งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล รหัส 49663289 นิสิตสาขาวิจัยและประเมินผล การศึกษา ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล รหัส 49663289 นิสิตสาขาวิจัยและประเมินผล การศึกษา ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล รหัส 49663289 นิสิตสาขาวิจัยและประเมินผล การศึกษา ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 คำนำ

3 การสะท้อน สิ่งที่ได้ เรียนรู้จาก Assignmen t สารบัญ อนุทิน สิ่งที่ได้ เรียนรู้จาก การ ค้นคว้า ประมวลการ สอน ภาคผนวก ประวัติ ส่วนตัว

4 ประวัติส่วนตัว นางสาวสุพรรษา ชัยนิกูล

5 ประมว ลการ สอน ชื่อวิชา / รหัส วิชา ขอบเขต เนื้อหาวิช า วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา กิจกรรม เอกสาร ประกอบ การให้ คำแนะนำ อุปกรณ์สื่อ การสอน การวัด ผลสัมฤท ธิ์ในการ เรียน ( Assignment ) ปฎิทิน

6 การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ ทำ Assignment Assignment 1 Assignment 2 Assignment 3 Assignment 4

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ ค้นคว้า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดทำบทความ รู้เรื่อง EFQM สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง e-portfolio

8 เอกสารประกอบ Assignment A3 การประเมินครูกลุ่มคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดแป้นทอง การประเมินครูกลุ่มคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดแป้นทอง ความรู้จากระบบ คุณภาพ งานแก้ไข บทความ EFQM A 1 งานประเมินตนเองตามภาระหน้าที่ ในหน่วยงาน A2 งานวิจารณ์การประเมินรายงานการ ประเมินภายนอก เอกสารประกอบที่ได้ ค้นคว้า

9 ตัวอย่างอนุทิน อนุทิน ประจำวันที่ 07 – 07 - 50 อนุทินประจำวันที่ 14 – 07 - 50 อนุทินประจำวันที่ 16 – 09 - 50

10 จบแล้วค่ะ........ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล รหัส 49663289 นิสิตสาขาวิจัยและประเมินผล การศึกษา ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google