งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ : COE2010-18 ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญาบั้งทองรหัส นักศึกษา 503040240-2 2. นายจารุพงศ์จันทวัติรหัส นักศึกษา 503040761-4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดชพลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์กู้เกียรติกูล 2

3 เนื้อหาที่จะนำเสนอ หน้าที่ของระบบ การออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ สรุป 3

4 หน้าที่ของระบบ จัดการสอบวัดความรู้เข้าทำงานแบบ Online ตรวจผลการสอบอัตโนมัติ จัดทำรายงานผลการสอบ 4

5 การออกแบบแผนภาพการ ไหลของข้อมูล แบ่งออกเป็น 7 กระบวนการหลัก ◦ การกำหนดตำแหน่งงาน ◦ การบันทึกรายชื่อผู้สมัครงาน ◦ การจัดการข้อสอบ ◦ การทำข้อสอบของผู้สมัคร ◦ การประมวลผลการสอบ ◦ การสร้างรายงานแบบต่าง ๆ ◦ การจัดการชื่อผู้ใช้ระบบ 5

6

7

8

9 การออกแบบฐานข้อมูล วาดแผนภาพสกีม่าของฐานข้อมูล Normalize ฐานข้อมูล เชื่อมตารางที่เกี่ยวข้องด้วย Foreign Key 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร วิศวกร - คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา พนักงานบัญชี 2 อัตรา พนักรักษาความ ปลอดภัย 1 อัตรา Examination Managing System for Human Resource Management Click

15 15 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ในปัจจุบัน วิศวกร - คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา พนักงานบัญชี 2 อัตรา พนักรักษาความ ปลอดภัย 1 อัตรา Examination Managing System for Human Resource Management Menu bar สร้างตำแหน่งงาน สร้างข้อสอบ จัดการรายชื่อ ผู้สมัคร ตรวจข้อสอบ จัดทำรายงาน จัดการรายชื่อผู้ออก ข้อสอบ

16 16 สร้างตำแหน่งงาน ชื่องาน แผนก จำนวน เลือกจาก แม่แบบ คุณสมบัติที่ ต้องการ กำหนดเอง รายละเอียดของ ตำแหน่งงาน อายุ............ ถึง.......... เงินเดือน.................. หน้าที่ที่รับผิดชอบ.......................................................... การศึกษา................................................................... ประสบการณ์............................................................. ต่อไป

17 17 สร้างตำแหน่งงาน กำหนดรูปแบบ ข้อสอบ หมวดหลักหมวดย่อยจำนวนข้อน้ำหนัก (%) ภาษาภาษาอังกฤ ษ 2030 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 6070 ………… เพิ่ม ลบ ต่อไป ถอย กลับ

18 18 สร้างตำแหน่งงาน ต่อไป ถอย กลับ เกณฑ์ในการคัดเลือก หมวดหลักหมวดย่อยเกณฑ์ (%) ภาษาภาษาอังกฤษ >= 60 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ >= 50 ……… เพิ่ม ลบ

19 19 สร้างตำแหน่งงาน เสร็จ ผู้ทำการออก ข้อสอบ ผู้ออก ข้อสอบ หมวด หลัก หมวด ย่อย จำนวน ข้อ …....….... … … … เพิ่ม ลบ เพิ่มผู้ออก ข้อสอบ

20 20 สร้างตำแหน่งงาน ยกเลิก เพิ่มผู้ออก ข้อสอบ ชื่อ Username E-mail ตกลง

21 21 สร้างข้อสอบ วิศวกร - คอมพิวเตอร์ เลือกตำแหน่งงาน ต่อไป ถอย กลับ

22 22 สร้างข้อสอบ เสร็จ หมวด ภาษาอังกฤษ หมวด คณิตศาสตร์ + + + + + + + + + + + + + +

23 23 จัดการรายชื่อ ผู้สมัคร วิศวกร - คอมพิวเตอร์ เลือกตำแหน่งงาน ต่อไป ถอย กลับ

24 24 จัดการรายชื่อ ผู้สมัคร เสร็จ ชื่อ - นามสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน เพิ่ม ลบ

25 25 ตรวจข้อสอบ วิศวกร - คอมพิวเตอร์ เลือกตำแหน่งงาน ต่อไป ถอย กลับ

26 26 ต่อไป ถอย กลับ ตรวจข้อสอบ รายละเอียด ตำแหน่งงาน – วิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบ - 22/25 คน

27 27 เสร็จ ตรวจข้อสอบ ผลการประเมิน ชื่อ - สกุลคะแนนผล ผ่านการประเมิน : 7 คน

28 28 จัดทำรายงาน ต่อไป ถอย กลับ ผลการสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ กระดาษคำถาม เฉลย เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการจัดทำ

29 29 จัดทำรายงาน เลือกตำแหน่งงาน วิศวกร - คอมพิวเตอร์ ถอย กลับ

30 30 เสร็จ จัดการรายชื่อผู้ออก ข้อสอบ ชื่อ - สกุล UsernameE-mail เพิ่ม ลบ

31 สรุป ขณะนี้ได้ทำการออกแบบ แผนภาพการ ไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram), ผังงาน (Flowchart), ฐานข้อมูล (Database schema) และส่วนติดต่อกับ ผู้ใช้ (User Interface) ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรับปรุงและ เพิ่มเติมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และเริ่มพัฒนา ระบบต่อไป 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google