งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70 เรื่อง Lean ของภาควิชาพยาธิวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70 เรื่อง Lean ของภาควิชาพยาธิวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70 เรื่อง Lean ของภาควิชาพยาธิวิทยา

2 ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจากสิ่งส่ง ตรวจของผู้ป่วย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค ให้บริการที่มี คุณภาพ มี ประสิทธิภาพ และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ เป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

3 โครงการ Lean ที่ได้ทำ ก่อน leanหลัง lean ประสิทธิ ภาพงาน (%) TAT (นาที) ประสิทธิ ภาพงาน (%) TAT (นาที) 1. การลดเวลารอคอยเจาะเลือด23.7ระบบนัด17.8 2. ลดเวลาการรายงานผล coagulogram29.676.069.232.5 3. การรายงานผล Lab ด่วน43.547.789.339.6 4. ลดรอบเวลาการรายงานผล การทดสอบ Chem.profile 20.6108.260.562.0 5. การปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานค่าวิกฤต22.615.570.05.0

4 จำนวน / วัน หลังทำโครงการเดือน ที่สี่ จำนวนผู้ป่วย ที่มาลงทะเบียนรับคิวรอเจาะเลือด 7-9 น

5 PTT, PT…สภาพเดิม Pre_Analytic Analytic Post-analytic การทดสอบ Coagulogram

6 6. พิมพ์ลงทะเบียน 5 นาที 1. ตั้งรอคิว 10นาที 2.patch b/c 1 นาที 3. พิมพ์ลง sticker 1 นาที 4. ลอกติดใบ request 0.5 นาที 7. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 5. รอคิวลงทะเบียนรับเข้า 30 นาที 13. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 14. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 15. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 16. verified ผล 0.5 นาที 8. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 10. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 12. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที 9. ดูดแยกพลาสม่า 2 นาที 11. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที Value stream; ก่อน 1st lean ประสิทธิภาพงานบริการ = (value/total)*100 =(22.5/76.0) *100 = 29.6% Pre_Analytic Analytic Post-analytic ปริมาณงาน/วัน 80 – 150 ราย ขั้นตอนหลัก 16 ขั้นตอน ใช้เวลา 76 นาที

7 6. พิมพ์ลงทะเบียน 5 นาที 1. ตั้งรอคิว 10นาที 2.patch b/c 1 นาที 3. พิมพ์ลง sticker 1 นาที 4. ลอกติดใบ request 0.5 นาที 7. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 5. รอคิวลงทะเบียนรับเข้า 30 นาที 13. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 14. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 15. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 16. verified ผล 0.5 นาที 8. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 10. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 12. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที 9. ดูดแยกพลาสม่า 2 นาที 11. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที ดำเนินการ... 1 st Lean Pre_Analytic Analytic Post-analytic เปลี่ยน printer ปรับปรุงโปรแกรม ลงทะเบียนรายงานผล เปลี่ยนใช้หลอด 1 O tube

8 ผลการดำเนินงาน TAT ของการทดสอบ PTT-PT ช่วง ม.ค.51 - พ.ย. 51 เปลี่ยนใช้หลอด 1 O tube เปลี่ยน printer ปรับปรุงโปรแกรม ลงทะเบียนรายงานผล TAT (min) month

9 1. ตั้งรอคิว 10นาที 2.patch b/c 1 นาที 3. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 8. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 9. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 10. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 11. verified ผล 0.5 นาที 4. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 5. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 7. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที 6. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที Value strem; ก่อน 2 nd lean Pre_Analytic Analytic Post-analytic ประสิทธิภาพงานบริการ = (value/total)*100 =(22.5/37.5) *100 = 60.0% ขั้นตอนหลัก 11 ขั้นตอน ใช้เวลา 37.5 นาที

10 1. ตั้งรอคิว 10นาที 2.patch b/c 1 นาที 3. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 8. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 9. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 10. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 11. verified ผล 0.5 นาที 4. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 5. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 7. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที 6. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที ดำเนินการ 2 nd lean Pre_Analytic Analytic Post-analytic จัดคนรับผิดชอบ Ver.และติดตามผล อบรมบุคลากร เน้นขั้นตอน การตรวจสอบ specimen ก่อนทดสอบ จัดทำ WI (ลด defect) interface ผลจาก เครื่องเข้า ระบบ HIS (Poka Yoke)

11 1. ตั้งรอคิว 10นาที 2.patch b/c 1 นาที 3. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 7. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 8. verified ผล 0.5 นาที 4. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 5. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 6. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที Value stream; หลัง 2 nd lean Pre_Analytic Analytic Post-analytic ประสิทธิภาพงานบริการ = (value/total)*100 =(22.5/32.5) *100 = 69.2% ขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 32.5 นาที

12 ผลการดำเนินงาน TAT ของการทดสอบ PTT-PT ช่วง ม.ค.51 - ก.พ. 52 interface ผลจาก เครื่องเข้า ระบบ HIS ก.พ. ส.ค. พ.ย. TAT (min) month เปลี่ยนใช้หลอด 1 O tube เปลี่ยน printer ปรับปรุงโปรแกรม ลงทะเบียนรายงานผล

13 โครงการ Leanที่วางแผนไว้ ก่อน leanหลัง lean ประสิทธิ ภาพงาน (%) TAT (นาที) ประสิทธิ ภาพงาน (%) TAT (นาที) 1.ส่งSMS ขอบคุณและแจ้งเตือนผู้บริจาค โลหิต (ลดค่าใช้จ่าย 55,080 บาท/ปี) 0.011.2 +76 ชม. 98.6 0.52 2. การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยผ่าตัด57%318 //

14 Lean for Diagnosis in Fragile X syndrome หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70 เรื่อง Lean ของภาควิชาพยาธิวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google