งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Operating System ฉ NASA. 2 ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ในยุคแรก  การสั่งงานช้า  ยุ่งยาก ต้องเข้าใจฮาร์ดแวร์  ทำงานได้น้อย  คอมพิวเตอร์ในยุคต่อมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Operating System ฉ NASA. 2 ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ในยุคแรก  การสั่งงานช้า  ยุ่งยาก ต้องเข้าใจฮาร์ดแวร์  ทำงานได้น้อย  คอมพิวเตอร์ในยุคต่อมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operating System ฉ NASA

2 2 ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ในยุคแรก  การสั่งงานช้า  ยุ่งยาก ต้องเข้าใจฮาร์ดแวร์  ทำงานได้น้อย  คอมพิวเตอร์ในยุคต่อมา  ปรับปรุงให้ใช้ภาษาสัญลักษณ์  ใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษสั่งงาน  ไม่ต้องเข้าใจรายละเอียดฮาร์ดแวร์

3 3 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ  ขยายความสามารถทางฮาร์แวร์ ให้ง่ายต่อการใช้งาน  ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียด วิธีการทำงานของฮาร์ดแวร์  ใช้งานฮาร์ดดิสก์ และ CD-ROM ได้แบบ เดียวกัน ทั้งที่มีลักษณะทางกายภาพ ต่างกัน

4 4  ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรในระบบ ได้แก่  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำ  อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า  อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก  ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

5 5  แบ่งตามงาน (Task)  งานเดียว (Single Task) o ทำงานได้ครั้งละงาน o เมื่อเริ่มต้นทำงานใดแล้วต้องทำ จนเสร็จ ประเภทของระบบปฏิบัติการ

6 6  หลายงาน (Multitask) oมีงานหลัก (Foreground) งานเดียว ผู้ใช้สามารถควบคุมโต้ตอบได้โดยตรง oงานที่เหลือเป็นงานรอง (Background) oสามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างงานหลัก และงานรองได้ ประเภทของระบบปฏิบัติการ

7 7 งานที่เป็น background งานที่เป็น foreground Task Bar

8 8  แบ่งตามผู้ใช้ (User)  ผู้ใช้เดียว (Single User) o ผู้ใช้คนใดเข้ามาใช้เครื่องจะถือว่า เป็นผู้ใช้คนเดียวกันหมด ตัวอย่าง  สมหญิงพิมพ์งานและจัดเก็บแฟ้มไว้ใน ตอนเช้า ตอนบ่ายสมชายเข้ามาลบแฟ้ม ของสมหญิงได้  ระบบปฏิบัติการถือว่าสมหญิงและสมชาย เป็นผู้ใช้คนเดียวกัน ประเภทของระบบปฏิบัติการ

9 9  หลายผู้ใช้ (Multiuser) o ระบบปฏิบัติการยอมรับว่ามีผู้ใช้ หลายคน o มีการกำหนดความเป็นเจ้าของ o มีการกำหนดสิทธิในการใช้ ทรัพยากร o ไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรของ ผู้อื่น ประเภทของระบบปฏิบัติการ

10 10 Mutiuser System  ผู้ใช้มี 2 ระดับ  ผู้จัดการระบบ (System Administration) o ควบคุมและดูแลระบบให้ทำงานได้ ตลอดเวลา o สร้างผู้ใช้ในระบบ  ผู้ใช้ทั่วไป o ทำงานในระบบ หากมีปัญหาใดต้องติดต่อ กับผู้ดูแลระบบ

11 11 ประเภทโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  Single Task/Single User  ระบบปฏิบัติการ MS-Dos  Multitask/Single User  ระบบปฏิบัติการ MS-Windows  Multitask/Multiuser  ระบบปฏิบัติการ MS-Windows  ระบบปฏิบัติการ Unix

12 12 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ  Kernel  ทำหน้าที่จัดสรรและควบคุมการทำงาน ของฮาร์ดแวร์  Shell  ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ใช้  Utility  โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับ เรียกใช้บริการของระบบปฏิบัติการ

13 13 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ Kernel Shell Utilities H/W

14 14 ชนิดของ Shell  Shell ที่มีการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยคำสั่ง (Text Shell)  ผู้ใช้สั่งงานโดยป้อนคำสั่งที่ต้องการ  ผู้ใช้ต้องจำคำสั่ง และรูปแบบคำสั่ง  ยากต่อการใช้งาน  มีความอ่อนตัวสูง สามารถ oเปลี่ยนทิศทาง input และ output ได้ (Redirection) oนำเอา output ของคำสั่งหนึ่งเป็น input ของอีกคำสั่ง หนึ่งได้ (pipelining) oสามารถรวมคำสั่งเขียนเป็น Shell Script ได้

15 15 คำสั่ งที่ ผู้ใช้ ป้อน คำสั่ งที่ ผู้ใช้ ป้อน ผลลัพธ์ที่ ระบบปฏิบัติการ แสดงให้

16 16 ชนิดของ Shell  Shell ที่มีการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพ สัญลักษณ์ (Graphic shell)  สั่งงานโดยเลือกรูปสัญลักษณ์ (icon)  ที่ต้องการโดยใช้เม้าท์  ง่ายต่อการใช้งาน  ประสิทธิภาพในการทำงานจำกัด

17 17 การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์  ชื่อโปรแกรมหรือภาพสัญลักษณ์เป็น ตัวแทนของโปรแกรม  โปรแกรมเป็นแฟ้มคำสั่งภาษาเครื่องจัดเก็บ ในจานแม่เหล็ก  Text Shell พิมพ์ชื่อแฟ้มโปรแกรมนั้น  Graphic Shell เลือกภาพสัญลักษณ์ของ โปรแกรมโดยใช้เม้าท์

18 18  โปรแกรมถูกอ่านจากจานแม่เหล็กเพื่อสร้าง เป็นโปรเซส  การทำงานตามโปรแกรมเป็นหน้าที่ของ โปรเซส  โปรแกรมหนึ่งสามารถสร้างเป็นโปรเซสได้ หลายโปรเซส การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

19 19 การจัดการโปรเซส  การสร้างโปรเซส  การควบคุมและติดตามการทำงานของ โปรเซส  การทำลายโปรเซส

20 20 การสร้างโปรเซส

21 21 การจัดการกับโปรเซส

22 22 Summary Discussion


ดาวน์โหลด ppt Operating System ฉ NASA. 2 ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ในยุคแรก  การสั่งงานช้า  ยุ่งยาก ต้องเข้าใจฮาร์ดแวร์  ทำงานได้น้อย  คอมพิวเตอร์ในยุคต่อมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google