมินตนเองหมวด 7
gain or lose?!?


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ (gain!?!)หมวด 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google