งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

2 Priority Diseases & Quality Dimension Responsive Appropriate Competency Effective Safety Timeliness Holistic/Humanized Efficient Acute MI COPD DM Hypertension High Risk Preg DHF Ac. Appendicitis       

3 Initial Assessment Entry Consultation Investigation Diagnosis Planning Observation Operation Anesthesia OR Transfer Preop Care Anesthesia Operative Procedure Postanes Care Postop care & monitoring D/C plan Follow up Risk Prevention Monitor CQI Research Delayed/missed diagnosis Delayed operation SSI “Door to operation” time SSI rate Anes complication Patho. Diag. confirmed Predictive value of US Use of clinical sign Undetected change Care Process: Ac. Appendicitis All-in-One Disease Mapping

4 ตามรอยเพื่อการเรียนรู้ มิใช่เพื่อส่ง การบ้าน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ มีการเก็บ & วิเคราะห์ข้อมูล มีการตั้งคำถามจากข้อมูลที่ได้ มีการค้นหาความรู้เพิ่มเติม

5 % ผลพยาธิวิทยาที่ไม่สนับ สนุนการวินิจฉัยทางคลินิก ระยะเวลาตั้งแต่ admit จนถึงผ่าตัด ( ชม : นาที ) จำนวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดหลัง admit เกิน 6 ชั่วโมง อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด จำนวนผู้ป่วย 47 48 1/49 2/49 3/49 4/49 5/49 6/49 162 133 9 9 8 7 12 7 12% 2% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 5:51 4:30 2:50 6:27 6:18 6:33 4:34 8:47 0 1 1 1 3 3 0% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 14% เครื่องชี้วัด การดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ Urinary tract calculi Ovarian cyst Diverticulitis Ileitis เสนอให้ใช้ US มาช่วยในการ investigation เพิ่มเติม

6 บทเรียน คุณภาพที่ได้จากการวินิจฉัยที่ถูกต้อง อาจจะทำ ให้เวลาที่ผู้ป่วยควรจะได้รับการผ่าตัดช้าลงไป ขณะเดียวกัน การผ่าตัดในผู้ป่วยที่ยังไม่วินิจฉัย ได้แน่นอนหรือผิดพลาดในกลุ่ม high risk ก็จะทำ ให้อันตายยิ่งสูงมากขึ้น เช่น เกิด septic shock ใน UTI จาก ureteric stone การตรวจวินิจฉัยปกติ เช่น UA, KUB เป็น invetigation ที่ทำได้ง่าย แต่มีประโยชน์ในการ วินิจฉัยโรคทาง urinary tract caluculi หรือ infection ได้ ระบบที่จะช่วยในการดูแลรักษาให้ได้ผลดี ได้แก่ การเฝ้าระวังอาการ การตรวจ US ในเวลาที่ เหมาะสม

7 Predictive Value ของการตรวจ US ใน ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ จากการตามรอยผลลัพธ์ของ รพ. Sensitivity = 17/32 = 53% Specificity = 3/3 = 100%

8

9 Diagnosis of Acute Appendicitis Appendicitis Mesenteric Adenitis  Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies  Incidence: 60-80/100,000  Peak @ 10-30yrs  Male=Female  Mortality 1%(unperforated) ~5%(perforated)  Mainly clinical diagnosis: Some CT/US used in unequivocal cases.  Mimicker of Appendicitis  May be proceeded by “flu like illness”  Children > Adults  Diffuse abdominal pain > RIF pain  High temp >38.5 o C (appendicitis = <38.5 o C)  But can be indistinguishable from appendicitis.  Diagnosis is often made on Laproscopy / Laparotomy

10 Can US visualise the diseased appendix? Study: Yonsei University College of medicine, Korea. Using: Meta Analysis of 22 articles between 1985-2003 (2643 patients)

11

12

13 Saidi HS, Chavda SK. Department of Human Anatomy, College of Health Sciences, University of Nairobi, P.O Box 30197, Nairobi, Kenya. BACKGROUND: The negative appendicectomy rates have remained high. The integration of clinical scores into the diagnostic process in acute appendicitis has had the purposes of improving decision making and reducing the negative rates in this common condition. The performance of these score systems have however, not been uniform. OBJECTIVE: To assess the usefulness of a modified Alvorado score (1986) to predict groups of patients with suspected appendicitis for definite surgery, observation or discharge from hospital. DESIGN: Prospective study. SETTING: Kenyatta National Hospital (KNH), a central referral and teaching hospital in Nairobi, Kenya. PATIENTS: One hundred and eighty nine patients with suspected acute appendicitis were studied over a period of twelve months. METHODS: Five symptoms and four signs were assigned numerical values and the patients scored out of a total of 10 points. A score of >7 predicted mandatory operation, 5-6 observation and score 1-4 predicted those not considered for surgery. The decision to operate was the prerogative of the surgeon or surgical resident based on overall clinical suspicion and not the diagnostic score. RESULTS: The proportion of patients with scores >7 was 40.7%. The mean score was 6.02. The mean ages and the gender ratios were similar across score groups. The negative appendicectomy rate was 17.6% for group 1-4, 16.5% for 5-6 and 19.7% for >7. These were similar to the overall negative rate of 18% based on clinical suspicion. The overall sensitivity and sensitivity for the scoring system was 80.3% and 16.8% respectively. CONCLUSION: High scores were found to perform poorly in predicting diagnosis of acute appendicitis preoperatively and in the reduction of negative appendicectomies. The integration of a scoring system does not offer advantage over degree of clinical suspicion. PMID: 14601782 [PubMed - indexed for MEDLINE] Use of a modified Alvorado score in the diagnosis of acute appendicitis.

