งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70
เรื่อง Lean ของภาควิชาพยาธิวิทยา

2 ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เป้าหมาย ให้บริการที่มี คุณภาพ มี ประสิทธิภาพ และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

3 โครงการ Lean ที่ได้ทำ ก่อน lean หลัง lean ประสิทธิภาพงาน (%) TAT (นาที) 1. การลดเวลารอคอยเจาะเลือด 23.7 ระบบนัด 17.8 2. ลดเวลาการรายงานผล coagulogram 29.6 76.0 69.2 32.5 3. การรายงานผล Lab ด่วน 43.5 47.7 89.3 39.6 4. ลดรอบเวลาการรายงานผล การทดสอบ Chem.profile 20.6 108.2 60.5 62.0 5. การปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานค่าวิกฤต 22.6 15.5 70.0 5.0

4 จำนวนผู้ป่วย ที่มาลงทะเบียนรับคิวรอเจาะเลือด 7-9 น
จำนวน/วัน หลังทำโครงการเดือนที่สี่

5 การทดสอบ Coagulogram PTT, PT…สภาพเดิม
Pre_Analytic Analytic Post-analytic

6 Value stream; ก่อน 1st lean
Pre_Analytic Analytic Post-analytic 1. ตั้งรอคิว 10นาที 8. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 13. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 2.patch b/c 1 นาที 9. ดูดแยกพลาสม่า 2 นาที 14. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 3. พิมพ์ลง sticker 1 นาที 10. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 15. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 4. ลอกติดใบ request 0.5 นาที 16. verified ผล 0.5 นาที 11. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที 5. รอคิวลงทะเบียนรับเข้า 30 นาที 12. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที ปริมาณงาน/วัน 80 – 150 ราย ขั้นตอนหลัก 16 ขั้นตอน ใช้เวลา 76 นาที 6. พิมพ์ลงทะเบียน 5 นาที 7. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที ประสิทธิภาพงานบริการ = (value/total)*100 =(22.5/76.0) *100 = 29.6%

7 14. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 5. รอคิวลงทะเบียนรับเข้า
ดำเนินการ... 1st Lean Pre_Analytic Analytic Post-analytic 1. ตั้งรอคิว 10นาที 8. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 13. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที เปลี่ยนใช้หลอด 1O tube 2.patch b/c 1 นาที 9. ดูดแยกพลาสม่า 2 นาที 14. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที เปลี่ยน printer 3. พิมพ์ลง sticker 1 นาที 10. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 15. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 4. ลอกติดใบ request 0.5 นาที 16. verified ผล 0.5 นาที 11. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที 5. รอคิวลงทะเบียนรับเข้า 30 นาที ปรับปรุงโปรแกรมลงทะเบียนรายงานผล 12. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที 6. พิมพ์ลงทะเบียน 5 นาที 7. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที

8 ผลการดำเนินงาน TAT ของการทดสอบ PTT-PT ช่วง ม.ค.51 - พ.ย. 51
เปลี่ยน printer ปรับปรุงโปรแกรมลงทะเบียนรายงานผล เปลี่ยนใช้หลอด 1O tube TAT (min) month TAT ของการทดสอบ PTT-PT ช่วง ม.ค.51 - พ.ย. 51

9 Value strem; ก่อน 2nd lean 9. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน
Pre_Analytic Analytic Post-analytic 1. ตั้งรอคิว 10นาที 4. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 8. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 2.patch b/c 1 นาที 9. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 5. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 3. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 10. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 6. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที 11. verified ผล 0.5 นาที 7. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที ขั้นตอนหลัก 11 ขั้นตอน ใช้เวลา 37.5 นาที ประสิทธิภาพงานบริการ = (value/total)*100 =(22.5/37.5) *100 = 60.0%

10 9. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน
ดำเนินการ 2ndlean Pre_Analytic Analytic Post-analytic 1. ตั้งรอคิว 10นาที 4. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 8. ตรวจสอบความครบถ้วน 1 นาที 2.patch b/c 1 นาที 9. พิมพ์ข้อมูลลงในทะเบียน 2 นาที 5. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที interface ผลจากเครื่องเข้าระบบ HIS (Poka Yoke) อบรมบุคลากร เน้นขั้นตอนการตรวจสอบ specimen ก่อนทดสอบ จัดทำ WI (ลด defect) 3. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 10. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 6. บันทึกผลลงในสมุด 2 นาที 11. verified ผล 0.5 นาที 7. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที จัดคนรับผิดชอบ Ver.และติดตามผล

11 Value stream; หลัง 2ndlean
Pre_Analytic Analytic Post-analytic 1. ตั้งรอคิว 10นาที 4. ปั่นแยกพลาสม่า 7 นาที 7. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 นาที 2.patch b/c 1 นาที 5. ทดสอบด้วย เครื่อง automate 10 นาที 8. verified ผล 0.5 นาที 3. ตรวจสอบ/ส่ง ไปยังจุดปฏิบัติงาน 1 นาที 6. คัดลอกผลลงใบรายงาน 2 นาที ขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 32.5 นาที ประสิทธิภาพงานบริการ = (value/total)*100 =(22.5/32.5) *100 = 69.2%

12 ผลการดำเนินงาน TAT ของการทดสอบ PTT-PT ช่วง ม.ค.51 - ก.พ. 52
เปลี่ยน printer ปรับปรุงโปรแกรมลงทะเบียนรายงานผล เปลี่ยนใช้หลอด 1O tube TAT (min) ก.พ. interface ผลจากเครื่องเข้าระบบ HIS ส.ค. พ.ย. month TAT ของการทดสอบ PTT-PT ช่วง ม.ค.51 - ก.พ. 52

13 โครงการ Leanที่วางแผนไว้
ประสิทธิภาพงาน (%) TAT (นาที) ส่งSMS ขอบคุณและแจ้งเตือนผู้บริจาคโลหิต (ลดค่าใช้จ่าย 55,080 บาท/ปี) 0.01 1.2 +76 ชม. 98.6 0.52 การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยผ่าตัด 57% 318 //

14 Lean for Diagnosis in Fragile X syndrome
หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานครั้งที่ 70

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google