งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

U-IRC (University-Industry Research Collaboration Program) บริหารจัดการโดย สวทช. คณะวิศวฯ ได้รับ 26 ทุน สำหรับรอบแรก 1/2551 แบ่งเป็น - ChE จำนวน 9 ทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "U-IRC (University-Industry Research Collaboration Program) บริหารจัดการโดย สวทช. คณะวิศวฯ ได้รับ 26 ทุน สำหรับรอบแรก 1/2551 แบ่งเป็น - ChE จำนวน 9 ทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 U-IRC (University-Industry Research Collaboration Program) บริหารจัดการโดย สวทช. คณะวิศวฯ ได้รับ 26 ทุน สำหรับรอบแรก 1/2551 แบ่งเป็น - ChE จำนวน 9 ทุน - IE จำนวน 8 ทุน - EE จำนวน 5 ทุน - PE จำนวน 4 ทุน คณะวิศวฯ ได้รับ 9 ทุน สำหรับรอบที่สาม 1/2551 แบ่งเป็น - ME จำนวน 1 ทุน - PE จำนวน 1 ทุน - EE จำนวน 6 ทุน - Ch.E จำนวน 1 ทุน

2 เกณฑ์การจัดสรรทุน ทุนละ 500,000 บาทต่อคนต่อ 2 ปี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา 120,000 บาท เงินเดือนนักศึกษา 192,000 บาท ค่าบริหารจัดการ ( โดยคณะวิศวฯ )118,000 บาท ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในเทอม Co-op 40,000 บาท ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจบโครงการ 40,000 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 8,000 บาท ค่าบริหารจัดการ 30,000 บาท ค่าตอบแทนผู้ประเมินภายนอก 30,000 บาท ค่าบำรุงโครงการ สวทช.40,000 บาท

3 รูปแบบการเรียนของ น. ศ. ผู้ได้รับ ทุน 1/25512/25511/25522/2552 ลงรายวิชา ตามปกติ ลงรายวิชา + วิชาการ ทักษะการ จัดการธุรกิจ (145003 : 1 credit) + การปกป้อง สิ่งแวดล้อม (145002 : 1 credit) ไปประจำที่ สถานฝึกทักษะ (Full Time) ( ร่วมพัฒนา วิจัย หรือ แก้ปัญหาโจทย์ ทางวิศวกรรม ) ( มีการประเมิน อย่างเข้มข้น จากอาจารย์ที่ ปรึกษา วิศวกร พี่เลี้ยง ผู้ ประเมิน ภายนอก ) ทำ Thesis

4 กำหนดการ Dateline เอกสารผู้รับผิดชอบ 16 มิถุนายน 2551 1. แผนการเรียนรายวิชา เตรียมความพร้อม 2. ระบุว่า น. ศ. ต้อง ลงทะเบียนวิชาทักษะ วิศวกรรมในรายวิชาใด ภาค ใด 3. ส่งประวัติ น. ศ. และ หลักฐานการศึกษา ตาม แบบฟอร์ม ( ตาม แบบฟอร์ม ) คณะวิศวฯ น. ศ. ส่งที่ศูนย์สห กิจศึกษา ( คุณปาณิสราเป็น ผู้รวบรวม ) 30 มีนาคม 2552 1. จดหมายยืนยันจากสถาน ประกอบการ 2. โจทย์วิจัย 3. ชื่อวิศวกรพี่เลี้ยงและ CV อาจารย์ที่ปรึกษา ( ตามแบบฟอร์ม ) อาจารย์ที่ปรึกษา

5 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ ประจำสถานฝึกทักษะ คัดเลือกโจทย์ปัญหาร่วมกับวิศวกร ดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เป็นประจำและ สม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุโครงการประสบ ความสำเร็จ ก่อนการเสนอผลงานในแต่ละครั้ง อาจารย์ ต้องตรวจรูปแบบการนำเสนอก่อนทุกครั้ง ดูแลให้นักศึกษาส่งรายงานให้แก่สถานฝึก ทักษะ อาจารย์ต้องตรวจและประเมินรายงานฉบับ สมบูรณ์

6 หน้าที่ของคณะวิศวฯ ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงาน ติดต่อ ระหว่างอาจารย์กับสถานฝึกทักษะ ( คุณปาณิสรา ศูนย์ สหกิจศึกษาฯ งานบริการวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 81 ) จดหมายนำ จดหมายอนุมัติตัวบุคคล จองรถ ( มีจำกัด )… วางระบบ Teleconference ( ภายใน 2/2551) นัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและการจัดทำ MOU, Secrecy Agreement ระหว่างคณะวิศวฯ และสถาน ฝึกทักษะ ( ภายใน 2/2551) เตรียมการ วิชาการทักษะการจัดการธุรกิจ (145003 1 credit) และ การปกป้องสิ่งแวดล้อม (145002 1 credit) ( ภายใน 1/2551) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาและอาจารย์ สำหรับเทอม 1/2552 ( ภายใน 2/2551) จัดการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และ อาจารย์ ก่อนเข้าสถานฝึกทักษะ ( ภายใน 2/2551)


ดาวน์โหลด ppt U-IRC (University-Industry Research Collaboration Program) บริหารจัดการโดย สวทช. คณะวิศวฯ ได้รับ 26 ทุน สำหรับรอบแรก 1/2551 แบ่งเป็น - ChE จำนวน 9 ทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google