14

15 เป้าหมาย การดูแลผู้ป่วย ติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ มาช่วยกันดูหลายๆ มุม รุมดูแลแบบองค์รวม สวมความรู้วิชาการ ใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์ เจาะจุดอ่อนจากข้างเตียง / บันทึก ศึกษาจากผู้เยี่ยมยุทธ์ Evidence-based Practice Holistic Care Multidisciplinary Team Benchmarking Root cause Analysis from Incidence Bedside/Medical Record Review KPI Monitoring การพัฒนาคุณภาพที่ได้ผล ยึดเป้าหมาย หลากหลายวิธีพร้อมกัน ไม่ ติดรูปแบบ ใช้เป็นกรอบเพื่อตามรอย กระบวนการพัฒนาคุณภาพ จุดประกายสร้างสรรค์ Creativity & Innovation How can we get more benefits from these improvement concept and tools?

16 ใช้ตัวตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทุกองค์ประกอบในระบบงาน บริบทประเด็นสำคัญ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 1. ตามรอยกระบวนการพัฒนา 2. ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย 3. ตามรอยระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลลัพธ์ สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ โอกาสพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย Quality Process Content Integration Result กรอบที่จะช่วย ให้เกิดการคิด อย่างเชื่อมโยง และเป็นระบบ

17 Initial Assessment Entry Consultation Investigation Diagnosis Planning Observation Operation Anesthesia OR Transfer Preop Care Anesthesia Operative Procedure Postanes Care Postop care & monitoring D/C plan Follow up Care Process: Ac. Appendicitis Care Process: A Simple Starting Model Entry Assessment Planning Implementation (Delivery of Care) Evaluation D/C & Follow UP Medicine Operation/Anes Nutrition Rehabilitation Education

18 Entry Assessment Planning Implementation (Delivery of Care) Evaluation D/C & Follow UP Care Process: Assessment Initial Assessment Consultation Investigation Diagnosis

19 Entry Assessment Planning Implementation (Delivery of Care) Evaluation D/C & Follow UP Medicine Surgery/Anes Nutrition Rehabilitation Education Psychosocial Monitoring Etc. Care Process: Planning Planning Observation Further Investigation Care Plan Discharge Plan Self care Care giver Environment Rehabilitation Behavior modification Etc. Care need at hospital Care need at homeUncertain need

20 Entry Assessment Planning Implementation (Delivery of Care) Evaluation D/C & Follow UP Care Process: Implementation (Delivery of Care) Emergency response Safety precaution Psychosocial care Care as planned Communication Coordination Consultation Medicine Operation/Anes Nutrition Rehabilitation Education

21 Entry Assessment Planning Implementation (Delivery of Care) Evaluation D/C & Follow UP Care Process: Evaluation Emergency response Safety precaution Psychosocial care Care as planned Communication Coordination Consultation Evaluate Responsiveness Evaluate Safety / M&M Evaluate Psychosocial care Evaluate Goal Achievement Evaluate Team Effectiveness

22 Initial Assessment Entry Consultation Investigation Diagnosis Planning Observation Operation Anesthesia OR Transfer Preop Care Anesthesia Operative Procedure Postanes Care Postop care & monitoring D/C plan Follow up Risk Prevention Monitor CQI Research Delayed/missed diagnosis Delayed operation SSI “Door to operation” time SSI rate Anes complication Patho. Diag. confirmed Predictive value of US Use of clinical sign Undetected change Care Process: Ac. Appendicitis All-in-One Disease Mapping

23 Clinical Tracer ลำดับชั้นของเอกสาร : ทำให้น้อยที่สุด Risk Prevention Guide Forms CPGsCQIsCareMaps Indicators

24 กิจกรรมกลุ่ม “ ภาพเดียว เข้าใจทุก เรื่อง ” (All-in-One Disease Mapping) เขียน Patient Care Process ตามแนวทางใน ตัวอย่าง ให้ครอบคลุมกระบวนการของทุกสาขา วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (20 นาที ) ระบุความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญในแต่ละขั้นตอน (10 นาที ) ระบุมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสังเขป (15 นาที ) อาจจะแบ่งงานกันทำ และ เขียนแยกในกระดาษแผ่นเล็กๆ ระบุตัวชี้วัดที่สมควร monitor ในขั้นตอนต่างๆ และผลลัพธ์ของการดูแล ระบุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ทีมงานได้เคยทำ มาแล้ว ว่าเกี่ยวข้องกับขั้นตอนใดในการดูแล ผู้ป่วย ระบุการใช้ข้อมูลวิชาการ / guideline หรือการ สร้างผลงานวิจัย พิจารณาว่าจะทำให้สมาชิกของทีมงานทุกคน เข้าใจประเด็นคุณภาพที่สำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการดูแลผู้ป่วย และร่วมกันสร้างคุณภาพการ ดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google