งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)

2  physician capability Benefit / Goal  risk  cost effective

3 Prerequisite / Requirement clinical experience analytical properties (inductive/deductive reasoning) knowledge relevant interpretation intuition

4 ? Process of thinking Decision making

5 Hx & PE cause? yes no, uncertain Interpretation ?? Diagnostic tests clinical analysis ?

6 Hx & PE cause? yes no, uncertain Interpretation ?? Diagnostic tests clinical analysis

7 คำถาม 1 ข้อมูล 1 คำถาม 2 ข้อมูล 2 คำถาม 3 ข้อมูล 3 คำถาม x ข้อมูล x ------- ------- ตรวจร่างกายข้อมูล y รวบรวมข้อมูลทั้งหมด = (1 + 2 + 3 + X +.....+ Y) วิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค อาการสำคัญ การซักประวัติ ตามแบบแผนทั่วไป การซักประวัติ ตามแบบแผนทั่วไป

8 อาการสำคัญ วิเคราะห์อาการสำคัญ ตั้งสมมุติฐาน คำถาม 1 คำตอบ 1 วิเคราะห์ ( ปรับสมมุติฐาน ) คำถาม 2 คำตอบ 2 วิเคราะห์ ( ปรับสมมุติฐาน ) คำถาม 3 คำตอบ 3 วิเคราะห์ ( ปรับสมมุติฐาน ) วินิจฉัยแยกโรค ซักประวัติเพื่อหาข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละโรค ซักประวัติที่เหลืออื่นๆ การซักประวัติควบคู่กับ การวิเคราะห์สมมุติฐาน การซักประวัติควบคู่กับ การวิเคราะห์สมมุติฐาน

9 ข้อดีเป็นเหตุเป็นผล ต่อเนื่อง เป็นหมวดหมู่ กระชับ ระวังการใช้คำถามปลายปิด หรือ คำถามชักนำ ข้อมูลเบี่ยงเบน

10 น้ำหนักของคำวินิจฉัย... ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ & แผนการรักษา unlikely ที่จะเป็นมะเร็งปอด vs. โอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอด ~ 10-15% meningitis to be rule out

11 Hx & PE cause? yes no, uncertain Interpretation ?? Diagnostic tests clinical analysis

12 Diagnostic Tests ไม่ใช่สิ่งทดแทนการซักประวัติและตรวจร่างกาย ต้องได้ข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถซักได้จากประวัติและ PE การส่ง tests โดยไม่รู้ specificity, sensitivity ไม่มีประโยชน์ เพราะมีข้อจำกัดใน การแปลผล

13 Hx & PE cause? yes no, uncertain Interpretation ?? Diagnostic tests clinical analysis

14 Tests interpretation 1. Pre-test & post-test probability 2. ถ้าข้อมูลซ้ำกับข้อมูลทางคลินิกถือว่าการส่งตรวจนั้นสูญเปล่า 3. การประเมินประโยชน์ของการส่งตรวจ เพิ่มเติมให้พิจารณา ดูจากผลกระทบ ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 4. test ที่มีความเที่ยงตรงสูงมีความสำคัญต่อ การพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล

15 Hx & PE cause? yes no, uncertain Interpretation ? reliability (sensitivity, specificity, predictive value), benefit, risk, cost ?? Diagnostic tests answer ? clinical analysis

16 Rx options benefit emergency risk cost 2 nd opinion Make decision yes no, uncertain answer ? ? ?

17 Decision making for an Uncertainty 1. wait & see for more clinical information 2. empiric Rx & follow up 3. ignorance

18 Rx options benefit emergency risk cost Patient opinion 2 nd opinion Make decision yes no, uncertain answer ?

19 Patient Opinion Giving information Pt. capacity benefit (chance) conflict of interest (bias) truth telling confidentiality withholding information Voluntariness risk (quality of life), cost

20 Hx & PE ? Clinical reasoning Decision making Process of thinking Diag. tests Interpretation Rx. options Pt. opinion

21 Clinical Reasoning For The Benefit of Mankind


ดาวน์โหลด ppt Clinical Reasoning (clinical analysis & decision making)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google