งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ Angiographic Patient's safety ”. การตรวจ Angiogram ถือเป็น หัตถการทางรังสีวินิจฉัย ที่มีการ ตรวจที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเป็น semi-invasive โอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนมีได้ตลอดทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ Angiographic Patient's safety ”. การตรวจ Angiogram ถือเป็น หัตถการทางรังสีวินิจฉัย ที่มีการ ตรวจที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเป็น semi-invasive โอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนมีได้ตลอดทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ Angiographic Patient's safety ”

2 การตรวจ Angiogram ถือเป็น หัตถการทางรังสีวินิจฉัย ที่มีการ ตรวจที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเป็น semi-invasive โอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนมีได้ตลอดทุก ขั้นตอนนับตั้งแต่การเตรียมตัวตรวจ จนถึง การดูแลภายหลังเสร็จสิ้น การตรวจ

3 จุดมุ่งหมาย ให้การตรวจ angiography มีความสำเร็จ 100 % ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด จากการตรวจ ใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

4 Arteriographic complications Puncture site Hematoma / Dissection/Thrombosis Pseudoaneurysm/AVF Infection Systemic Allergic contrast reaction Nausea,vomiting, vasovagal syncope Catheter induced Subintimal tear

5 Classification of Complications by Outcome Minor complications A.No therapy, no consequence B.Nominal therapy, overnight admission for observation only Major complications C.Require therapy,hospitalization <48 hrs. D.Require major therapy, unplanned increase in level of care,prolonged hospitalization >48 hrs. E.Permanent adverse sequelae F.Death

6 ANALYSIS of QUALITY IMPROVEMENT Important processes of care Patient selection Performance of procedure Monitoring the patient Management of material utility Reused materials Sterile procedure

7 ระดับปฏิบัติ หาสถิติผู้ป่วยที่เกิด complication จากที่ผ่าน มาและ review literature ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและวางแผนดำเนินการ จัดการ กำหนดใช้ตัวดัชนีชี้วัด มีการบันทึก รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ ข้อมูล มีการวางแผน และหารือร่วมกัน เพื่อ ป้องกันปัญหา (Interdepartmental and MM conferences)

8 มีการ Assessment หรือประเมินอาการของผู้ป่วย ก่อนทำการตรวจ โดยแพทย์ / พยาบาลด้วยการ สัมภาษณ์ หรือโทรศัพท์ โดยใช้แบบฟอร์ม check list ก่อนการตรวจ มีการปรับปรุง Nursing recording form เพื่อใช้ บันทึกข้อมูล / อาการ ผู้ป่วยในระหว่างการตรวจ – หลังการตรวจเสร็จสิ้น และใช้บันทึกร่วมกับ interventional record ของแพทย์ และมีสำเนา สำหรับหอผู้ป่วยเพื่อดูแลต่อเนื่อง มีแบบฟอร์ม การลงรายการวัสดุที่ใช้เพื่อนำไปคิด Unit cost มีแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อนสำหรับ ผู้ป่วยทุกราย แนวทางปฏิบัติ

9 มีข้อกำหนด ในการปฏิบัติงาน ระหว่างทีมดูแล ผู้ป่วย มีการ follow up ผู้ป่วย 24 ชั่วโมงหลังการตรวจ กำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความ สะอาดและดูแล เครื่องมือ ที่เป็นมาตรฐานโดย มี พยาบาลกำกับดูแล กำหนดให้มีการจัด conference ภายหลังการเกิด major complication มีระบบการประสานงานระหว่างรังสีแพทย์ แพทย์ เจ้าของไข้ และวิสัญญี แพทย์ รังสีเทคนิค และ พยาบาล แนวทางปฏิบัติ ( ต่อ )

10 Check list สำหรับประเมิน อาการผู้ป่วย patient grading ผู้ป่วย เดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ พูด - ตอบ คำถามได้ดี ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ต้องช่วย พยุง พูด - ตอบคำถามได้ดี ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ไม่ให้ ความร่วมมือ ไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง * ผู้ป่วยวิกฤต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย มีเครื่องช่วยหายใจ เจาะคอ มีการให้สารน้ำ - เลือดทางหลอดเลือด ไม่รู้เรื่อง **

11 Universal standard Indicators อัตราการเกิด Major Complication < 1 % อัตราการเกิด Minor Complication < 10 % อัตราผู้ป่วยได้รับการ follow up 24 ชั่วโมงหลัง การตรวจ > 80%

12 Perfected VIR care team Multidisciplinary team agreement CPG Patient counseling system Perfect data recording and analysis

13 REFERENCES ACR STANDARDS Diagnostic Arteriography Standard of Practice Committee of the Society of Interventional Radiology.Standard for diagnostic arteriography in adults.J Vasc Interv Radiol 2002

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt “ Angiographic Patient's safety ”. การตรวจ Angiogram ถือเป็น หัตถการทางรังสีวินิจฉัย ที่มีการ ตรวจที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และเป็น semi-invasive โอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนมีได้ตลอดทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google