งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inspiring Caring Leaders Across Cultures ประเมินตาม จริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่ง พัฒนา พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ( ฟุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inspiring Caring Leaders Across Cultures ประเมินตาม จริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่ง พัฒนา พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ( ฟุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ประเมินตาม จริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่ง พัฒนา พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ( ฟุล ไบรท์ )

2 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ลำดับการ นำเสนอ มองภาพรวม แบบประเมินตนเอง ถาม - ตอบ

3 Inspiring Caring Leaders Across Cultures มอ ง ภา พ ให ญ่ มอ ง ภา พ ให ญ่ ไปสู่ เป้าหม าย ที่ท้า ทาย ด้วยกัน ทั้ง คณะ

4 7. ผลลั พธ์ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การ มุ่งเน้น ผู้เรียน และ ผม สดสส 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

5 7. ผลลัพธ์ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การมุ่งเน้น ผู้เรียนและ ผมสดสส 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงกลยุทธ์ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย ศึกษาค่านิยมหลัก / OP/ หมวดต่างๆ

6 Inspiring Caring Leaders Across Cultures แบบประเมินตนเอง คำถาม 103 ข้อที่ให้ตอบระดับ 1- 5 ครอบคลุมทั้ง 7 หมวดของ เกณฑ์ TQA รวมผลหมวด 1-6 และหมวด 7 ดู ระดับการพัฒนาตาม Scoring Guidelines 2 ชุดที่มี เทียบทุกหมวดดูผลที่ดีสุด / ท้า ทายสุด คิดและลงมือปรับปรุง

7 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ลองทำด้วยกัน ค่ะ หน้า 1 ข้อ 1 เชื่อมกับ OP ที่ให้ระบุเรื่องอะไรบ้าง ดูว่าผู้บริหารระดับสูงของเราทำอย่างที่ ถามหรือเปล่า มากน้อยแค่ไหน ดูคะแนนสำหรับหมวด 1-6 แล้วตกลง กันในคณะ / สำนัก / หน่วยงานว่า น่าจะ ได้เท่าไหร่จาก 0-5 โดยคิดว่า มี ตัวอย่างให้เห็นมากน้อยแค่ไหน คนรู้ เรื่องจริงๆ แค่ไหน และหาหลักฐานได้ จากไหน

8 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ลองทำด้วยกัน ค่ะ หน้า 21 ข้อ 95 เชื่อมกับ OP อะไรบ้าง ดูคะแนนสำหรับหมวด 7 แล้วตกลงกัน ในคณะ / สำนัก / หน่วยงานว่า น่าจะได้ เท่าไหร่จาก 0-5 โดยคิดว่ามีตัวบ่งชี้ ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมี จริยธรรมมั้ย มีตัวอย่างให้เห็นมากน้อย แค่ไหน และหาหลักฐานได้จากไหน มี การตั้งเป้าหรือเปล่า เก็บผลลัพธ์มั้ย... ได้ผลตามเป้าหรือเปล่า

9 Inspiring Caring Leaders Across Cultures วางแผนการ ประเมิน ใช้แกนนำให้เป็นประโยชน์ เช่น เรียนรู้จากผู้รู้ร่วมกับทีม สนับสนุนวิชาการ หรือจัด ประชุมกับผู้รู้เฉพาะของคณะ / สำนัก / หน่วยงาน ศึกษาโครงร่างขององค์กร หมวดต่างๆ ด้วยกัน ตั้งกลุ่ม ‘ ลุย ’ หลักแล้วขยาย กิจการ ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้คะแนน 1-5

10 Inspiring Caring Leaders Across Cultures รายงานผลที่ ได้ ความก้าวหน้าตามที่กำหนดเอง ในแผนการทำงานของแต่ละ แห่งอย่างต่อเนื่อง ติดขัดให้หารือกับแกนเรียนรู้ หลักในเบื้องต้น นำเสนอความก้าวหน้าในที่ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อขอความเห็นภาพรวม

11 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ขั้น ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Inspiring Caring Leaders Across Cultures ประเมินตาม จริง ยิ่งเรียนรู้ ยิ่ง พัฒนา พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ( ฟุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google