งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ (gain!?!) หมว ด 7. คะแนนสำคัญ ตรงไหน ส่วนของ ‘ ผลลัพธ์ ’ ยิ่งสูง ยิ่งมี ระดับการดำเนินงานดี แนวโน้มดีต่อเนื่อง รายงานเรื่องที่สำคัญต่อ วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ (gain!?!) หมว ด 7. คะแนนสำคัญ ตรงไหน ส่วนของ ‘ ผลลัพธ์ ’ ยิ่งสูง ยิ่งมี ระดับการดำเนินงานดี แนวโน้มดีต่อเนื่อง รายงานเรื่องที่สำคัญต่อ วิสัยทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ (gain!?!) หมว ด 7

2 คะแนนสำคัญ ตรงไหน ส่วนของ ‘ ผลลัพธ์ ’ ยิ่งสูง ยิ่งมี ระดับการดำเนินงานดี แนวโน้มดีต่อเนื่อง รายงานเรื่องที่สำคัญต่อ วิสัยทัศน์ ปณิธาน และ พันธกิจ มีการเปรียบเทียบกับผู้ที่เราจะ ทาบรัศมีและได้ผลดีกว่า

3 7.1 การเรียนรู้ของผู้เรียน (100 คะแนน ) ผลลัพธ์การดำเนินงาน (450 ) (450 คะแนน ) 7.4 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (70 คะแนน ) 7.2 ความสำคัญของผู้เรียนและผมสดสส (70 คะแนน ) 7.5 ประสิทธิผลขององค์กร (70 คะแนน ) 7.6 การนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (70 คะแนน ) 7.3 งบประมาณ การเงินและตลาด ( 70 คะแนน )

4 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กร กับเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด

5 จุดเด่น ผลลัพธ์แสดงระดับ แนวโน้ม และการเปรียบกับคู่แข่ง สู่เป้าหมายใหญ่

6 ผลงานวิจัยที่ยอมรับ ได้ในระดับสากล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ตั้งเป้าไว้ที่ไหน ผลักดันด้วยวิธีไหนให้ไปถึงเป้าที่ตั้ง ติดตามอย่างไร ดีต่อเนื่อง เทียบกับผลงานวิจัยระดับไหน Yes! No!

7 ผลจากการ สร้างเครือข่าย กับต่างประเทศ ส่งให้ไปสู่การพัฒนาตามแผน ตามเป้าของ คณะ คือ ?? ได้พันธมิตรระดับโลก….แห่งมาร่วมวิจัย ร่วมเขียนและตีพิมพ์งานวิจัย/งบสมทบ ดีต่อเนื่อง Yes! No!

8 จำนวนต่างชาติมาดู งาน มาใช้บริการ ต่อเนื่อง มีกราฟ แสดง 5 ปี ดีตลอด = การบริการเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ระดับ แนวโน้มการบริการที่ดี ต่อเนื่องด้านหลัก ๆ ??? การเปรียบเทียบที่แสดงว่าได้ ระดับสากลจริงอย่างไร Yes! No!

9 แนวทางการให้คะแนน ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 4 มิติย่อยคือ –LEVEL –TREND –COMPARISON –LINKAGE

10 Level of Performance Definition: สารสนเทศเชิงตัวเลขที่ บ่งบอกความหมายว่าผลลัพธ์ของ การประกอบการขององค์กรอยู่ใน ระดับใด.  สามารถใช้เปรียบเทียบกับผล ประกอบการของอดีต เป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเทียบเคียงกับคนอื่น

11 Rate and Breadth (Trends) Definition: สารสนเทศเชิงตัวเลขที่แสดง ให้เห็นทิศทางและระดับของการ เปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ และผล การปรับปรุงที่ขยายวงไปสู่ส่วนอื่นๆใน องค์กรเพียงใด  แนวโน้มแสดงถึงการพัฒนาการขององค์กร ภายใต้กรอบเวลา  อย่างน้อยต้องมี 3 จุดข้อมูล  อาจเป็นบวกหรือลบ ขึ้นหรือตก

12 Comparisons Definition: ผลการ ประกอบการเชิงเปรียบเทียบ กับตัวเลือกหรือ Benchmark ที่เหมาะสม  ข้อมูลเปรียบเทียบอาจมาจากหน่วยงานที่สาม หรือ ผลการประกอบการของคู่แข่งในธุรกิจ เดียวกันหรือในภูมิภาคเดียวกัน  บางครั้งอาจใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับองค์กร ระดับโลก

13 Linkage Definition: การสร้างความ เชื่อมโยงของผลลัพธ์ไปยังลูกค้าที่ สำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติ การที่วางไว้  ข้อกำหนดเหล่านี้ได้กล่าวไว้ใน กระบวนการทั้ง 6 ข้อ และอยู่ในโครง ร่างองค์กร

14 ความ เชื่อมโยง ภาพรวมของ องค์กร ระหว่างหมวด และหัวข้อ สู่ค่านิยมหลัก

15 ความ เชื่อมโยง ผลลัพธ์อะไรที่แสดงว่า องค์กรมี / ยังขาดค่านิยม หลัก (Core values) เช่น - การนำไปสู่ วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ - มีการจัดการโดย ใช้ข้อมูลจริง - เน้นผลลัพธ์และ การสร้างคุณค่า - มีมุมมองเชิงระบบ

16 ต่อการ ประเมิน ตนเอง หมวด 7 gain or lose?!?


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ (gain!?!) หมว ด 7. คะแนนสำคัญ ตรงไหน ส่วนของ ‘ ผลลัพธ์ ’ ยิ่งสูง ยิ่งมี ระดับการดำเนินงานดี แนวโน้มดีต่อเนื่อง รายงานเรื่องที่สำคัญต่อ วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google