งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การจัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล 1. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การจัดการอุปกรณ์ 2 ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ และ เก็บข้อมูลที่สำคัญต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การจัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล 1. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การจัดการอุปกรณ์ 2 ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ และ เก็บข้อมูลที่สำคัญต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การจัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล 1

2 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การจัดการอุปกรณ์ 2 ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ และ เก็บข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของอุปกรณ์นั้น เพื่อ เป็นข้อมูลในการจัดการอุปกรณ์ กำหนดว่าอุปกรณ์ชิ้นใดใครเป็นผู้ใช้ และใช้นาน เท่าใด โดยที่ระบบปฏิบัติการจะให้ใครใช้อุปกรณ์ การจัดสรร (Allocate) การเรียกคืน (Deallocate)

3 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์ 3 1. การยกให้ (Dedicate Device) 2. การแบ่งปัน (Shared Device) 3. การจำลองอุปกรณ์ (Virtual Device) เทคนิคการจัดการอุปกรณ์มี 3 ประเภท

4 ประเภทของอุปกรณ์ 4 โดยทั่วไปจำแนกอุปกรณ์ได้ 2 ประเภท 1. อุปกรณ์ที่ทำงานกับข้อมูล คราวละบล็อก (Block Device) 2. อุปกรณ์ที่ทำงานกับข้อมูล คราวละอักขระ (Character Device)

5 ตัวขับอุปกรณ์ (Device Driver) 5 เมื่อระบบปฏิบัติการต้องการติดต่อ กับอุปกรณ์ใด ระบบปฏิบัติการก็ จะติดต่อผ่านตัวขับอุปกรณ์นั้น แล้วตัวขับอุปกรณ์จะติดต่อกับ อุปกรณ์จริง ๆ อีกทีหนึ่ง

6 ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device Controller) 6 ตัวควบคุมอุปกรณ์จะอยู่ในรูปแบบ ของแผงวงจร และติดตั้งใน เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว เชื่อมโยงเคเบิ้ลไปยังตัวอุปกรณ์ ซึ่งตัวควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ควบคุมอุปกรณ์หนึ่ง จะใช้ควบคุม อุปกรณ์ได้เพียงอย่างเดียว

7 การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (Direct Memory Access / DMA) 7 การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ I/O เข้าไปยังหน่วยความจำโดยตรง โดยไม่ต้องส่งผ่านซีพียู ซึ่งจะทำ ให้การรับส่งข้อมูลทำได้เร็วขึ้น และยังจะสามารถใช้ซีพียูในการ ทำงานโปรเซสอื่น ๆ ได้

8 การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (Direct Memory Access / DMA) 8 เมื่อระบบมีความต้องการรับส่ง ข้อมูลแบบเข้าถึงหน่วยความจำ โดยตรง Channel จะส่ง สัญญาณไปบอกซีพียูให้รับรู้ว่ามี เหตุการณ์ที่ต้องการจะรับส่ง ข้อมูล จากนั้นซีพียูสั่งให้ Channel ทำงานในรูทีนที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับส่ง ข้อมูล

9 การติดตาย (Deadlock) 9 คือ ปัญหาที่งาน 2 งานขึ้นไปเริ่ม หยุดชะงัก (Hold) ไม่ทำงานต่อ เนื่องจากงานแต่ละงานรอคอย การใช้ทรัพยากรบางอย่าง แต่ ทรัพยากรนั้นอยู่ในสถานะไม่ว่าง ในที่สุดการทำงานของทั้งระบบ ก็จะหยุดชะงักลง

10 ภาพแสดงการติดตาย 10

11 ภาพแสดงการติดตายของ บันได 11

12 ภาพแสดงการติดตายของ การจราจร 12

13 ภาพแสดงการจราจรที่ไม่เกิดปัญหา การติดตาย 13

14 ทรัพยากรการติดตาย ปัญหาการติดตายจะเกิดขึ้นเมื่อโปรเซส ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากร ดังนั้นการจัดการและการใช้งานทรัพยากร จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาสาเหตุและ วิธีการป้องกันปัญหาการติดตาย โดยทรัพยากรนี้อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือ ซอฟต์แวร์ก็ได้ ปกติแล้วคอมพิวเตอร์จะมี ทรัพยากรในระบบมากมายหลายรูปแบบ ระบบสามารถใช้งานได้โดยโปรเซสเพียง โปรเซสเดียว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 14

15 ประเภทของทรัพยากร 15 ทรัพยากรสามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม 1. ทรัพยากรที่สามารถปลดปล่อยได้ โดยไม่ทำ ความเสียหายต่องาน ที่กำลังทำอยู่ (Preemptable resource) 2. ทรัพยากรที่ไม่สามารถปลดปล่อย ได้จนกว่า การทำงาน จะ เสร็จสิ้น (Nonpreemptable resource)

16 การติดตายจะเกิดกับ ทรัพยากร ที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ เท่านั้น 16 1. การร้องขอเพื่อใช้ ทรัพยากร 2. การใช้งานทรัพยากร 3. การปลดปล่อยทรัพยากร

17 สาเหตุของการติดตาย 17 เกิดจากสาเหตุ 4 ประการ 1. การบังคับไม่ให้โปรเซสเข้าใช้ ทรัพยากร 2. การครองทรัพยากรค้างไว้ใน ขณะที่ร้องขอใช้ทรัพยากรอีกอย่าง หนึ่ง 3. การที่ไม่สามารถปลดปล่อย ทรัพยากรที่ครองอยู่ได้ 4. การคอยทรัพยากรซึ่งกันและกันใน ลักษณะงูกินหาง

18 18


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การจัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล 1. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การจัดการอุปกรณ์ 2 ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ และ เก็บข้อมูลที่สำคัญต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google