งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ปี 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ปี 2552

2 ผลการดำเนินงาน ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) ของสำนักระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย จำนวนปฏิบัติการกู้ชีพทั้งสิ้น = 3,943 ราย

3 จำนวนครั้งที่ให้บริการในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับบริการ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52)

4 จำนวนผู้ที่ได้รับการ Admit ในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับบริการ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) (58.9 1%) (30.9 1%) (35.1 8%)

5 จำนวนครั้งที่ให้บริการตามประเภท ของเหตุที่ให้บริการจังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) จำนวนครั้งที่ให้บริการตามประเภท ของเหตุที่ให้บริการ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52)

6 ร้อยละผลการดำเนินงานในระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52)

7 ผลการดำเนินงาน ตามแบบตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง 604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ( เชิงปริมาณ ) 605 จำนวนครั้งการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและ สั่งการจังหวัด 606 มีการประชุม Dead case Conference หรือ Interesting Case 607 จำนวนโรงพยาบาล 90 เตียงขึ้นไป ที่มีการ จัดเตรียมทีมแพทย์ และพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเพื่อพร้อมรับผู้ป่วย วิกฤต 608 จำนวนโรงพยาบาลมีการกำหนดระยะเวลาการ ได้ รับการตรวจประเมิน 609 จำนวนครั้งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของบุคลากร ทุกระดับมีการประเมิน ถูกต้อง ผ่า น

8 วิธีการแจ้งเหตุ ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) วิธีการแจ้งเหตุจำนวน ร้อย ละ รับแจ้งจากประชาชนทาง 16691,70043.11 รับแจ้งจากเครือข่าย ตำรวจ 85021.56 รับแจ้งทางวิธีอื่น ๆ 1,39335.33 ประเภทของเหตุที่ ให้บริการจำนวน ร้อย ละ เหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,81746.08 อุบัติเหตุจราจร 1,66342.18 อื่น ๆ 46311.74

9 การให้บริการดูแลรักษา ณ จุด ที่เกิดเหตุ ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่เกิดเหตุ จำน วน ร้อย ละ Response Time ภายใน 10 นาที 2,87172.81 On Scene Time ภายใน 10 นาที 3,50488.87 ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุ ภายใน 10 กม. 3,18680.8 ระยะทางไปถึงโรงพยาบาล ภายใน 10 กม. 2,64667.11

10 แนวโน้มผลการดำเนินงานระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( พ. ศ.2547- 2552)


ดาวน์โหลด ppt ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52) ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google